Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Piirangud terrorismivastaseks võitluseks

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Piirangud terrorismivastaseks võitluseks

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruse eesmärk on vältida ja keelata terroriaktide* rahastamist.

PÕHIPUNKTID

 • ELi riigid otsustavad ühehäälselt, kes on need isikud, rühmitused ja üksused, kelle suhtes käesolevat õigusakti kohaldatakse.
 • Loetelusse kuuluvad füüsilised ja juriidilised isikud, rühmitused ja üksused, kes panevad toime või üritavad toime panna terroriakte, osalevad terroriaktide toimepanekus või aitavad sellele kaasa, kes on nendest rühmitustest ühegi kontrolli all või tegutsevad nende nimel.
 • Kõik nimetatud loetelus sisalduvatele isikutele või üksustele kuuluvad või nende omanduses või valduses olevad rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid* külmutatakse ja neid ei tohi anda kellegi teise käsutusse.
 • Teadlikku ja tahtlikku katset hoida kõrvale mis tahes varade külmutamisest loetakse õiguserikkumiseks.
 • ELi riigid võivad anda asjakohastel tingimustel eriloa kasutada külmutatud rahalisi vahendeid
  • isikute põhivajaduste rahuldamiseks, näiteks toiduainete, ravimite või eluaseme eest tasumiseks;
  • maksude, kindlustusmaksete ja kommunaalteenuste, nagu gaasi, vee, elektri ja telekommunikatsiooni maksete ning pankade teenustasude maksmiseks;
  • makseteks, mis kuuluvad tasumisele enne käesoleva õigusakti jõustumist sõlmitud lepingute alusel.
 • Pangad, kindlustusseltsid ja muud finantsasutused peavad andma siseriiklikele ametiasutustele mis tahes asjakohast teavet külmutatud arvete kohta.
 • Käesolevat õigusakti kohaldatakse
  • ELi territooriumil, sealhulgas õhuruumis, ning ELi riikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;
  • ELi riikide iga kodaniku suhtes;
  • kõikide juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste suhtes, mis on asutatud või tegelevad ettevõtlusega ELis.
 • Ühe aasta jooksul alates käesoleva õigusakti rakendamisest peab Euroopa Komisjon esitama aruande selle mõjude kohta ja tegema vajaduse korral ettepanekud selle muutmiseks.
 • Otsuse 2002/475/JSK ja muutmisotsuse 2008/919/JSK kohaselt peavad ELi riigid viima oma õigusaktid kooskõlla ning kehtestama terroriaktide puhul kohaldatavad miinimumkaristused.
 • 2001. aasta detsembris leppisid ELi riikide valitsused kokku, et koostavad nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja finantsvarad tuleb külmutada (2001/931/ÜVJP).

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 28. detsembrist 2001.

TAUST

Pärast 11. septembri rünnakuid otsustasid valitsusjuhid 2001. aasta septembris, et terrorismivastane võitlus on üks ELi esmatähtsaid eesmärke. Võitlus terrorismi rahastamise vastu kuulub selle põhiliste vahendite hulka. Samal kuul toetas ÜRO Julgeolekunõukogu terroriaktide toimepanekuks kasutatud kõigi finantsvarade ja majandusressursside külmutamist.

* PÕHIMÕISTED

Terroriaktid: tahtlikud teod, mis võivad tõsiselt kahjustada mõnda riiki või rahvusvahelist organisatsiooni ja mida käsitletakse siseriiklikus õiguses õigusrikkumisena.

Rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid: igasugune vara, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasasi.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 27. detsembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks (EÜT L 344, 28.12.2001, lk 70–75)

Määruse (EÜ) nr 2580/2001 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (EÜT L 164, 22.6.2002, lk 3–7)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 27. detsembri 2001. aasta ühine seisukoht 2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta (ELT L 344, 28.12.2001, lk 93–96)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 09.01.2017

Top