Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rändlus mobiiltelefonivõrkudes

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rändlus mobiiltelefonivõrkudes

Käesoleva määruse eesmärk on tagada, et mobiiltelefonide kasutajad ei peaks maksma Euroopa Liidus reisides rändlusteenuste (kõnede, tekstsõnumite ja interneti) eest liiga kõrget hinda.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 531/2012, 13. juuni 2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (uuesti sõnastatud)

KOKKUVÕTE

Käesoleva määruse peamine eesmärk on edendada konkurentsi mobiiliomanike pärast, kes kasutavad telefoni helistamiseks, tekstisõnumite saatmiseks ja internetis surfamiseks väljaspool ELi reisides. Seda nimetatakse rändluseks.

Määrusega kehtestatakse kaks põhilist muudatust.

1. juulil 2012 jõustunud ELi uute rändluseeskirjade kohaselt väheneb rändlusteenuste piirhind ELis reisimisel veelgi. Uute piirhindade kehtestamise tulemusena muutub teistes ELi liikmesriikides reisides üha taskukohasemaks mobiilse interneti kasutamine kaartide, fotode, suhtlusvõrgustike ja e-kirjade vaatamiseks, nagu ka helistamine ja kõnedele vastamine ning tekstsõnumite saatmine ja vastuvõtmine.

Samuti saavad väljaspool Euroopa Liitu reisivad inimesed alates 1. juulist 2012 tekstisõnumi, e-kirja või hüpikakna vastava hoiatusega, kui andmete allalaadimise tasu hakkab lähenema 50 eurole või varem kokkulepitud tasemele. Sellega laiendatakse ELis praegu toimivat teavitamissüsteemi.

Alates 1. juulist 2014 saavad tarbijad valida enne reisile minekut eraldi rändluslepingu või võimaluse korral mobiilsete andmerändlusteenuste pakkuja otse külastatavas võrgus. Seega saavad tarbijad rändluspakkumisi hõlpsasti võrrelda (teistest mobiilsideteenustest sõltumatult) ja kasutada soodsama hinnaga teenust.

Alates 1. juulist 2014 ei pea rändluskliendid välismaal olles helistamisel maksma rohkem kui 19 senti minuti eest, kõne vastuvõtmisel on piirhind 5 senti/min, tekstisõnumi saatmisel kuni 6 senti ja andmete allalaadimisel või interneti kasutamisel kuni 20 senti ühe megabaidi (MB) eest (arvestatakse kasutatud kilobaitide alusel).

VIITED

Akt

Jõustumine

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 531/2012

1.7.2012

-

ELT L 172, 30.6.2012

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 717/2007, 27. juuni 2007, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiiltelefonivõrkudes ühenduse piires ja millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/21/EÜ, 7. märts 2002, elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) (ELT L 108, 24.4.2002).

ETTEPANEK

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012 (COM(2013) 627 final, 11.9.2013 - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Eesmärk on liikuda elektroonilise side ühtse turu loomise poole. Sellel turul on kodanikel ja ettevõtjatel juurdepääs kõikjal liidus pakutavatele elektroonilise side teenustele (ilma piiriüleste piirangute või põhjendamatute lisakuludeta) ning elektroonilisi sidevõrke ja -teenuseid pakkuvad ettevõtjad võivad tegutseda ja neid teenuseid pakkuda olenemata nende või klientide asukohast ELis.

Rändluse osas soovitatakse selliseid lahendusi nagu tarbijakaitse ühtlaselt kõrge taseme ning sellega seonduvate ühiste äritingimuste tagamine kõikjal liidus, sealhulgas meetmed, millega lõpetada järk-järgult mobiilside rändlusteenuste lisatasud ja kindlustada juurdepääs avatud internetile.

Viimati muudetud: 05.02.2014

Top