Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kohustuslik audit – ettevõtete finantsaruannete õigsuse tagamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kohustuslik audit – ettevõtete finantsaruannete õigsuse tagamine

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Sellega ühendatakse kaks varasemat õigusakti (direktiiv 78/660/EMÜ, mis käsitleb eraldiseisvaid finantsaruandeid, ja direktiiv 83/349/EMÜ, mis käsitleb konsolideeritud finantsaruandeid), et muuta ettevõtete finantsaruanded usaldusväärsemaks.
 • Selles sätestatakse raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustusliku auditi* miinimumnõuded.
 • Selle eesmärk on tagada, et ettevõtte raamatupidamisaruanne annab õige ja õiglase ülevaate ettevõtte vara, kohustuste, finantsseisundi ja kasumi või kahjumi kohta.
 • Käesolevas kokkuvõttes arvestatakse asjaolu, et direktiivi 2006/43/EÜ on kolmel korral muudetud: direktiiviga 2008/30/EÜ, direktiiviga 2013/34/EL (mis sisaldab Euroopa Liidu (EL) raamatupidamiseeskirju) ja direktiiviga 2014/56/EL.

PÕHIPUNKTID

Avalik audiitorite register

 • Kohustuslikke auditeid tohivad teha ainult vannutatud audiitorid või audiitorühingud, keda on tunnustanud ELi riikide pädevad asutused.
 • ELi riigid peavad pidama nende avalikku registrit.

Audiitorühingute tunnustamine väljaspool nende päritolumaad

 • Audiitorühing, kes soovib teha kohustuslikke auditeid teises ELi riigis väljaspool oma päritolumaad, peab end registreerima vastuvõtva riigi pädevas asutuses.
 • Vastuvõtva riigi pädev asutus peab audiitorühingu registreerima, kui see on registreeritud oma päritolumaa pädevas asutuses.

Teise ELi riigi vannutatud audiitorite tunnustamine

Võimalik, et teiste ELi riikide audiitorid peavad läbima kohanemisaja (pikkusega kuni kolm aastat) ja/või katsed. See tagab, et neil on piisavalt teadmisi sellistes küsimustes nagu äriühinguõigus, maksuõigus ja sotsiaalõigus. Kui nad on heaks kiidetud, tuleb nad kanda riiklikku registrisse.

Jätkuõpe

 • Vannutatud audiitorid peavad võtma osa jätkuõppest, et hoida ja täiendada teoreetilisi teadmisi, oskusi ja väärtusi.
 • Kui nad ei täida jätkuõppe nõudeid, kohaldatakse nende suhtes sanktsioone.

Sõltumatus ja objektiivsus

 • ELi riigid peavad tagama, et oma tööd tehes on vannutatud audiitor või audiitorühing auditeeritavast üksusest sõltumatu ega ole mingil viisil seotud auditeeritava üksuse otsuste tegemisega. Sama kehtib ka mis tahes füüsilise isiku kohta, kelle ametikoht võimaldab tal mõjutada otseselt või kaudselt kohustusliku auditi tulemust.
 • Sõltumatus on nõutav mõlemal alljärgneval juhul:
  • auditeeritavates finantsaruannetes käsitletaval ajavahemikul ja
  • kohustusliku auditi tegemise ajal.

Konfidentsiaalsus ja kutsesaladuse hoidmise kohustus

 • Audiitorite suhtes kehtivad ranged eeskirjad, mille kohaselt tuleb neil austada oma klientide privaatsust; samas ei tohiks need eeskirjad takistada direktiivi nõuetekohast täitmist.
 • Need eeskirjad kehtivad jätkuvaltaudiitorühingute suhtes, mis ei ole enam konkreetse auditeerimisülesandega seotud.

Rahvusvahelised standardid

Kõik kohustuslikud auditid tuleks teha rahvusvaheliste auditeerimisstandardite alusel, kui Euroopa Komisjon on need vastu võtnud: komisjonil on nende standardite vastuvõtmisel kaalutlusõigus ja ta võib neid vastu võtta üksnes juhul, kui need vastavad teatavatele tingimustele. Kuni komisjon ei ole rahvusvahelist standardit vastu võtnud, võivad ELi riigid kohaldada riigisiseseid standardeid.

Ametisse nimetamine ja tagasikutsumine

 • Vannutatud audiitori või audiitorühingu nimetab ametisse auditeeritava üksuse aktsionäride, osanike või liikmete üldkoosolek, kuigi ELi riigid võivad lubada alternatiive, kui on tagatud vannutatud audiitori või audiitorühingu sõltumatus auditeeritavast üksusest.
 • Audiitoreid või audiitorühinguid võib tagasi kutsuda vaid mõjuvatel põhjustel. Arvamuste lahknevus raamatupidamiskäsitluse või auditimenetluste kohta ei ole mõjuv põhjus tagasikutsumiseks.

