Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ohutu ja tõhus jõetransport – jõeteabeteenused

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ohutu ja tõhus jõetransport – jõeteabeteenused

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2005/44/EÜ ühtlustatud jõeteabeteenuste kohta ELi siseveeteedel

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega kehtestatakse eeskirjad ühtlustatud jõeteabeteenuste* kasutamise kohta. Need eeskirjad on loodud selleks, et tagada ELi siseveeteede ohutus, tõhusus ja keskkonnasõbralikkus. Eeskirju kohaldatakse kanalitele, jõgedele, järvedele ja sadamatele, mis suudavad vastu võtta laevu vahemikus 1000–1500 tonni.

PÕHIPUNKTID

 • Jõeteabeteenused hõlmavad järgmist:
  • geograafiline, hüdroloogiline ja haldusteave veeteede kohta (faarvaatriteave);
  • laevajuhtimisotsuse tegemiseks asjakohane lühikese, keskmise ja pika tähtajaga teave (taktikaline ja strateegiline liiklusteave);
  • meetmed õnnetuste puhul (toetus õnnetuste leevendamisel);
  • statistika, tolliteenused, laevateede ja sadamatasud.
 • ELi riigid peavad:
  • tagama, et nende jõeteabeteenused on tõhusad, laiendatavad ja koostalitlusvõimelised teiste süsteemidega;
  • andma jõeteabeteenuste kasutajatele kõik asjakohased andmed seoses laevajuhtimise ja reisiplaneerimisega;
  • looma jõeteabeteenuste keskusi vastavalt piirkondlikele vajadustele;
  • määrama jõeteabeteenuste rakendamise ja rahvusvahelise andmeside suhtes pädevad asutused.
 • Euroopa Komisjon on kohustatud koostama vastavalt kokkulepitud ajakavale tehnilised suunised jõeteabeteenuste kavandamiseks, rakendamiseks ja tegelikuks kasutamiseks. Need hõlmavad järgmist:
  • elektrooniliste kaartide kuvamis- ja teabesüsteem;
  • elektrooniline laevadest teatamine;
  • teated kipritele;
  • laevade liikumistee kindlakstegemise ja jälgimise süsteemid;
  • jõeteabeteenuste kasutamiseks vajalike seadmete ühilduvus.
 • Komisjon koostas siseriiklike ekspertide abil jõeteabeteenuste tehnilised nõuded.

Tegevusprogramm

Komisjon esitas 2006. aastal teatise ELi integreeritud siseveetranspordi tegevusprogrammi kohta. Tegevusprogrammi Naiades („Navigation and inland waterway action and development in Europe” ehk laevandus- ja siseveeteedealased meetmed ning areng Euroopas) uuendati 2013. aastal (Naiades II), sätestades konkreetsed eesmärgid aastani 2020. Komisjoni teatises tegevusprogrammi Naiades II kohta püütakse luua tingimused, et siseveetranspordist saaks kvaliteetne transpordiliik.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 20. oktoobril 2005. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 20. oktoobriks 2007.

TAUST

 • ELis on üle 37 000 km kanaleid ja jõgesid, mis ühendavad tähtsaid linnu ja majanduspiirkondi. Need siseveeteed saavad anda suure panuse jätkusuutliku transpordisüsteemi heaks, vähendades ülekoormatust ja saasteainete heitkoguseid ELi teedel.
 • Jõeteabeteenuste portaal

PÕHIMÕISTE

* Jõeteabeteenused – teabeteenused, mis toetavad liiklus- ja veokorraldust siseveeteedel, sealhulgas koordineeritult teiste transpordiliikidega, kui see on teostatav.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/44/EÜ ühtlustatud jõeteabeteenuste kohta ühenduse siseveeteedel (ELT L 255, 30.9.2005, lk 152–159)

Direktiivi 2005/44/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 25.07.2016

Top