Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi abi kaubavahetusbilansi puudujäägi probleemiga riikidele, kes ei ole eurot kasutusele võtnud

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi abi kaubavahetusbilansi puudujäägi probleemiga riikidele, kes ei ole eurot kasutusele võtnud

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 332/2002 – ELi abi kaubavahetusbilansi puudujäägi probleemiga riikidele, kes ei ole eurot kasutusele võtnud

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruse alusel antakse rahalist abi ELi riikidele, kes ei ole eurot kasutusele võtnud ja kellel esineb kaubavahetusbilansi puudujäägi* probleeme.

PÕHIPUNKTID

Määrusega sätestatakse tingimused kuni 50 miljardi euro suuruste keskmise tähtajaga laenude andmiseks maksebilansi jooksevkontoga seoses raskustesse sattunud riikidele, kes ei ole eurot kasutusele võtnud.

Laenu andmise menetlus hõlmab järgmist:

  • laenu taotlemine Euroopa Komisjoni või asjaomase euroalasse mittekuuluva ELi riigi algatusel;
  • kõnealuse ELi riigi rahaliste vajaduste arutelu ELi riigi ja komisjoni vahel ning kohandusprogrammi projekti esitamine;
  • ministrite nõukogu otsus kohandusprogrammi alusel laenu andmise, selle summa ja kestuse kohta;
  • komisjoni ja asjaomase ELi riigi vastastikuse mõistmise memorandumi koostamine, milles sätestatakse nõukogu otsusega määratud tingimused.

Laenu laad – laenutehingud toimuvad eurodes ja komisjonile minimaalse riskiga. Euroopa Keskpank (EKP) haldab laenu ELi nimel. Laenu kulud katab abisaaja ELi riik, kes on kohustatud avama laenu haldamiseks erikonto oma riiklikus keskpangas.

Euroopa Kontrollikojal on õigus viia kõnealuses ELi riigis läbi finantsaudit, kui ta peab seda vajalikuks laenu nõuetekohaseks haldamiseks.

Nõukogu peab iga kolme aasta tagant vaatama komisjoni aruande põhjal üle, kas laen täidab veel vajadust, mis viis selle loomiseni.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 24. veebruaril 2002.

PÕHIMÕISTE

* Kaubavahetusbilansi puudujääk – esineb juhul, kui riigi imporditavate kaupade väärtus ületab ekspordi väärtuse.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 18. veebruari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 332/2002, millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem (ELT L 53, 23.2.2002, lk 1–3)

Määruse (EÜ) nr 332/2002 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Keskpanga 7. novembri 2003. aasta otsus 2003/797/EÜ Euroopa Ühenduse laenusaamise ja laenuandmise toimingute haldamise kohta keskmise tähtajaga rahalise abi süsteemis (EKP/2003/14) (ELT L 297, 15.11.2003, lk 35 ja 36) Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 27.01.2016

Top