Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kapitali vaba liikumine Euroopa Liidus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kapitali vaba liikumine Euroopa Liidus

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu direktiiv 88/361/EMÜ – kapitali liberaliseerimise direktiiv

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiiv kehtestati selleks, et anda Euroopa Liidu (EL) ühtsele turule täielik finantsmõõde.
 • Direktiivi eesmärk oli järk-järgult kaotada kõik ELi riikide vahelise kapitali vaba liikumise piirangud, rakendades endise Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit 67 (hiljem tunnistati artikkel 67 kehtetuks).
 • Direktiivi sätted minetasid asjakohasuse pärast uue Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 63 jõustumist, mis tagab kapitali vaba liikumise ELi riikide vahel ning ELi riikide ja kolmandate riikide vahel.
 • Nagu on näidanud Euroopa Liidu Kohtu praktika, kasutatakse direktiivi I lisas sisalduvat kapitali liikumise nomenklatuuri siiski praeguseni veel kapitali liikumise mõiste määratlemiseks.

PÕHIPUNKTID

 • Direktiivis on sätestatud ELi riikide vahelise kapitali liikumise täieliku liberaliseerimise* põhimõte, mida hakati kohaldama 1. juulist 1990. Direktiivi I lisas on loetletud tehingud, mida loetakse kapitali liikumiseks.
 • Hispaaniale, Kreekale, Iirimaale ja Portugalile pakuti üleminekukorra kehtestamise võimalust ning Portugalile ja Kreekale anti võimalus seda lisaks pikendada maksimaalselt kolm aastat.
 • Direktiiviga soovitakse kaotada üldine piirangute süsteem, mis takistab ELi riikides alaliselt elavate isikute vahelist kapitali liikumist.
 • Kehtestati kaitseklausel. Kapitali liikumine võib raskesti moonutada välisvaluuta turgusid, mis häirib tõsiselt riigi raha- ja vahetuskursi poliitika elluviimist. Sellisel juhul võib Euroopa Komisjon anda pärast valuutakomitee ja keskpankade juhatajate komiteega konsulteerimist asjaomasele riigile loa võtta kaitsemeetmeid.
 • Kapitali liikumisega seotud kaitsemeetmed on loetletud direktiivi II lisas ja nende kohaldamisaeg ei tohi ületada kuut kuud.

Alates 1. juulist 1990 tunnistati direktiiviga kehtetuks

 • esimene direktiiv asutamislepingu artikli 67 rakendamise kohta;
 • nõukogu direktiiv 72/156/EMÜ rahvusvaheliste kapitalivoogude reguleerimise ja nendest omamaisele likviidsusele* tuleneva soovimatu mõju kõrvaldamise kohta.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldati 7. juulist 1988 kuni 31. detsembrini 1999. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 1. juuliks 1990. Direktiivi asendavad nüüd uue aluslepingu eeskirjad kapitali vaba liikumise kohta, kuid direktiivi kasutatakse jätkuvalt kapitali liikumise mõiste määratlemiseks.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Kapitali liikumine: eraisikute, organisatsioonide või ettevõtjate riikidevahelised kapitali ümberpaigutamised. Siia hulka kuuluvad otseinvesteeringud, kinnisvarainvesteeringud, väärtpaberitehingud, jooksvate ja hoiukontodega seotud tehingud ning finantslaenud ja -krediit.

Omamaine likviidsus: kogu riigi majanduses ringluses olev raha või raha ekvivalent (st kiiresti rahaks muudetav vara).

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 24. juuni 1988. aasta direktiiv 88/361/EMÜ asutamislepingu artikli 67 rakendamise kohta (EÜT L 178, 8.7.1988, lk 5–18)

Viimati muudetud: 16.11.2016

Top