Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tippdomeen .eu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tippdomeen .eu

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 733/2002 tippdomeeni .eu kasutuselevõtu kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Käesoleva määrusega nähakse ette internetiaadresside .eu-liite ehk nn tippdomeeni kasutuselevõtu kord. Eelkõige sätestatakse määrusega registri loomine ning kehtestatakse registri toimimise üldine poliitikaraamistik.

PÕHIPUNKTID

Tippdomeen .eu annab ELile oma internetiidentiteedi. Selle eesmärk on suurendada ELi nähtavust internetis, laiendada kasutajatele domeeninimede valikuvõimalusi ning edendada elektroonilise kaubanduse arengut siseturul.

Tippdomeeni .eu loomine on üks 2002. aasta e-Euroopa tegevuskavas püstitatud eesmärke elektroonilise kaubanduse arengu kiirendamiseks ning interneti kasutamise edendamiseks.

Tippdomeen .eu täiendab ELis juba olemasolevaid domeeninimesid, kuid ei asenda neid. See annab kasutajatele võimaluse omada üleeuroopalist identiteeti (puudutab peamiselt veebilehtede või e-posti aadresse).

Eesmärgid

Tippdomeeni .eu kasutusele võtmisel on mitu eesmärki:

 • soodustada interneti kasutamist ning laiendada kasutajate valikuvõimalusi, pakkudes alternatiivi lisaks olemasolevatele geograafilistele tippdomeenidele (nt .fr Prantsusmaal või .it Itaalias) või ülemaailmsetele tegevusvaldkondadega seotud tippdomeenidele (nt .com või .net);
 • parandada üleeuroopaliste serverite koostalitlusvõimet, tagades nimeserverite .eu kättesaadavuse ELis;
 • parandada ELi siseturu nähtavust ülemaailmses võrgustikus ning tugevdada ELi mainet ülemaailmsetes andmevõrkudes.

Register

Register on valitsusväline organisatsioon, mis tegutseb Euroopa Komisjoniga sõlmitud lepingu alusel.

Registri ülesanded on järgmised:

 • akrediteeritud registreerijate vahendusel domeeninimede registreerimine tippdomeeni .eu alla, kui seda taotlevad ettevõtjad, organisatsioonid või füüsilised isikud, kelle registrijärgne asukoht või elukoht on ELis;
 • tippdomeeni .eu suhtes kohaldatava registreerimispoliitika vastuvõtmine pärast komisjoni ja teiste huvitatud isikutega konsulteerimist, võttes arvesse avaliku korra eeskirju;
 • tehtud kulutustega otseselt seotud lõivude kehtestamine;
 • domeeninimede või registri otsustega seotud vaidluste kohtuvälise lahendamise poliitika elluviimine;
 • tippdomeeni .eu registreerijate akrediteerimise menetluskorra kinnitamine ja menetluste läbiviimine;
 • domeeninimede andmebaaside turvalisuse tagamine.

Poliitiline raamistik

Komisjoni ülesanne on võtta vastu tippdomeeni .eu rakendamise ja toimimise üldeeskirjad ning registreerimise avaliku korra põhimõtted. Kõnealused eeskirjad hõlmavad eelkõige järgmist:

 • vaidluste kohtuvälise lahendamise poliitika;
 • avaliku korra eeskirjad seoses domeeninimede registreerimisega spekulatsiooni või kuritarvitamise eesmärgil;
 • domeeninimede võimaliku tühistamise kord;
 • keeleküsimused ja geograafiliste määratlustega seotud küsimused;
 • intellektuaalomandi ja muude õiguste käsitlemine.

Õiguste reservatsioon

EL jätab endale kõik tippdomeeniga .eu seotud õigused, eelkõige kõnealuse registri andmebaaside intellektuaalomandi ja muud õigused.

Rakendamine

Iga kahe aasta järel peab komisjon esitama aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule tippdomeeni .eu rakendamise, tõhususe ja toimimise kohta.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse 30. aprillist 2002.

TAUST

Lisateave: „Tippdomeen .eu” (Euroopa Komisjoni veebisait).

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. aprilli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 733/2002 tippdomeeni.eu kasutuselevõtu kohta (EÜT L 113, 30.4.2002, lk 1–5)

Määruse (EÜ) nr 733/2002 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Tippdomeeni .eu rakendamine, toimimine ja tõhusus (COM(2015) 680 final, 18.12.2015)

Komisjoni 28. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 874/2004, millega kehtestatakse tippdomeeni .eu rakendamise ja kasutamise üldeeskirjad ning selle registreerimise põhimõtted (ELT L 162, 30.4.2004, lk 40–50). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 07.04.2016

Top