Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aktsiaseltsid - aktsionäride ja võlausaldajate kaitsmine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Aktsiaseltsid - aktsionäride ja võlausaldajate kaitsmine

Direktiiviga 2012/30/EL ühtlustatakse aktsiaseltside asutamist ja juhtimist käsitlevad eeskirjad kõigis ELi liikmesriikides.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/30/EL, 25. oktoober 2012, tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 54 teises lõigus tähendatud äriühingutelt nõuavad seoses aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmisega, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks (endine teine äriühinguõiguse direktiiv)

KOKKUVÕTE

Käesoleva direktiivi eesmärk on kaitsta aktsiaseltside aktsionäre ja võlausaldajaid. Selleks kooskõlastatakse siseriiklikke eeskirju, mis käsitlevad äriühingute asutamist ja juhtimist ning nende kapitali suurendamist ja vähendamist.

Kõigepealt määratletakse direktiivis käsitletavate äriühingute liigid - mida tähistatakse eri riikides erinevate nimetustega.

Direktiiviga seotud erandid

Liikmesriikide valitsustel on lubatud teha erandeid muutuvkapitaliga investeerimisühingutele ja teatavat liiki ühistutele.

Direktiivist tulenevad standardeeskirjad

 • 1

  Minimaalsed teavitamisnõuded.

Aktsiaseltsi põhikiri või asutamisleping peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

 • äriühingu liik ja ärinimi;
 • äriühingu tegevusalad;
 • kapitali suurus;
 • eeskirjad, mis reguleerivad äriühingu haldamist, juhtimist ja järelevalvet;
 • äriühingu tegevuse tähtaeg.

Põhikirjas, asutamislepingus või eraldi dokumendis tuleb avaldada täiendav teave, sealhulgas:

 • registrisse kantud asukoht;
 • märgitud (äriühingu emiteeritud) aktsiate väärtus, arv ja liik;
 • märgitud (äriühingu emiteeritud) aktsiakapitali suurus;
 • asutamislepingule või põhikirjale alla kirjutanud isikute andmed;
 • kõigi äriühingu väljamakstavate või tema arvele kantavate kulude kogusumma.
 • 2

  Muud kogu ELis kehtivad standardid, mis hõlmavad järgmist:

 • aktsiaseltsi registreerimiseks vajalik minimaalne aktsiakapital - 25 000 eurot. Iga viie aasta järel tutvutakse selle miinimumsummaga ja vaadatakse see vajaduse korral uuesti läbi, võttes arvesse ELi majanduslikke ja rahalisi suundumusi;
 • aktsiate väljalaskmine ja omandamine;
 • dividendi jaotamine;
 • äriühingute poolt antav finantsabi nende aktsiate omandamiseks;
 • aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine - eelkõige selleks, et liikmesriikide seadused tagaksid kõigi ühesuguses seisundis olevate aktsionäride võrdse kohtlemise ning enne vähendamisotsust oma nõuded esitanud võlausaldajate kaitse;
 • aktsiaseltsi tegevuse lõpetamine.

Samuti piiratakse käesoleva direktiiviga aktsiaseltsi võimalusi omandada oma aktsiaid.

Käesoleva direktiiviga tunnistatakse kehtetuks ja sõnastatakse uuesti teine äriühinguõiguse direktiiv (direktiiv 77/91/EMÜ), mida on 1979. aastast saadik oluliselt muudetud.

VIITED

Akt

Jõustumine

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2012/30/EU

4.12.2012

-

ELT L 315, 14.11.2012

Viimati muudetud: 21.03.2014

Top