Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kapitali suurendamise kaudne maksustamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kapitali suurendamise kaudne maksustamine

Kõnealuse direktiiviga reguleeritakse liikmesriikides kapitali suurendamise kaudset maksustamist, keelates üldiselt sellise maksustamise, esmajoones kapitalimaksu, ehkki teatud riikidel võib olla selleks õigus teatavatel erandtingimustel.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 12. veebruari 2008. aasta direktiiv 2008/7/EÜ kapitali suurendamise kaudse maksustamise kohta.

KOKKUVÕTE

Kapitalimaks on kaudne maks, mis häirib kapitali vaba liikumist. Kõnealuse direktiivi kohaselt oleks parim lahendus see tühistada, kuna sellel on kahjulik mõju ettevõtluse arengule Euroopa Liidus (EL).

Maks ja hõlmatud ettevõtjad

Käesoleva direktiiviga reguleeritakse kaudset maksustamist järgmistel juhtudel:

 • kapitaliühingutele tehtavad kapitali sissemaksed;
 • kapitaliühinguid hõlmav ümberkorraldustegevus;
 • teatavate väärtpaberite ja võlakirjade väljaandmine.

Direktiivi kohaldatakse järgmiste äriühingute suhtes:

 • täisühingud;
 • osaühingud;
 • aktsiaseltsid.

Samuti kohaldatakse seda mis tahes äriühingu, ühistu või muu juriidilise isiku suhtes, mille:

 • kapitali või vara osadega võib kaubelda börsil;
 • liikmetel on õigus oma osasid vabalt võõrandada ning kes vastutavad kõnealuse juriidilise isiku võlgade eest üksnes oma osade ulatuses;
 • ning kõigi teiste tulunduslike äriühingute, ühistute või muude juriidiliste isikute suhtes.

Direktiivis täpsustatakse, mida käsitatakse kapitali sissemaksena (muuhulgas kapitaliühingu moodustamine või selleks ümberkujundamine, kapitaliühingu kapitali suurendamine varalise sissemaksega või kasumi või reservide kapitaliseerimise abil) ja ümberkorraldustegevusega, nagu ühinemised varalise sissemakse või aktsiate vahetamise teel.

Kapitali suurendamise kaudse maksustamise keeld

Liikmesriigid ei tohi maksustada kaudselt kapitali suurendamiseks kapitaliühingule antavat vara.

Sellisteks tehinguteks on esmajoones

 • kapitali sissemaksed;
 • laenud või teenuste osutamine, mis moodustavad osa kapitali sissemaksetest;
 • majandustegevusele eelnev registreerimine või mis tahes muu formaalsus kapitaliühingu õiguslikust vormist tulenevalt;
 • kapitaliühingu asutamisakti või -lepingu muutmine;
 • ümberkorraldustegevus.

Direktiiviga keelatakse ka teatud väärtpaberite ja võlakohustuste kaudne maksustamine. Liikmesriigid võivad siiski kohaldada teatud tehingumakse, lõive või tasusid ja käibemaksu.

Erandid

Erisätteid kohaldatakse liikmesriikide suhtes, kus 1. jaanuaril 2006 kehtis kapitalimaksuga maksustamine. Need liikmesriigid võivad seda jätkata tingimusel, et kapitalimaksu määr on ühetaoline ja see ei tohi ületada 1% ning seda kohaldatakse üksnes kapitali sissemaksete suhtes. See tähendab, et kapitalimaksuga ei tohi maksustada muid tehinguid, nt ümberkorraldustegevust.

Kapitalimaksuga tohib maksustada ainult liikmesriik, kus asub kapitaliühingu juhtimise tegelik keskus kapitali sissemakse tegemise ajal. Lisaks tohib kapitalimaksuga maksustada ainult üks kord.

Kapitalimaksust võib vabastada avalikke teenuseid pakkuvaid või neid kapitaliühinguid, millel on üksnes ja otseselt kultuurilised või sotsiaalsed eesmärgid.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2008/7/EÜ

12.3.2008 (artiklid 1, 2, 6, 9, 10, 11 alates 1. jaanuarist 2009)

Artiklid 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 ja 14 hiljemalt 31. detsembriks 2008

ELT L 46, 21.2.2008

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

28. septembri 2011. aasta ettepanek: nõukogu direktiiv, milles käsitletakse finantstehingute maksu ühist süsteemi ja millega muudetakse direktiivi 2008/7/EÜ (KOM(2011) 594 lõplik - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Käesoleva ettepaneku eesmärk on finantsteenuste ohutumaks muutmise eesmärgil luua finantstehingute maksu ühine süsteem, et

 • vältida finantsteenuste siseturu killustumist;
 • tagada finantseerimisasutuste õiglane panus kriisi kulude katmisel;
 • võtta asjakohaseid meetmeid finantsturu tõhustamiseks.

Nõukogu 13. mai 2013. aasta direktiiv 2013/13/EL, millega kohandatakse teatavaid direktiive maksustamise valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (Euroopa Liidu Teataja L 141, 28.5.2013).

Nõukogu 22. jaanuari 2013. aasta otsus 2013/52/EL, millega antakse luba teha tõhustatud koostööd finantstehingute maksu valdkonnas (Euroopa Liidu Teataja L 22, 25.1.2013).

Kõnealuse otsuse alusel on Belgial, Saksamaal, Eestil, Kreekal, Hispaanial, Prantsusmaal, Itaalial, Austrial, Portugalil, Sloveenial ja Slovakkial lubatud teha omavahel tõhustatud koostööd finantstehingute maksu ühise süsteemi loomiseks.

14. veebruari 2013. aasta ettepanek: nõukogu direktiiv, millega rakendatakse tõhustatud koostööd finantstehingute maksu valdkonnas (COM(2013) 71 final).

Viimati muudetud: 21.04.2014

Top