Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finantstagatiskokkulepped - õigusliku selguse parandamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Finantstagatiskokkulepped - õigusliku selguse parandamine

KOKKUVÕTE:

Direktiiv 2002/47/EÜ - finantstagatiskokkulepped - õigusliku selguse parandamine

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on luua selge ühtne ELi õiguslik raamistik väärtpaberite ja sularaha tagatisena* kasutamise kohta finantstehingutes.

PÕHIPUNKTID

Direktiiv kehtib teatud kindlatele kategooriatele, nagu keskpangad ja järelevalve alla kuuluvad finantseerimisasutused. ELi riigid võivad aga välistada teatud kindlad kategooriad, nagu juriidilise isiku õigusteta üksused, nt üksused, millel pole ettevõtte õiguslikku seisundit.

Direktiiv kehtib finantstagatistele, sh sularaha- ja finantsinstrumentidele, nagu aktsiad ja võlakirjad. ELi riigid lubavad teatud erandeid, nt tagatiseandja oma aktsiad.

Direktiiv sätestab ELi riikide tagatiskokkulepete minimaalsed vorminõuded, sh näiteks, et selliseid kokkuleppeid saab tõendada kirjalikult või õiguslikult samaväärsel viisil.

Finantstagatiskokkulepete täitmisele pööramine tagatisesaaja poolt on võimalik näiteks finantsinstrumentide müügi või omandamisega.

Tagatisesaajal on lepingust tulenev õigus kasutada saadud finantstagatist nii, nagu ta oleks selle omanik. Kui tagatisesaaja otsustab seda õigust kasutada, on ta kohustatud tagastama tagatisega samaväärse summa.

ELi riigid peavad tunnustama lõpetamisel toimuvat tasaarveldust*, isegi kui tagatisesaaja või tagatiseandja suhtes rakendub maksejõuetusmenetlus või saneerimine.

Teatavatel juhtudel on ELi riikidel keelatud rakendada siseriiklikke maksejõuetuse eeskirju finantstagatiskokkulepete suhtes. Selliseid kokkuleppeid ei või tunnistada kehtetuks või tühiseks selleks, et võtta näiteks arvesse muutusi turuväärtuses.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

27. juunist 2002.

TAUST

Euroopa Komisjoni veebileht finantstagatise kohta

PÕHIMÕISTED

* Finantstagatis - vara (nt väärtpaberid), mille laenusaaja annab laenuandjale viimase finantskahju riski minimeerimiseks juhuks, kui laenusaaja ei täida oma finantskohustusi laenuandja ees.

* Tasaarveldus lõpetamise korral - õiguslik mehhanism, mis vähendab kahe poole vahelist riski. Kui üks kahest poolest ei täida oma kohustusi, kuuluvad kõik pooltevahelised tulevased nõuded ja lepingulised suhted kohe täitmisele, need kalkuleeritakse, tasaarveldatakse ning seejärel tasaarvestatakse. Seejärel järele jäänud tegelik maksesumma võib olla väike osa algsest kahe poole vahelise nõude kogusummast.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuni 2002. aasta direktiiv 2006/47/EÜ finantstagatiskokkulepete kohta

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2002/47/EÜ

27.6.2002

27.12.2003

EÜT L 168, 27.06.2002, lk 43-50

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/44/EÜ

30.6.2009

30.12.2010

ELT L 146, 10.6.2009, lk 37-43

Direktiiv 2014/59/EL

2.7.2014

31.12.2014

ELT L 173, 12.6.2014, lk 190-348

Vt konsolideeritud versiooni.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Finantstagatiskokkulepete direktiivi (2002/47/EÜ) käsitlev hindamisaruanne (KOM(2006) 833 (lõplik), 20.12.2006)

Viimati muudetud: 07.10.2015

Top