Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi riikide ja ELi mittekuuluvate riikide vahelised lennuliikluse lepingud

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi riikide ja ELi mittekuuluvate riikide vahelised lennuliikluse lepingud

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 847/2004 lennuliikluse lepingute läbirääkimise ja rakendamise kohta liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Selles sätestatakse Euroopa Liidu (EL) riikide ja ELi mittekuuluvate riikide vaheliste kahepoolsete lennuliikluse lepingute (LLL) sõlmimiseks peetavatest läbirääkimistest teavitamise ja nende sõlmimiseks loa andmise kord.
 • Selle eesmärk on tagada sõlmitavate lepingute vastavus ELi õigusele.

PÕHIPUNKTID

ELi pädevus

 • Novembris 2002 kinnitas Euroopa Kohus ELi ainuõigust pidada ELi mittekuuluvate riikidega läbirääkimisi ELi ainupädevusse kuuluvaid aspekte hõlmavate riikidevaheliste LLLide sõlmimiseks ning neid sõlmida.
 • Euroopa Kohtu kõnealuse otsuse langetamise ajal ei vastanud paljud LLLid ELi õigusele. Pärast seda on paljud neist muudetud ELi õigusele vastavaks.

Eesmärk

ELi õigusele mittevastavaid LLLe tuleb muuta nii, et need

 • tagaksid mõlemale lepinguosalisele õiguskindluse ning
 • tagaksid kõigile ELi lennuettevõtjatele asutamisõiguse ELi piires, sh mittediskrimineeriva turule juurdepääsu õiguse kõigi ELi riikide ja ELi mittekuuluvate riikide, kelle vahel on sõlmitud LLL, vahelistel lennuliinidel.

LLLi muutmine

LLLi muutmiseks on järgmised kaks võimalust.

 • Horisontaalsed lepingudEuroopa Komisjon valmistab läbirääkimistes ELi mittekuuluva riigiga ette ühtse LLLi kõigi nende ELi riikide nimel, kellel on selle ELi mittekuuluva riigiga sõlmitud kahepoolne LLL.
 • Kahepoolsed läbirääkimised – LLLide eraldi muutmine või asendamine.

Kahepoolsete läbirääkimiste eeskirjad ja kord

 • ELi riik võib pidada kahepoolseid läbirääkimisi ELi pädevusalasse kuuluvaid aspekte hõlmava LLLi muutmiseks või asendamiseks tingimusel, et seejuures järgitakse määruses sätestatud eeskirju ja korda:
  • läbirääkimistesse kaasatakse mis tahes asjaomased standardpunktid, mille ELi riigid ja komisjon on ühiselt välja töötanud ja sätestanud ning
  • ELi riik teavitab komisjoni oma kavatsusest kirjalikult.
 • Kui komisjon otsustab 15 tööpäeva jooksul pärast teavitamist, et läbirääkimised tõenäoliselt õõnestavad asjaomase ELi mittekuuluva riigiga käimasolevate ELi läbirääkimiste eesmärke ja/või annavad tulemuseks ELi õigusele mittevastava lepingu, teatab komisjon sellest asjaomasele ELi riigile.
 • ELi riik ei või sõlmida ELi mittekuuluva riigiga uut lepingut, millega vähendatakse ELi lennuettevõtjate arvu, kellel on õigus pakkuda teenuseid selle ELi riigi territooriumi ja nimetatud ELi mittekuuluva riigi vahel.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 30. mail 2004.

TAUST

Välislennunduspoliitika – horisontaalsed lepingud

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 847/2004 lennuliikluse lepingute läbirääkimise ja rakendamise kohta liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel (ELT L 157, 30.4.2004, lk 7–17)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 23. juuli 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2408/92 ühenduse lennuettevõtjate juurdepääsu kohta ühendusesisestele lennuliinidele (ELT L 240, 24.8.1992, lk 8–14)

Määruse (EMÜ) nr 2408/92 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 13.10.2016

Top