Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Puistlastilaevade lastimine ja lossimine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Puistlastilaevade lastimine ja lossimine

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2001/96/EÜ – puistlastilaevade ohutu lastimise ja lossimise ELi nõuded ja protseduurid

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Sellega suurendatakse tahket mahtlasti ELi riikide sadamates lastivate või lossivate puistlastilaevade ohutusprotseduure.
 • Direktiivi eesmärk on vähendada laevade kahjustamise ohtu lastimisel ja lossimisel.
 • Sellega ühtlustatakse laevade ja terminalide ning nendevahelise koostöö ja teabevahetuse standardeid.

PÕHIPUNKTID

 • Käesolevat õigusakti kohaldatakse kõikide ELi terminalide* ja neid tahke mahtlasti lastimiseks või lossimiseks kasutavate puistlastilaevade suhtes olenemata lipuriigist.
 • ELi riigid peavad tagama, et:
  • terminali operaatorid on veendunud, et nende terminal ja seda külastavad laevad vastavad õigusakti nõuetele;
  • vastavalt 1974. aasta SOLASe konventsioonile on kapten ja terminali esindaja enne tööde alustamist leppinud kokku lastimis- või lossimiskavades;
  • nende pädevad asutused keelavad või peatavad kõik toimingud, kui nad usuvad, et sellega seatakse ohtu laev või laevapere;
  • viiakse läbi lastimise või lossimise korrapäraseid kontrolle, sh etteteatamiseta, et kinnitada vastavust õigusakti nõuetele. Aruanne kontrolli tulemuste kohta saadetakse Euroopa Komisjonile iga kolme aasta järel.
 • Kapten vastutab alati tema käsutatava puistlastilaeva ohutu lastimise ja lossimise eest.
 • Terminali esindaja peab edastama kaptenile enne laeva saabumist asjaomase teabe, nagu kai nimetuse ja tööde toimumiskohas kasutatavad seadmed.
 • Terminali esindaja peab teavitama kaptenit viivitamata puistlastilaeva või selle seadmete kahjustustest lastimise või lossimise ajal. Vajadusel tuleb see parandada.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 5. veebruarist 2002. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 5. augustiks 2003.

PÕHIMÕISTED

* Terminal – mis tahes paikne, ankurdatud või liikuv seade, mis on ette nähtud ning mida kasutatakse tahke mahtlasti lastimiseks või lossimiseks puistlastilaevade puhul.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/96/EÜ, millega kehtestatakse puistlastilaevade ohutu lastimise ja lossimise ühtlustatud nõuded ja protseduurid (EÜT L 13, 16.1.2002, lk 9–20)

Direktiivi 2001/96/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 14.03.2016

Top