Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Disainilahenduste õiguskaitset käsitlevad ühtlustatud siseriiklikud õigusaktid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Disainilahenduste õiguskaitset käsitlevad ühtlustatud siseriiklikud õigusaktid

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 98/71/EÜ, millega tagatakse disainilahenduste õiguskaitse

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on ühtlustada disainilahenduste õiguskaitset käsitlevaid siseriiklikke õigusakte, et õiguste omanikule oleks tagatud ühesugune kaitse kõikides ELi riikides.

Lisaks kogu ELi hõlmavale süsteemile ühetaoliselt kaitstud ühenduse disainilahenduse saamiseks kehtivad ELi riikide õigusaktid.

PÕHIPUNKTID

Direktiivi kohaldatakse disainilahenduste* õiguste suhtes, mis on registreeritud:

Kaitse saamise tingimused

Õiguskaitse saamiseks peab disainilahendus olema uudne ja eristatav. ELi riigid kaitsevad disainilahendusi registreerimise teel ja annavad nende autoritele ainuõiguse.

Kaitse kestus

Disainilahendusele tagatakse kaitse üheks või mitmeks viieaastaseks perioodiks, kokku kuni 25 aastaks. Kaitse annab omanikule ainuõiguse disainilahendust kasutada ning takistada kolmandat isikut seda kasutamast.

Registreerimisest tulenevad õigused

Disainilahenduse registreerimine annab selle omanikule ainuõiguse disainilahendust kasutada ning takistada kolmandat isikut seda loata kasutamast.

Õiguste piirangud

Disainilahenduse õigusest tulenevad õigused ei laiene:

 • toimingutele, mis on tehtud oma tarbeks ja millel ei ole kaubanduslikku eesmärki;
 • toimingutele, mis on tehtud katselistel eesmärkidel;
 • reprodutseerimisele, nt illustreerimiseks või õppeotstarbeks;
 • ajutiselt asjaomase ELi riigi territooriumile sisenevate teises riigis registreeritud laevade ja õhusõidukite pardal olevatele seadmetele;
 • nimetatud sõidukite remondiks vajalike varuosade ELi riiki importimisele;
 • nimetatud sõidukite remondile.

Samuti ei laiene kaitse:

 • tootesse paigutatud osadele, mis ei ole toote tavakasutuse ajal nähtavad;
 • toote nendele välistunnustele, mis tulenevad üksnes selle tehnilisest otstarbest;
 • toote nendele välistunnustele, mida on tarvis reprodutseerida selleks, et toodet saaks mehaaniliselt ühendada teise tootega või paigutada viimase sisse, ümber või külge;
 • ajutiselt teise ELi riigi territooriumile sisenevate laevade ja õhusõidukite pardal olevatele seadmetele;
 • varuosadele ja tarvikutele, mis imporditakse kõnealusesse ELi riiki eespool nimetatud sõidukite remondiks;
 • avaliku korra või kõlbluse vastastele disainilahendustele.

Kehtetus

Teatavatel kindlaksmääratud juhtudel võib disainilahenduse õiguse kehtetuks tunnistada ka pärast selle kehtivusaja lõppu või sellest loobumist (st kui õiguse kasutaja on õigusest loobunud).

Suhe õiguskaitse muude vormidega

Kui ELi riigis on disainilahendused kaitstud õigusaktidega, mis käsitlevad registreerimata disainilahendusi, autoriõigust, kaubamärke, patente ja kasulikke mudeleid, või muude õigusaktidega, kehtivad need õigusaktid kõrvuti konkreetselt disainilahenduste kaitset käsitlevate õigusaktidega.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 17. novembrist 1998. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 28. oktoobriks 2001.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTE

Disainilahendus: Toote või selle osa välimus, mis tuleneb eelkõige toote enese ja/või selle kaunistuste joonte, piirjoonte, värvide, kuju, faktuuri ja/või materjali omadustest

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta direktiiv 98/71/EÜ disainilahenduste õiguskaitse kohta (EÜT L 289, 28.10.1998, lk 28–35)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta (EÜT L 3, 5.1.2002, lk 1–24)

Määruse (EÜ) nr 6/2002 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 07.07.2016

Top