Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
MEDIA 2007: Euroopa audiovisuaalsektori toetusprogramm

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

MEDIA 2007: Euroopa audiovisuaalsektori toetusprogramm

MEDIA 2007 on uus Euroopa audiovisuaalsektori toetusprogramm. Sellele eelnesid programmid MEDIA Plus ja MEDIA – koolitus. MEDIA 2007 on ühtne programm, mis koondab mõlema varasema programmi teemad (arendamine, levitamine, müügiedendus/koolitus). 755 miljoni euro suuruse eelarvega programm hõlmab ajavahemikku 2007–2013.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1718/2006/EÜ, 15. november 2006, toetusprogrammi rakendamise kohta Euroopa audiovisuaalsektoris (MEDIA 2007).

KOKKUVÕTE

Audivisuaalsektoril on oluline osa Euroopa kultuuriliste väärtuste edastamisel ja arendamisel. See mängib äärmiselt olulist rolli Euroopa identiteedi loomisel ja Euroopa kodakondsuse kujunemisel. Euroopa audiovisuaalteoste (filmide ja televisiooniprogrammide) ringlus aitab tugevdada kultuuridevahelist dialoogi ning edendada Euroopa kultuuride vahelist mõistmist ja vastastikust teadlikkust. Ühenduse toetus on ette nähtud selleks, et audiovisuaalsektor saaks täiel määral täita Euroopa kodakondsuse ja kultuuri vundamendi rolli.

Kultuurilise aspekti kõrval on Euroopa audiovisuaalsektoril ka märkimisväärne sotsiaalne ja majanduslik potentsiaal. Ühenduse toetus audiovisuaalsektorile ühildub ka Lissaboni strateegiaga, mille eesmärgiks on teha EList maailma kõige konkurentsivõimelisem ja dünaamilisem majanduskeskkond.

Programmi MEDIA 2007 raames kavatseb komisjon jätkata ühenduse tegevust, millega tehti algust programmide MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus ja MEDIA – koolitus kaudu, mille raames on Euroopa audiovisuaaltööstuse arengut toetatud alates 1991. aastast.

ÜLDEESMÄRGID

Programm MEDIA 2007 on kehtestatud ajavahemikuks 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013. Selle üldeesmärgid on järgmised:

 • säilitada ja väärtustada Euroopa kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning kinematograafia- ja audiovisuaalset pärandit, tagada avalikkusele juurdepääs nendele ning soodustada kultuuridevahelist dialoogi;
 • suurendada Euroopa audiovisuaalteoste ringlust ja vaatajaskonda Euroopa Liidu sees ja väljaspool Euroopa Liitu;
 • tugevdada Euroopa audiovisuaalsektori konkurentsivõimet Euroopa tööhõivet soodustavas avatud ja konkurentsile rajatud turu süsteemis.

Nimetatud eesmärkide saavutamiseks toetab programm MEDIA 2007 järgmist:

 • tootmiseelses etapis audiovisuaalsektoris kutseoskuste omandamist ja täiustamist audiovisuaalvaldkonnas ning Euroopa audiovisuaalteoste arendamist;
 • tootmisjärgses etapis audiovisuaalsektoris Euroopa audiovisuaalteoste levitamist ja müügiedendust;
 • katseprojekte. Katseprojektide toetamise eesmärk on programmi kohandamine vastavalt turu arengule.

Nimetatud sekkumisvaldkondade prioriteedid on järgmised:

 • edendada loovat tegevust audiovisuaalsektoris, Euroopa kinematograafilise ja audiovisuaalse pärandi ringlusse laskmist ning sellega seotud teadmisi;
 • tugevdada Euroopa audiovisuaalsektori struktuuri, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) puhul;
 • vähendada tasakaalustamatust Euroopa audiovisuaalsete toodete turul audiovisuaalvaldkonnas suure tootmisvõimsusega riikide ning audiovisuaalvaldkonnas väikese tootmisvõimsustega riikide või piirkondade ja/või piiratud keelelise või geograafilise ruumiga piirkondade vahel. See prioriteet tuleneb Euroopa kultuurilise mitmekesisuse ja kultuuridevahelise dialoogi säilitamise ja tugevdamise vajadusest;
 • järgida ja toetada turu arengut seoses digitaliseerimisega.

RAHASTAMISPAKETT

Programmi rahastamispakett on ligikaudu 755 miljonit eurot.

