Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EKP nõukogu hääletamiskord

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EKP nõukogu hääletamiskord

KOKKUVÕTE:

Otsus 2003/223/EÜ – Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 10 lõike 2 muudatus

KOKKUVÕTE

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

 • Sellega kehtestatakse Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu sisene hääletamise rotatsioonisüsteem, mis kindlustab õiglase ja tõhusa otsuste tegemise.
 • Selles arvestatakse asjaolu, et riiklike keskpankade juhatajate arv suureneb, kui uued riigid võtavad euro kasutusele.
 • Selles kehtestatakse ka juhatajate hääleõiguste määramise ja rotatsiooni eeskirjad.

PÕHIPUNKTID

Nõukogu

 • Nõukogu on üks EKP kolmest otsustusõiguslikust organist. Ülejäänud kaks organit on juhatus ja üldnõukogu.
 • Nõukogu on peamine otsustusõiguslik organ. Eelkõige määratleb see euroala rahapoliitika.
 • Nõukogu koosneb juhatuse kuuest liikmest ja euroala riikide keskpankade juhatajatest. Seetõttu suureneb juhatajate arv iga kord, kui uus riik liitub euroalaga.

Hääletamise rotatsioonisüsteem rühmade kaupa

 • Arvates kuupäevast, mil nõukogu liikmete arv ületab 21, kohandatakse hääletuskorda.
 • Seega on hääleõigusi kokku 21. Juhatuse kuuel liikmel on jätkuvalt alaline hääleõigus. Juhatajad jagavad omavahel ülejäänud 15 hääleõigust, mida nad kasutavad vaheldumisi.
 • Seetõttu on juhatajad jaotatud rühmadesse, mis erinevad oma liikmete hääletusõiguste sageduse poolest. Rühmad moodustatakse vastavalt euroala riikide järjestusele, mis põhineb:
  • sisemajanduse kogutoodangu turuhindades (SKTth*) osakaalul euroala riikides;
  • euroala riikide rahaloomeasutuste agregeeritud bilansi kogumahu osakaalul.
 • Nende näitajate eesmärk on kindlustada objektiivsus, võttes arvesse riigi majanduslikku kaalu euroalal ja selle rahandussektori suurust.
 • Lisaks sätestatakse nimetatud otsuses, et hääletamise rotatsioonisüsteemi rakendatakse kahes etapis.

Esimene etapp: hääleõigus juhul, kui juhatajaid on üle 15

 • Juhatajad jagatakse kahte rühma alates kuupäevast, mil juhatajate arv ületab 15, kuni kuupäevani, mil see kasvab 22-ni.
  • Esimese rühma moodustavad viis nende riikide riiklike keskpankade juhatajat, millel on ülaltoodud näitajate järgi euroalal kõige suurem osakaal.
  • Teise rühma moodustavad kõik ülejäänud juhatajad.
 • Esimese rühma viis juhatajat jagavad omavahel nelja hääleõigust ja teises rühmas olevad ülejäänud juhatajad jagavad 11 hääleõigust.
 • Esimese rühma juhatajatel ei saa olla madalam hääletamissagedus kui teise rühma juhatajatel.
 • Esimesse etappi oli kavas jõuda 2009. aasta jaanuaris, mil Slovakkia ühines euroalaga selle 16. liikmena. 2008. aasta detsembris võttis nõukogu vastu otsuse rotatsioonisüsteemi kasutuselevõtmine edasi lükata.
 • Selle asemel kehtestati 1. jaanuaril 2015, mil Leedu liitus euroalaga selle 19. liikmena, uus rotatsioonisüsteem.

Teine etapp: hääleõigus juhul, kui juhatajate arv jõuab 22-ni

 • Alates kuupäevast, mil juhatajate arv jõuab 22-ni, jagatakse juhatajad kolme rühma.
  • Esimese rühma moodustavad viis nende riikide keskpankade juhatajat, millel on euroalal kõige suurem osakaal.
  • Teise rühma moodustavad pooled juhatajate koguarvust. Selle rühma juhatajad tulevad nende riikide keskpankadest, mis on ülaltoodud kriteeriumite kohaselt järjestuselt järgmistel kohtadel.
  • Kolmanda rühma moodustavad kõik ülejäänud juhatajad.
 • Esimesele rühmale antakse neli häält, teisele rühmale kaheksa häält ja kolmandale rühmale kolm häält.
 • Igas rühmas on juhtatajatel hääleõigus võrdsel ajavahemikul. Nõukogu võtab vajalikud meetmed selle põhimõtte rakendamiseks.

Rakendamine, kohandamine ja tulevased muudatused

 • Kui juhatajate arv suureneb, kohandatakse rühmade koosseisu, ja muudatusi rakendatakse arvates päevast, mil juhataja(d) liituvad nõukoguga. Kui sisemajanduse kogutoodangut turuhindades (SKTth*) kohandatakse (nõutav iga viie aasta tagant), korrigeeritakse vastavalt muudatustele rühmade koosseisu, mida rakendatakse alates järgmise aasta esimesest päevast.
 • Iga otsuse, mis on vajalik rotatsioonisüsteemi toimimise üksikasjade rakendamiseks, v.a uued hääletamiskorrad, võtavad vastu kõik nõukogu liikmed kahekolmandikulise häälteenamusega olenemata sellest, kas neil on otsuse tegemise ajal hääleõigus.
 • Nõukogu võttis 2009. aastal vastu meetmed, mis seonduvad rotatsiooni määra, rotatsiooni perioodi, juhatajate järjestusega rühmades ja üleminekuga kahe rühma süsteemilt kolme rühma süsteemile (otsus 2009/328/EÜ).

TAUST

ELi riigid peavad enne euro kasutuselevõttu täitma mitmeid majanduslikke ja rahanduslikke tingimusi, mis on tuntud lähenemiskriteeriumitena.

Praeguseks on ainult 19 ELi riiki 28-st need kriteeriumid täitnud ja euro ühisrahana kasutusele võtnud. Teistele riikidele tehakse mööndusi, kuni nad kriteeriumitele vastavad. Taanile ja Ühendkuningriigile tehakse erand, sest nad ei kavatse praegu eurot kasutusele võtta.

PÕHIMÕISTE

* Sisemajanduse koguprodukt turuhinnaga (SKTth): kogu kodumaise lõpliku kodutoodangu või riigi toodete rahaline väärtus.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 21. märtsi 2003. aasta riigipeade kohtumisel tehtud otsus 2003/223/EÜ, millega muudetakse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 10 lõiget 2 (ELT L 83, 1.4.2003, lk 66–68)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Keskpanga 18. detsembri 2008. aasta otsus 2009/5/EÜ, millega lükatakse edasi rotatsioonisüsteemi kasutuselevõtmine Euroopa Keskpanga nõukogus (EKP/2008/29) (ELT L 3, 7.1.2009, lk 4–5)

Euroopa Keskpanga 19. märtsi 2009. aasta otsus 2009/328/EÜ, millega muudetakse 19. veebruari 2004. aasta otsust EKP/2004/2 Euroopa Keskpanga kodukorra vastuvõtmise kohta (EKP/2009/5) (ELT L 100, 18.4.2009, lk 10–11)

Viimati muudetud: 08.03.2016

Top