Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Piiriülesed rongimeeskonnad – töötingimused

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Piiriülesed rongimeeskonnad – töötingimused

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2005/47/EÜ piiriüleseid koostalitlusteenuseid osutavate töötajate töötingimuste mõningaid aspekte käsitleva kokkuleppe kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

  • Kokkuleppega püütakse saavutada tasakaal kahe vajaduse vahel:
    • vajadus tagada piiriüleseid koostalitlusteenuseid osutavate liikuvate töötajate tervise ja ohutuse piisav kaitse ning
    • vajadus paindlikkuse järele raudteetranspordi ettevõtete tegevuse korraldamisel Euroopa Liidu (EL) integreeritud raudteevõrgustikus.
  • Kokkuleppega tagatakse töötajatele iga päev 12-tunnine järjestikune puhkeaeg ja 30- kuni 45-minutilised puhkepausid. Kokkuleppe kohaselt ei või juhtimisaja kestus ületada 9 tundi päevases või 8 tundi öövahetuses.
  • Samuti tagab kokkulepe tööandjatele suurema paindlikkuse, kuna erakorralistel juhtudel võivad nad direktiiviga 2003/88/EÜ (tööaja korralduse kohta) ette nähtud 11-tunnise igapäevase puhkeaja asemel rakendada lühemat, 9-tunnist puhkeaega.
  • ELi riigid võivad säilitada või kehtestada käesoleva direktiivi eeskirjadest soodsamad eeskirjad.
  • Direktiiviga ei tohi õigustada töötajate kaitse madalamat taset, kui kehtivate siseriiklike õigusaktidega on ette nähtud parem kaitse.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 27. juulist 2005. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 27. juuliks 2008.

TAUST

Käesolev direktiiv kuulub ELi raudteesüsteemide koostalitlusvõime üldisesse raamistikku. Paremini integreeritud raudteevõrgustik võimaldab ELil vähendada maanteetransporti ja selle kahjulikke kõrvalmõjusid. Tööturu osapoolte kaasamisega loodetakse tagada rahuldavad töötingimused raudteesektoris koostalitlusteenuseid osutavatele töötajatele.

* PÕHIMÕISTED

Piiriülene koostalitlusteenus: ühele riigile kuuluvate rongide käitamine teise riigi raudteedel

Liikuv töötaja: rongimeeskonna liige, kes töötab piiriüleses koostalitlusteenistuses üle ühe tunni päevase tööaja jooksul

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 18. juuli 2005. aasta direktiiv 2005/47/EÜ Euroopa Raudteede Ühenduse (CER) ja Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) vahelise raudteesektoris piiriüleseid koostalitlusteenuseid osutavate liikuvate töötajate töötingimuste mõningaid aspekte käsitleva kokkuleppe kohta (ELT L 195, 27.7.2005, lk 15–17)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni teatis nõukogule. Tööturu osapoolte vahel 27. jaanuaril 2004 sõlmitud ja direktiivile 2005/47/EÜ lisatud kokkuleppe (raudteesektoris piiriüleseid koostalitlusteenuseid osutavate liikuvate töötajate töötingimuste teatavate aspektide kohta) majanduslik ja sotsiaalne mõju (KOM(2008)855 (lõplik), 15.12.2008)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (ELT L 299, 18.11.2003, lk 9–19)

Viimati muudetud: 06.09.2016

Top