Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mereohutus: meresõiduohutuse komitee

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mereohutus: meresõiduohutuse komitee

Käesoleva määrusega asutatakse laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS). See abistab ja nõustab Euroopa Komisjoni meresõiduohutuse, reostuse vältimise ning meremeeste elu- ja töötingimustega seotud ELi õigusaktide rakendamisel.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2099/2002, millega asutatakse laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS) ning muudetakse määrusi, mis käsitlevad laevade põhjustatud merereostuse vältimist ja meresõiduohutust.

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Käesoleva määrusega asutatakse laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS), kuhu kuuluvad ELi riikide esindajad ning mille eesistuja on Euroopa Komisjon. Selle eesmärk on aidata kaasa ELi meretranspordialaste õigusaktide õigeaegsele uuendamisele ja muutmisele. COSS-i on koondatud ülesanded, mida varem täitsid mitu erinevate õigusaktide alusel asutatud komiteed.

OLULISEMAD PUNKTID

Reguleerimisala

COSS-i ülesanded on seotud ELi meretranspordialastes õigusaktides käsitletud väga mitmesuguste küsimustega, sh

  • vastuvõtmise seadmed sadamates (kuhu laevad saavad panna oma heited ja lastijäätmed), et vähendada merre juhtimist ja merereostust;
  • laevavarustus: laevade (sh merel ja sisevetel kasutatavate) ja avamererajatiste (nt naftaplatvormide) ehitamiseks ja ümberehitamiseks ning hooldamiseks tarnitavate toodete ja teenuste ohutus;
  • reisilaevade, reisiparvlaevade ja ristluslaevade ohutus ning elamistingimused pardal;
  • meremeeste väljaõppe miinimumtasemed.

Rahvusvahelised eeskirjad

ELi meretranspordialaste õigusaktide paljud muudatused on tingitud rahvusvahelistes organisatsioonides (nt Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) või Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO)) kokkulepitud muudatustest.

Vastavuskontrollimenetlus

Vähendamaks vastuolude tekkimise ohtu ELi meretranspordialaste õigusaktide ja rahvusvahelise õiguse aktide vahel, teevad ELi riigid ja komisjon koostööd, et koordineerida ja kindlaks määrata ühine seisukoht.

Seatakse sisse vastavuskontrollimenetlus, mille alusel saab COSS kontrollida, kas mis tahes rahvusvahelisel tasandil tehtud konventsiooni muudatus või otsus alandab ELi standardit. COSS-i erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda komisjoni algatusel või ELi riigi taotlusel, et vaadata kõnealused muudatused üle ja avaldada seisukoht ELi asjakohaste meetmete kohta.

Ennetava meetmena võib komisjon vajaduse korral paluda ELi riikidel asjakohase rahvusvahelise õiguse akti muudatuse kohaldamine või kinnitamine peatada või edasi lükata.

COSS-i volitused

COSS-i töö kiirendab ja lihtsustab rahvusvaheliste eeskirjade kaasamist ELi õigusaktidesse, võimaldades nende muudatuste otsest kohaldamist pärast vastavuskontrollimenetluse läbiviimist.

Määrusega (EL) nr 182/2011 sätestatakse eeskirjad ja põhimõtted, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste suhtes (komiteemenetlus). COSS-i kaudu kontrollivad ELi riigid ELi meretranspordialaste õigusaktide alaste direktiivide ja määruste alusel komisjonile delegeeritud rakendamisvolituste teostamist.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

19. detsembrist 2002.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 2099/2002

19.12.2002

19.12.2002

EÜT L 324, 29.11.2002, lk 1-5

Viimati muudetud: 15.03.2015

Top