Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ühine maksustamissüsteem: ühinemised, jaotumised, varade üleandmised, osade või aktsiate vahetamised ning Euroopa äriühingute või Euroopa ühistute registrijärgse asukoha üleviimine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ühine maksustamissüsteem: ühinemised, jaotumised, varade üleandmised, osade või aktsiate vahetamised ning Euroopa äriühingute või Euroopa ühistute registrijärgse asukoha üleviimine

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse piiriülese restruktureerimistegevuse ühine maksustamissüsteem.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 19. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/133/EÜ eri liikmesriikide äriühingute ühinemise, jaotumise, eraldumise, varade üleandmise ja osade või aktsiate vahetamise ning Euroopa äriühingute (SE) või Euroopa ühistute (SCE) registrijärgse asukoha teise liikmesriiki üleviimise puhul rakendatava ühise maksustamissüsteemi kohta.

KOKKUVÕTE

Direktiivi kohaldatakse järgmiste tegevuste suhtes:

  • kahe või enama ELi riigi ettevõtjaga seotud ühinemised, jaotumised, varade üleandmised, osade või aktsiate vahetamised;
  • Euroopa äriühingute (SE) või Euroopa ühistute (SCE) registrijärgse asukoha üleviimine ühest liikmesriigist teise.

Ühinemiste, jaotumiste, eraldumiste, varade üleandmiste ning osade või aktsiate vahetamiste suhtes kohaldatavad eeskirjad

Ühinemise, jaotumise või eraldumise korral ei maksustata kapitali kasvutulu (mis arvutatakse üleantud vara ja kohustuste tegeliku väärtuse ja maksustatava väärtuse vahe alusel) kõnealuse tehingu ajal, vaid alles selle tulu realiseerimisel.

Liikmesriigid peavad võtma vajalikud meetmed tagamaks, et ülevõtva äriühingu püsivad tegevuskohad, mis asuvad üleandva äriühingu liikmesriigis, võiksid üle võtta osaliselt või täielikult maksuvabad varud ja reservid.

Ülevõtva või omandava äriühingu kapitali kuuluvate osade või aktsiate üleandmine üleandva või omandatava äriühingu osanikule või aktsionärile ei tohi põhjustada nimetatud osaniku või aktsionäri tulu, kasumi või kapitali kasvutulu maksustamist.

Euroopa äriühingute või Euroopa ühistute registrijärgse asukoha üleviimise suhtes kohaldatavad eeskirjad

Kui Euroopa äriühing või Euroopa ühistu viib oma registrijärgse asukoha üle ühest liikmesriigist teise või temast saab teise liikmesriigi resident, ei tohi see kaasa tuua osanike või aktsionäride tulu, kasumi või kapitali kasvutulu maksustamist. Küll aga võivad liikmesriigid maksustada oma registrijärgset asukohta üle viiva Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu kapitali kuuluvate osade või aktsiate hilisemast üleandmisest tuleneva kasu.

Samal juhul peavad liikmesriigid võtma vajalikud meetmed tagamaks, et Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu püsiv tegevuskoht, mis asub liikmesriigis, millest registrijärgne asukoht üle viidi, võiks üle anda Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu poolt enne registrijärgse asukoha üleviimist nõuetekohaselt moodustatud, osaliselt või täielikult maksuvabad varud ja reservid, mis ei pärine välismaal asuvatest püsivatest tegevuskohtadest, säilitades sama maksuvabastuse.

Käesoleva direktiiviga tunnistatakse kehtetuks direktiiv 90/434/EÜ.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/133/EÜ

15.12.2009

-

ELT L 310, 25.11.2009

Direktiiv 2013/13/EL

1.7.2013

-

ELT L 141, 28.5.2013

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

2012/772/EL : komisjoni 6. detsembri 2012. aasta soovitus agressiivse maksuplaneerimise kohta (ELT L 338, 12.12.2012).

Agressiivse maksuplaneerimise korral kasutatakse maksukohustuse vähendamiseks ära maksusüsteemi nüansse või ebakõlasid kahe või enama maksusüsteemi vahel. Soovituse eesmärk on ergutada ELi riike tagama, et topeltmaksustamise vältimise eesmärgil sõlmitud konventsioonidega ei kaasneks maksustamata jätmist, ning võtma vastu üldised kuritarvituste vältimise nõuded, mis aitaksid võidelda kunstlike võtete sarnase tegevusega.

Viimati muudetud: 21.04.2014

Top