Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteem (SESAR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteem (SESAR)

KOKKUVÕTE:

Määrus (EÜ) nr 219/2007, millega luuakse ühisettevõte ELi lennuliikluse juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Sellega luuakse projekt SESAR (Ühtse Euroopa Taeva lennuliikluse juhtimissüsteemide alased teadusuuringud).
 • SESARi eesmärk on muuta lennuliikluse juhtimine tõhusamaks, moderniseerides ja ühtlustades Euroopa lennuliikluse juhtimissüsteeme. Selleks määratletakse, töötatakse välja, valideeritakse ja võetakse kasutusele uuenduslikud tehnoloogilised ja praktilised lahendused lennuliikluse juhtimiseks.
 • Ühisettevõte SESAR on projekti SESAR arendusetapiga tegelev avaliku ja erasektori partnerlus. Selle asutasid 2007. aastal Euroopa Liit ja Eurocontrol (Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon).

PÕHIPUNKTID (ÜHISETTEVÕTE SESAR)

 • Tegu on ühisettevõttega, mis tegeleb projekti SESAR arendusetapiga. Projekt SESAR on algatuse „Ühtne Euroopa taevas” (ELi meetmepakett, mille eesmärk on tulla toime tulevaste võimekuse ja lennuohutusega seotud vajadustega) tehnoloogiline (teadus- ja arendustegevusega seotud) osa.
 • Ühisettevõtte ülesanne on luua ELis kooskõlas ATM üldkavaga 2035. aastaks tõhus lennujuhtimise infrastruktuur. Eesmärk on luua eeldused turvalisemaks, keskkonnasõbralikumaks ja tõhusamaks lennutranspordiks, mis hõlmab rohkem otselende, vähem hilinemisi ja väiksemat kütusekulu.
 • Sellesse on kaasatud Euroopa Komisjon, Eurocontrol, navigatsiooniteenuse osutajad, lennureisijate organisatsioonid, õhuruumi kasutajad, reguleerivad asutused, lennujaamade käitajad, lennufirmade, lennujaamade ja aeronavigatsioonifirmade töötajad, teadlased ja seadmete tootjad (ligikaudu 3000 eksperti). Ühisettevõte on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 187 alusel selleks loodud ELi asutus.
 • Ühisettevõte on juba esitanud ATM üldkava (mida ajakohastati 2012. ja 2015. aastal), milles määratletakse lennuliikluse juhtimissüsteemide järgmiste põlvkondade olemus ning nende arendamise ja juurutamise kava.
 • Ühisettevõte haldab liikmetele toetuste andmise menetlust kooskõlas 2014. aastal pikendatud ELi teadus- ja arendustegevuse raamprogrammi „Horisont 2020” osalemiseeskirjadega.

Ühisettevõtte SESAR senised saavutused on järgmised:

 • maailma esimene lend neljas dimensioonis (3D + aeg) trajektoori puudutava läbiva teabevahetuse tõhustamiseks;
 • lai valik vahendeid lennuväljaradade ohutuse suurendamiseks ning
 • vaba lennutrajektoor lendude ja kütusega seotud heite vähendamiseks.

Alates 2014. aastast on ühisettevõtte SESAR teadus- ja innovatsiooniprogrammi keskmes järgmised valdkonnad:

 • optimeeritud ATM-võrgu teenus;
 • täiustatud lennuliiklusteenused;
 • lennujaamade kõrgetasemeline tegevus;
 • täiustatud, integreeritud ja ratsionaliseeritud lennundustaristu.

Rahastamine

SESARi arendusetapiks eraldab EL TEN-T programmist ja 7. raamprogrammist 700 miljonit eurot, millele lisandub 585 miljonit eurot programmist „Horisont 2020”. Arvestades raamprogrammi „Horisont 2020” kestust, tuleb kõik SESARiga seotud projektikonkursid algatada hiljemalt 31. detsembril 2020.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 3. märtsil 2007.

TAUST

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 219/2007 loodi ühisettevõte SESAR. Määrust on kahel korral muudetud: 2008. aastal (määrus (EÜ) nr 1361/2008) ja seejärel 2014. aastal (määrus (EL) nr 721/2014), kui ühisettevõtte SESAR tegevusaega pikendati 2024. aastani.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 27. veebruari 2007. aasta määrus (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks (ELT L 64, 2.3.2007, lk 1–11)

Määruse (EÜ) nr 219/2007 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 08.02.2016

Top