KONKREETSED EESMÄRGID JA MEETMED

Tootmiseelne etapp

Audiovisuaalsektori tootmiseelses etapis on programmi eesmärgid järgmised:

 • kutseoskuste omandamine ja täiustamine audiovisuaalvaldkonnas: programmi raames saab toetada projekte, mille eesmärk on arendada Euroopa audiovisuaalalade spetsialistide loovust ja juhtimisoskusi ning viia nende tehniline kvalifikatsioon vastavusse digitaaltehnoloogiaga. Samuti on eesmärgiks audiovisuaalvaldkonna koolitustegevuse Euroopa mõõtme suurendamine, toetades asjaomaste spetsialistide võrgustikku ja liikuvust (Euroopa filmikoolid, koolituskeskused, kutseala partnerid). Uutest liikmesriikidest pärit spetsialistide tarvis luuakse stipendiumid, mille eesmärk on aidata neil toime tulla laienenud audiovisuaalturust tulenevate väljakutsetega;
 • arendamine: programmi eesmärk on toetada sõltumatute tootmisettevõtjate esitatud arendusfaasis projekte. Selle abil saavad ettevõtjad koostada tõsiseltvõetavaid rahastamiskavu, sealhulgas ühistootmisprojektide eelarveid.

Tootmisjärgne etapp

Audiovisuaalsektori tootmisjärgses etapis on programmi eesmärgid järgmised:

 • levitamine ja ringlusse laskmine: levitamise ja ringlusse laskmise toetamine on Euroopa ühtse turu tugevdamisel ja audiovisuaalsektori konkurentsivõime suurendamisel jätkuvalt üks prioriteete. Euroopa levistrateegia väljatöötamine on äärmiselt oluline, et Euroopa audiovisuaalteosed oleksid maailmas konkurentsivõimelised. Ühenduse meetmete eesmärgid on järgmised:
 • müügiedendus: müügiedenduse valdkonnas on programmi eesmärgiks parandada Euroopa audiovisuaalteoste ringlust, tagades Euroopa audiovisuaalsektorile juurdepääsu Euroopa ja rahvusvahelistele erialastele turgudele. Ühtlasi soovitakse programmi abil parandada Euroopa ja rahvusvahelise publiku juurdepääsu Euroopa audiovisuaalteostele. Samuti toetatakse riiklike filmi- ja audiovisuaalprogrammide müügiedendusega tegelevate organisatsioonide ühismeetmeid ning Euroopa audiovisuaalse ja kinematograafilise pärandi müügiedendust.

Katseprojektid

Programm toetab katseprojektide kaudu innovatsiooni, eriti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist. Katseprojektid aitavad tagada programmi kohandamise tehnoloogia arenguga.

RAKENDAMISE KORD

Kolmandaid riike käsitlevad sätted

Programm on avatud osalemiseks järgmistele riikidele, kui nõutavad tingimused on täidetud ja on saadud täiendavad eraldised:

 • EFTA riigid, kes on EMP (Euroopa Majanduspiirkonna) liikmed;
 • ELiga ühinemise eelse strateegia põhjal abi saavad kandidaatriigid;
 • Lääne-Balkani riigid (nende ühenduse programmides osalemist reguleerivates raamlepingutes kokku lepitud korralduste kohaselt);
 • Euroopa Nõukogu piiriülese televisiooni (EN) (FR) konventsiooni osalisriigid;
 • muud kolmandad riigid, kes on sõlminud Euroopa Liiduga assotsiatsioonilepingu või koostöölepingu, milles sisalduvad sätted audiovisuaalsektori kohta.

Toetusesaajad ja finantssätted

Programmi raames võib eraldada toetusi füüsilistele isikutele. Olenevalt tegevuse iseloomust antakse toetust abirahade või stipendiumitena.

Programmi tingimustel antav finantsabi ei tohi ületada 50% toetatava tegevuse lõplikust maksumusest. Erandjuhtudel võib finantsabi ulatuda kuni 75%ni kuludest.

Rakendamine

Programmi rakendamise eest vastutab komisjon, keda abistab komitee.

Rakendusorganina tegutseb Euroopa MEDIA Deski keskuste (EN) (FR) võrgustik. Nimetatud võrgustik levitab programmi, eelkõige piiriüleste projektide kohta infot riiklikul tasandil.

Viited

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus (EÜ) nr 1718/2006/EÜ (vastuvõtmine: kaasotsustamismenetlus COD/2004/0151)

25.11.2006

ELT L 327, 24.11.2006

See also

 • Põhjalikum teave programmi MEDIA kohta (EN)

Viimati muudetud: 04.01.2007

Top