Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulatiivne teave, mida peavad avaldama ELi äriühingute filiaalid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Regulatiivne teave, mida peavad avaldama ELi äriühingute filiaalid

Käesolevas direktiivis määratakse, milliseid avalikustamisnõudeid kohaldatakse liikmesriikides avatud filiaalide suhtes, mille on asutanud teiste liikmesriikide või kolmandate riikide osaühingud. Selle eesmärk on kaotada äriühingu liikmete ja kolmandate isikute kaitsega seotud lahknevused ning kaitsta asutamisõiguse kasutamist.

ÕIGUSAKT

Üheteistkümnes nõukogu direktiiv 89/666/EMÜ, 21. detsember 1989, avalikustamisnõuete kohta, mis on seotud liikmesriigis filiaali asutamisega teise liikmesriigi õigusele alluva teatud liiki äriühingu poolt (vt muutmisakt(id)).

KOKKUVÕTE

Direktiivi kohaldatakse liikmesriikides avatud filiaalide suhtes, mille on asutanud liikmesriigi õigusele alluvad osaühingud (loetletud direktiivis 2009/101/EÜ) või mitteliikmesriikide õigusele alluvad võrreldava õigusliku vormiga äriühingud.

Teiste liikmesriikide äriühingute filiaalid

Kohustuslikud avalikustamisnõuded hõlmavad järgmist:

 • aadress ja tegevusala;
 • äriühingu registreerimise koht ja registrinumber;
 • äriühingu ärinimi ja õiguslik vorm ning filiaali ärinimi (kui see erineb äriühingu ärinimest);
 • äriühingu esindajate määramine ja ametist vabastamine ning andmed nende kohta;
 • äriühingu lõpetamine, likvideerijate määramine ja andmed nende kohta;
 • raamatupidamisdokumendid;
 • filiaali likvideerimine.

Kohustuslikus korras avaldamisele kuuluvad andmed tehakse avalikkusele kättesaadavaks keskregistrite, äriregistrite ja äriühingute registrite sidestamise süsteemi kaudu, mis luuakse direktiiviga 2012/17/EL ja tehakse kättesaadavaks 2017. aasta keskpaigaks. Filiaalidel peab olema kordumatu identifikaator, mille abil saab teha kindlaks vähemalt:

 • registrijärgse liikmesriigi;
 • päritoluriigi registri;
 • filiaali registrinumbri.

Samuti peaks see vajaduse korral sisaldama elemente, mille abil saab vältida tuvastamisega seotud vigu.

Liikmesriik, kus asub filiaal, võib nõuda täiendavate andmete, nt äriühingu esindajate allkirja või asutamisdokumendi avaldamist.

Kui äriühingu ja filiaali avalikustamisnõuded on erinevad, kehtivad filiaaliga sooritatud tehingute kohta filiaali avalikustamisnõuded. Kui äriühing avab mõnes liikmesriigis mitu filiaali, saab ta valida, millise filiaaliga seotud registris raamatupidamis- ja asutamisdokumendid avaldada, ning lisada viite teiste filiaalidega seotud registritesse.

Äriühingu register peab tegema registrite sidestamise süsteemi kaudu viivitamata kättesaadavaks teabe äriühingu likvideerimis- või maksejõuetusmenetluse ning äriühingu registrist kustutamise kohta, juhul kui see toob äriühingu registrijärgses liikmesriigis kaasa õiguslikke tagajärgi. See teave peab registrite sidestamise süsteemi kaudu jõudma filiaali registrini, et filiaalid oleks võimalik samuti registrist kustutada.

Kolmandate riikide äriühingute filiaalid

ELi osaühinguga võrreldava õigusliku vormiga kolmandate riikide äriühingute filiaalide suhtes kehtivad kohustuslikud avalikustamisnõuded hõlmavad järgmisi täiendavaid andmeid:

 • millise riigi õiguse alusel on äriühing asutatud;
 • asutamisdokument ja põhikiri;
 • äriühingu õiguslik vorm.

Kui raamatupidamisdokumendid ei ole koostatud ELi õigusaktide alusel või samaväärsel viisil, võivad liikmesriigid nõuda filiaali tegevusega seotud raamatupidamisdokumentide koostamist ja avalikustamist.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 89/666/EMÜ

3.1.1990

1.1.1992

EÜT L 395, 30.12.1989

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2012/17/EL

6.7.2012

7.7.2014

ELT L 156, 16.6.2012

Direktiivi 89/666/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 11.07.2014

Top