Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimine

Vedurijuhtide suhtes kogu ELis kehtivad standardid:

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta direktiiv 2007/59/EÜ ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta

KOKKUVÕTE

 • hõlbustavad raudteeveoteenuste osutamist ELi riikide vahel;
 • suurendavad üldsuse usaldust raudteesüsteemi vastu;
 • muudavad vedurijuhtide tööturu paindlikumaks.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga määratakse kindlaks ELi raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise tingimused ja kord.

PÕHIPUNKTID

Direktiivi rakendamisel võivad ELi riigid teha erandi neile vedurijuhtidele, kes töötavad üksnes järgmistes süsteemides:

 • metrood, trammid ja muud linnasisesed raudteesüsteemid;
 • võrgud, mis on ülejäänud raudteesüsteemist eraldatud ning mõeldud üksnes kohalike, linna- või linnalähiliinide reisijate- ja kaubaveoteenuste osutamiseks;
 • eraomandis olev raudteeinfrastruktuur;
 • tavapärase liikluse jaoks ajutiselt suletud raudteetrassid.

Vedurijuhtide sertifitseerimine

Vedurijuhtidel peab olema vajalik suutlikkus ja kvalifikatsioon. Samuti peavad neil olema järgmised dokumendid:

 • vedurijuhiluba, mis tõendab, et vedurijuht täidab miinimumnõuded meditsiiniliste ja psühholoogiliste eelduste, baashariduse ja üldiste kutseoskuste osas;
 • ühtlustatud lisasertifikaat, mis näitab, millist liiki rongide ja raudteede kohta vedurijuhiluba kehtib.

Vedurijuhiloa ja sertifikaadi saamine

Taotleja peab:

 • olema vähemalt 20-aastane, kuid ELi riigid võivad anda vedurijuhilube välja ka vähemalt 18-aastastele taotlejatele (sellise vedurijuhiloa kehtivus on piiratud selle välja andnud liikmesriigi territooriumiga);
 • olema läbinud baaskoolituse ja vastama direktiivis sätestatud meditsiinilistele nõuetele;
 • tõendama oma füüsilist ja vaimset sobivust tervisekontrollis, mille viib läbi pädeva asutuse poolt tunnustatud arst;
 • tõendama oma psühholoogilist sobivust läbivaatusel, mille viib läbi pädeva asutuse poolt tunnustatud psühholoog;
 • esitama dokumendid, mis tõendavad tema kutsealaseid oskusi ja vajaduse korral keelteoskust.

Pädev asutus peab andma vedurijuhiloa välja ühe kuu jooksul pärast vajalike dokumentide saamist. Luba kehtib kümme aastat.

Riiklike pädevate asutuste ülesanded

Asutus, kelle ELi riik on määranud vedurijuhilubade väljaandjaks, peab täitma mitut ülesannet, sealhulgas:

 • vedurijuhilubade väljaandmine ja ajakohastamine, duplikaatide väljastamine ning vajaduse korral lubade peatamine ja tühistamine;
 • perioodiliste läbivaatuste ja kontrollide tagamine;
 • akrediteeritud või tunnustatud isikute ja organite (arstid, koolitajad, sõidueksami vastuvõtjad jne) registri avaldamise ja ajakohastamise tagamine;
 • registri pidamine kõigi vedurijuhilubade kohta, mis on välja antud, muudetud, peatatud, tühistatud, aegunud või mille kadumisest või hävitamisest on teatatud, ja selle ajakohastamine;
 • vedurijuhtimise sertifitseerimise järelevalve ja vajalike kontrollide teostamine ELi piires sõitvates rongides.

Raudteeveo-ettevõtjad peavad:

 • pidama registrit kõigi ühtlustatud lisasertifikaatide kohta, mis on välja antud, aegumas, muudetud, peatatud, tühistatud või mille kadumisest või hävitamisest on teatatud;
 • kehtestama oma vedurijuhtide jaoks järelevalvesüsteemi ning võtma viivitamata meetmeid, kui vedurijuhi tööle sobivus satub kahtluse alla.

29. oktoobriks 2018 peavad kõigil vedurijuhtidel olema käesolevale direktiivile vastavad vedurijuhiload ja sertifikaadid.

Direktiivi on muudetud direktiiviga 2014/82/EL. Muu hulgas tehti väikesi muudatusi vedurijuhiloa ja sertifikaadi väljastamise nõuetes, et tagada ühtne kohaldamine kõigis ELi riikides.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2007/59/EÜ

4.12.2007

3.12.2009

ELT L 315, 3.12.2007, lk 51-78

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2014/82/EL

15.7.2014

1.7.2015

ELT L 184, 25.6.2014, lk 11-15

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 29. oktoobri 2009. aasta otsus 2010/17/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/59/EÜ kohaste vedurijuhilubade ja lisasertifikaatide registrite põhiliste parameetrite vastuvõtmise kohta (ELT L 8, 13.1.2010, lk 17-31)

Komisjoni 3. detsembri 2009. aasta määrus (EL) nr 36/2010 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/59/EÜ kohaste ühenduse vedurijuhilubade, lisasertifikaatide, lisasertifikaatide kinnitatud koopiate ja vedurijuhiloa taotluste vormide kohta (ELT L 13, 19.1.2010, lk 1-27)

Komisjoni 22. novembri 2011. aasta otsus 2011/765/EL vedurijuhtide koolitamisega tegelevate koolituskeskuste tunnustamise kriteeriumide, vedurijuhtide eksamineerijate tunnustamise kriteeriumide ja eksamite korraldamise kriteeriumide kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2007/59/EÜ (ELT L 314, 29.11.2011, lk 36-40)

Komisjoni 22. novembri 2011. aasta soovitus 2011/766/EL vedurijuhtide koolituskeskuste ja eksamineerijate tunnustamise korra kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2007/59/EÜ (ELT L 314, 29.11.2011, lk 41-46)

Komisjoni 14. veebruari 2014. aasta rakendusotsus 2014/89/EL katseprojekti kohta, mille eesmärk on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2007/59/EÜ sätestatud halduskoostöö kohustuste rakendamine siseturu infosüsteemi kaudu (ELT L 45, 15.2.2014, lk 36-39)

Viimati muudetud: 14.09.2015

Top