Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mere ja toiduahela kaitsmine tinaorgaaniliste ühendite mõju eest

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mere ja toiduahela kaitsmine tinaorgaaniliste ühendite mõju eest

Keelates teatavate keemiliste ühendite kasutamise laevadel ja võrkudes, on võimalik kaitsta merekeskkonda ja inimeste tervist.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. aprilli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 782/2003 tinaorgaaniliste ühendite keelamise kohta laevadel

KOKKUVÕTE

Keelates teatavate keemiliste ühendite kasutamise laevadel ja võrkudes, on võimalik kaitsta merekeskkonda ja inimeste tervist.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Kõnealuse määrusega võetakse Euroopa Liidu (EL) õigusesse Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) eeskirjad (veeorganismide tõrje süsteemide (AFS) konventsioon)*. Selle eesmärk on keelata tinaorgaanilised ühendid kõigil ELi sadamatesse sisenevatel laevadel, et vähendada või välistada nende toodete kahjulik mõju.

PÕHIPUNKTID

Mis on tinaorgaanilised ühendid?

Tinaorgaanilised ühendid on kemikaalid, mis pärinevad laevakeredel ja võrkudel veeorganismide tõrjeks kasutatavatest värvidest. Need pinnakatteained toimivad biotsiididena, mille eesmärk on vältida vetikate, limuste ja muude organismide kinnitumist laeva külge, mille tagajärjel väheneb laeva kiirus.

Milline on nende mõju?

Need on mereelustikule (vastsed, rannakarbid, austrid ja kalad) äärmiselt toksilised ning seetõttu on need paljudes ELi riikides keelatud.

Määruse kohaldamisalasse kuuluvad:

  • ELi riigi lipu all sõitvad laevad;
  • laevad, mis ei sõida ELi riigi lipu all, kuid tegutsevad ELi riigi alluvuses;
  • ELi riigi sadamasse sisenevad laevad, mis ei ole hõlmatud kahe eelneva punktiga.

Seda ei kohaldata ühegi sõjalaeva, mereväe abilaeva või muu ELi riigile või kolmandale riigile kuuluva laeva suhtes, mida kasutatakse riiklikel eesmärkidel.

Määrusega kehtestatakse järgmised piirangud:

  • alates 1. juulist 2003 ei tohi veeorganismide tõrje süsteemides biotsiididena toimivaid tinaorgaanilisi ühendeid ELi riigi lipu all sõitvatel laevadel enam kasutada;
  • alates 1. jaanuarist 2008 ei tohi ELi riigi sadamasse sisenevatel laevadel olla biotsiididena toimivatest tinaorgaanilistest ühenditest pinnet või peavad need olema kaetud teise kihiga, mis takistab tinaorgaaniliste ühendite väljapääsemist all olevast nõuetele mittevastavast veeorganismide tõrje süsteemist.

Ülevaatus ja sertifitseerimine

Määrusega võetakse kasutusele ELi riigi lipu all sõitvate laevade ülevaatuse ja sertifitseerimise süsteem. Sellega kehtestatakse järgmised nõuded:

  • laevad kogumahutavusega 400 tonni ja rohkem vaadatakse üle ja sertifitseeritakse olenemata merereisist;
  • laevadel pikkusega 24 meetrit või rohkem, kuid kogumahutavusega alla 400 tonni peab olema deklaratsioon, mis kinnitab vastavust määruse nõuetele või AFS-konventsioonile;
  • alla 24 meetri pikkuste laevade (st peamiselt lõbusõidu- ja kalalaevad) suhtes ei ole ette nähtud ülevaatust ega deklaratsiooni.

Komisjoni määruses (EÜ) nr 536/2008, millega muudetakse algmäärust, sätestatakse, kuidas peavad kolmanda riigi lipu all sõitvad laevad neid piiranguid järgima. Sellega kehtestatakse järgmised nõuded:

  • laevad, mille lipuriik on liitunud AFS-konventsiooniga, peavad tõendama vastavust nõuetele rahvusvahelise veeorganismide tõrje süsteemi sertifikaadiga;
  • laevadel, mille lipuriik ei ole liitunud AFS-konventsiooniga, peab olema vastavustunnistus, mille on välja andnud lipuriik kooskõlas AFS-konventsiooniga ja IMO merekeskkonna kaitse komitee (MEPC) resolutsiooniga.

PÕHIMÕISTED

* Rahvusvaheline konventsioon kahjulike veeorganismide tõrje süsteemide järelevalve kohta - kokkulepe, millega keelatakse kahjulikud tinaorgaanilised ühendid laevadel veeorganismide tõrjeks kasutatavates värvides ja luuakse mehhanism, mis takistab edaspidi muude kahjulike ainete kasutamist veeorganismide tõrje süsteemides.

Lisateavet leiate Euroopa Meresõiduohutuse Ameti veebisaidilt veeorganismide tõrje süsteemide teemast.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 782/2003

10.5.2003

-

ELT L 115, 9.5.2003, lk 1-11

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 536/2008

4.7.2008

-

ELT L 156, 14.6.2008, lk 10-11

Määrus (EÜ) nr 219/2009

20.4.2009

-

ELT L 87, 31.3.2009, lk 109-154

Viimati muudetud: 25.08.2015

Top