Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siseveetranspordi edendamine (NAIADES)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Siseveetranspordi edendamine (NAIADES)

Siseveeteed saavad anda suure panuse Euroopa Liidu jätkusuutlikku transpordisüsteemi, vähendades ülekoormatust ja saasteainete heitkoguseid Euroopa teedel. Siseveeteede täieliku potentsiaali saavutamiseks on siiski vaja riiklikke ja ELi tasandi algatusi.

ÕIGUSAKT

Komisjoni 17. jaanuari 2006. aasta teatis siseveetranspordi edendamise kohta. „NAIADES” - Euroopa integreeritud siseveetranspordi tegevusprogramm (KOM(2006) 6 (lõplik)).

KOKKUVÕTE

Siseveeteed saavad anda suure panuse Euroopa Liidu jätkusuutlikku transpordisüsteemi, vähendades ülekoormatust ja saasteainete heitkoguseid Euroopa teedel. Siseveeteede täieliku potentsiaali saavutamiseks on siiski vaja riiklikke ja ELi tasandi algatusi.

MIS ON KÄESOLEVA TEATISE EESMÄRK?

Teatises esitatakse integreeritud strateegia, kuidas muuta siseveelaevanduse kasutamine huvipakkuvamaks ja majanduslikult põhjendatuks. Tegevusprogramm NAIADES (laevandus- ja siseveeteede alased meetmed ning areng Euroopas) keskendub viiele olulisele strateegilisele valdkonnale.

PÕHIPUNKTID

  • Turud: tuleb arendada erinevaid võimalusi, eriti turuniššides, nagu jäätmete, ohtlike kaupade, väga suure jagamatu lasti ja jõe-mere-transpordi valdkonnas.
  • Laevastik: siseveetranspordi moderniseerimisse ja innovatsiooni tuleb pidevalt investeerida, et arendada laevade projekteerimist, vähendada kütusetarbimist ja parandada ohutustehnikat.
  • Töökohad ja oskused: paremad töö- ja sotsiaaltingimused koos asjakohaste haridus- ja koolitusasutustega peaksid julgustama inimesi selles valdkonnas töötama.
  • Maine: siseveetranspordi mahajäänud valdkonna mainet tuleb tõsta ja moderniseerida, et see vastaks praegustele tehnoloogiasaavutustele.
  • Infrastruktuur: Euroopa arengukava saaks kõrvaldada olemasolevaid arvukaid kitsaskohti, nagu madalad sillad ja kitsad lüüsid. Sellega peaks kaasnema üldise organisatsioonilise struktuuri uuendamine haldustakistuste kõrvaldamiseks.

Komisjon uuendas 2013. aastal tegevusprogrammi NAIADES (NAIADES II), sätestades konkreetsed eesmärgid aastani 2020. Selle eesmärk on luua tingimused, mis on vajalikud siseveetranspordi muutmiseks kvaliteetseks transpordiliigiks.

ELis võeti 2014. aastal vastu õigusakt, mis võimaldab valitsustel võtta meetmeid valdkonna konkurentsivõime tõstmiseks ennetähtaegse vanaduspensioni võimaldamise, laialdasema innovaatilisuse ning koolitus- ja ohutuskavade rakendamise kaudu.

TAUST

Euroopa tähtsamaid majanduspiirkondi ühendab enam kui 37 000 kilomeetrit veeteid ja sadu siseveesadamaid hõlmav võrk. Siseveelaevanduse mahtude kasvades võib sellel võrgul olla tähtis roll jätkusuutlikkuse seisukohalt.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni sisevete veebilehelt.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 546/2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 718/1999, mis käsitleb ühenduse laevastiku mahutavuse poliitikat siseveetranspordi edendamiseks (ELT L 163, 29.5.2014, lk 15-17).

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Siseveetranspordi kvaliteedi tõstmise kohta. NAIADES II (COM(2013) 623 (final), 10.9.2013).

Nõukogu 29. märtsi 1999. aasta määrus (EÜ) nr 718/1999, mis käsitleb ühenduse laevastiku mahutavuse poliitikat siseveetranspordi edendamiseks (ELT L 90, 2.4.1999, lk 1-5).

Viimati muudetud: 30.04.2015

Top