Konsolideeritud aruande auditeerimine

Konsolideeritud (st emaettevõtte ja tütarettevõtete) aruannete puhul on tähtis, et kontserni osasid auditeerivate audiitorite vahel oleks vastutus selgelt määratud. Kontserni audiitor (st konsolideeritud aruande auditit tegev audiitor või audiitorühing) kannab täielikku vastutust auditi aruande eest.

Kvaliteeditagamine

 • ELi riigid peavad kehtestama kvaliteedi tagamise süsteemi, mis on ülevaadatavast audiitorite tööst sõltumatu ja allub avalikule järelevalvele.
 • Süsteemi raames hinnatakse järgmist:
  • vastavus kohaldatavatele auditeerimisstandarditele ja sõltumatuse nõuetele;
  • kulutatud ressursside kogus ja kvaliteet;
  • auditi tasud ja
  • audiitorühingute sisemised kvaliteedikontrollisüsteemid.
 • Kvaliteedi tagamise süsteemi rahastamine peab olema kindel ning vannutatud audiitorite või audiitorühingute mis tahes lubamatust mõjust vaba.
 • Ülevaatajad konkreetseteks kvaliteedi tagamise ülevaatusteks tuleb valida objektiivse menetluse alusel, mis on kavandatud selliselt, et vältida huvide konflikti ülevaatajate ja vannutatud audiitori või audiitorühingu vahel, keda üle vaadatakse.

Uurimised ja sanktsioonid

 • ELi riikides peavad olema tõhusad uurimiste ja sanktsioonide süsteemid, et avastada, korrigeerida ja vältida nõuetele mittevastavat kohustuslikku auditit.
 • Vannutatud audiitorite ja audiitorühingute suhtes rakendatud meetmed või sanktsioonid tuleb teha avalikkusele teatavaks. Sanktsioonid peavad võimaldama ka vannutatud audiitorite ja audiitorühingute tunnustamist kehtetuks tunnistada.

Väikeettevõtted

 • ELis ei ole nõuet kohustusliku auditi kohaldamiseks väikeettevõtetele.
 • Kui ELi riigid nõuavad väikeettevõtete kohustuslikku auditit, tuleb selle tegemisel võtta arvesse kõnealuste ettevõtete suurust ja tegevust.

Avaliku huvi üksused*

Avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi suhtes kohaldatakse rangeid eeskirju, arvestades vajadust usaldusväärse teabe järele ning nende olulisust avalikkusele ja investoritele. Need hõlmavad järgmist:

 • üksikasjalikum auditiaruanne, mis sisaldab teavet auditi tegemise kohta;
 • audiitorid/audiitorühingud peavad roteeruma;
 • ELi riikide koostatud loetelu auditivälistest teenustest, mida vannutatud audiitor või audiitorühing ei või osutada auditeeritavale üksusele;
 • auditiväliste teenuste eest võetavate tasude suhtes tuleb kehtestada piirangud;
 • luuakse auditikomitee, millel on otsustav roll audiitori ametisse nimetamisel ja auditi järelevalve tegemisel.

Määrus (EL) nr 537/2014 sisaldab täiendavaid eeskirju, mida kohaldatakse eelkõige avaliku huvi üksuste suhtes.

Rakendusaktid ja delegeeritud õigusaktid

Direktiiviga antakse komisjonile luba võtta vastu rakendusakte ja delegeeritud õigusakte seoses direktiivi rahvusvaheliste küsimustega. Nendes võidakse täpsustada, kuidas ELi riikide ametiasutused ja mitmesugused turuosalised peavad järgima kohustusi, mis on direktiivis seoses selle valdkonnaga sätestatud.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 29. juunist 2006. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 29. juuniks 2008.

TAUST

Lisateave

* PÕHIMÕISTED

Kohustuslik audit: raamatupidamisdokumentide seadusega ette nähtud läbivaatamine, mille eesmärk on anda aktsionäridele arvamus ettevõtete või avaliku sektori asutuste aruannete õigsuse kohta.

Avaliku huvi üksused: nende hulka kuuluvad:

 • mis tahes ELi riigis börsil noteeritud ettevõtted;
 • krediidiasutused;
 • kindlustusettevõtted;
 • ettevõtted, kes on ELi riikide poolt nimetatud avaliku huvi üksusteks seoses nende tegevuse iseloomu, suuruse või töötajate arvuga.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ (ELT L 157, 9.6.2006, lk 87–107)

Direktiivi 2006/43/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 537/2014, mis käsitleb avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi erinõudeid ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2005/909/EÜ (ELT L 158, 27.5.2014, lk 77–112)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 29.05.2017

Top