Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa ühistu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa ühistu

KOKKUVÕTE:

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE JA DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Nendega määratakse kindlaks Euroopa ühistu (SCE) õiguslik seisund. Selle eesmärk on aidata ühistuid, kes tegutsevad mitmes ELi riigis.
 • Samuti annavad need õigusliku aluse teistele äriühingutele, kes soovivad koonduda.

PÕHIPUNKTID

SCE asutamine

SCE võib asutada järgmiselt:

 • vähemalt viie inimese või äriühingu poolt,
  • mis asuvad vähemalt kahes Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigis (st EL, Island, Liechtenstein ja Norra);
  • mis on asutatud mõne ELi riigi õiguse kohaselt ja
  • mille suhtes kohaldatakse vähemalt ELi kahe riigi õigust;
 • selliste ühistute ühinemise teel, mis on asutatud ELi riigi õiguse kohaselt, mille registrijärgsed asukohad ja peakontorid asuvad kõnealuses riigis ning millest vähemalt kahe suhtes kohaldatakse erinevate ELi riikide õigust;
 • sellise ühistu ümberkujundamise teel, mis on asutatud ELi riigi õiguse kohaselt, mille registrijärgne asukoht ja peakontor asuvad EMPs, kui sellel on vähemalt kaks aastat olnud üksus või tütarettevõtja, mille suhtes kohaldatakse teise ELi riigi õigust.

ELi riik võib lubada äriühingul, mille peakontor ei asu EMPs, võtta osa SCE asutamisest, kui

 • see on asutatud mõne ELi riigi õiguse kohaselt;
 • tema registrijärgne asukoht on selles ELi riigis;
 • tal on tegelik ja pidev side ELi riigi majandusega.

Kapital

SCE kapital, mis koosneb liikmete osadest, peab olema vähemalt 30 000 eurot. SCE liikmetest teatava osa võivad moodustada investorliikmed, kes ei kasuta ühistu teenuseid ja kellel on piiratud hääleõigus.

Maksud

Kuna SCE maksualane seisund on samasugune nagu mis tahes rahvusvahelisel ettevõttel, peab ta maksma maksu nendes riikides, kus ta alaliselt tegutseb.

Registrijärgne asukoht

SCE registrijärgse asukoha võib viia teise ELi riiki. Selleks ei ole vaja SCEd lõpetada ega asutada uut äriühingut. Registrijärgne asukoht ja peakontor peavad asuma samas kohas.

Lõpetamine, likvideerimine, maksejõuetus ja maksete peatamine

SCE võib lõpetada kas

 • üldkoosoleku otsus, eriti kui eeskirjadega ettenähtud ajavahemik on möödunud või kui kapital on kahanenud alla miinimumtaseme;
 • või kohus, näiteks kui registrijärgne asukoht on viidud väljapoole EMPd.

Likvideerimise, maksejõuetuse või maksete peatamise korral kohaldatakse SCE registrijärgse asukoha riigi õigusakte.

Töötajate kaasamine

Igas SCEs tuleb kehtestada töötajate kaasamise (teavitamine, ärakuulamine ja osavõtt) kord. Selle korra kindlaksmääramisel kohaldatakse peakontori asukohariigi siseriiklikke eeskirju, kui tegu on SCEdega, mis on asutatud

 • üksnes füüsiliste isikute või ühe juriidilise isiku ja füüsiliste isikute poolt ning
 • millel on kokku vähem kui 50 töötajat või 50 või rohkem töötajat üksnes ühes ELi riigis.

Aruanne

Komisjoni 2012. aasta aruandest, mis põhineb avalikul arutelul, selgus, et SCEsid oli asutatud võrdlemisi vähe. Selles lubati küsida huvitatud isikutelt, kas ja kuidas tuleks põhikirja lihtsustada.

Rahvusvahelisel ühistute aastal (2012) ELi eesistujariigi korraldatud konverentsil Küprosel otsustati määrust mitte muuta, vaid otsida põhjusi, miks turul osalevad ettevõtjad SCE vormi eriti ei kasuta.

Töörühm

2013. aastal loodi ühistute töörühm, et hinnata ühistuliste ettevõtjate erivajadusi seoses mitmesuguste küsimustega, nagu sobiv ELi õiguslik raamistik, takistavate tegurite kindlaksmääramine siseriiklikul tasandil ja ühistute rahvusvahelistumine. (Vt koosolekute protokollid ja aruanne töörühma arutelude kohta.)

MIS AJAST MÄÄRUST JA DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 18. augustist 2003. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 18. augustiks 2006.

Määrust kohaldatakse alates 18. augustist 2006.

TAUST

Euroopa ühistu

ÕIGUSAKTID

Nõukogu 22. juuli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1435/2003 Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta (ELT L 207, 18.8.2003, lk 1–24)

Määruse (EÜ) nr 1435/2003 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumentaalne väärtus.

Nõukogu 22. juuli 2003. aasta direktiiv 2003/72/EÜ, millega täiendatakse Euroopa ühistu põhikirja töötajate kaasamise osas (ELT L 207, 18.8.2003, lk 25–36)

Vt konsolideeritud versioon.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Nõukogu 22. juuli 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1435/2003 (Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta) rakendamine (COM(2012) 72 final, 23.2.2012)

Viimati muudetud: 16.03.2016

Top