Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ettevõtete ülevõtmispakkumised

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ettevõtete ülevõtmispakkumised

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2004/25/EÜ ülevõtmispakkumiste kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selles sätestatakse meetmed ülevõtmispakkumisi* käsitlevate ELi riikide õigus- ja haldusnormide, tegevusjuhiste ning muude eeskirjade kooskõlastamiseks.

PÕHIPUNKTID

 • ELi riigid peavad tagama, et järgitakse järgmisi põhimõtteid.
  • Pakkumise objektiks oleva ettevõtte* sama liiki väärtpaberite* kõiki omanikke tuleb kohelda võrdväärselt.
  • Neil peab olema piisavalt aega ja teavet, et teha pakkumise suhtes kõiki asjaolusid arvessevõttev otsus.
  • Pakkumise objektiks oleva ettevõtte juhatus peab toimima kogu ettevõtte huvide kohaselt.
  • Kaalul olevate väärtpaberite hinda kunstlikult tõstev või langetav tegevus ei ole lubatud.
  • Pakkumise tegija tohib pakkumise välja kuulutada üksnes juhul, kui tal on piisavalt rahalisi vahendeid.
  • Pakkumise objektiks oleva ettevõtte tegevust ei tohi takistada kauem, kui see on põhjendatud.
 • ELi riigid peavad määrama asutuse või asutused, kes tegelevad ülevõtmispakkumiste järelevalvega. Samuti otsustavad nad, milline õigus- või muu asutus peaks käsitlema pakkumisega seotud vaidlusi ja rikkumisi.
 • Kui pakkumise objektiks oleva ettevõtte väärtpaberitega kaubeldakse rohkem kui ühes ELi riigis, määrab see ettevõte kindlaks, millise riigi järelevalveasutus peaks pakkumist hindama.
 • Selleks, et kaitsta vähemusaktsionäre, peab isik, kes omandab ettevõtte üle kontrolli, tegema kõigile väärtpaberiomanikele viivitamata õiglase hinnaga pakkumise.
 • Õiglane hind on kõrgeim hind, mida pakkumise tegija on maksnud nende väärtpaberite eest pakkumisele eelnenud kuue- kuni 12-kuulise ajavahemiku jooksul. Teatavatel juhtudel võivad riiklikud järelevalveasutused seda hinda kohandada.
 • Otsus pakkumise läbiviimise kohta tuleb välja kuulutada viivitamata ning samuti tuleb tagada turu läbipaistvus ja terviklikkus pakkumise objektiks oleva ettevõtte väärtpaberite suhtes.
 • Pakkumisdokumendis tuleb esitada põhiline teave, nagu tingimused ja pakkumise algatanud ettevõtte või isiku nimi ning ühiselt tegutsevate isikute nimed.
 • Riiklikud ametiasutused määravad kindlaks pakkumiste vastuvõtmise tähtaja. See võib ulatuda kahest kümne nädalani.
 • Enne tegevust, mis võib pakkumise nurjata, peab pakkumise objektiks oleva ettevõtte juhatus saama aktsionäride üldkoosolekult volituse (ELi riik võib kasutada loobumisvõimalust).
 • Kõigist ülevõtmispakkumistest tuleb teavitada töötajate esindusisikuid.
 • Siseriiklike eeskirjadega reguleeritakse selliseid küsimusi nagu pakkumiste aegumine või läbivaatamine ja kavandatava ülevõtmise tulemuste avalikustamine.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 20. maist 2004. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 20. maiks 2006.

* PÕHIMÕISTED

Ülevõtmispakkumine: avalik pakkumine osa või kõigi ettevõtte väärtpaberite omandamiseks.

Väärtpaberid: edasiantavad aktsiad, mis annavad omanikule hääleõiguse ettevõttes.

Pakkumise objektiks olev ettevõte: ettevõte, mis on pakkumise objektiks.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/25/EÜ ülevõtmispakkumiste kohta (ELT L 142, 30.4.2004, lk 12–23)

Direktiivi 2004/25/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 16.11.2016

Top