Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mittesularahalised maksevahendid – võitlus pettuste ja võltsimise vastu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Mittesularahalised maksevahendid – võitlus pettuste ja võltsimise vastu

 

KOKKUVÕTE:

raamotsus 2001/413/JSK – mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimiste vastane võitlus

MIS ON RAAMOTSUSE EESMÄRK?

See täiendab teisi ELi eeskirju, mis käsitlevad võitlust mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste vastu. Eelkõige määratakse sellega kindlaks süülise käitumise liigid, mida tuleb lugeda kuritegudeks ja mis peavad olema karistatavad kõigis ELi riikides.

PÕHIPUNKTID

Käesoleva raamotsuse alusel tunnistatakse mittesularahaliste maksevahenditega (nt kreeditkorraldus, otsekorraldus, maksekaart) seotud pettuste kõik vormid kuritegudeks, mille suhtes rakendatakse tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi kõigis ELi riikides.

Kuriteod

Raamotsuses ei viidata konkreetsetele süütegudele ELi riikides kehtiva kriminaalõiguse alusel, sest riigiti võib esineda erinevusi.

Eri liiki õigusakte määratletakse selle alusel, kas need on suunatud:

  • makseviisile endale (nt krediitkaardi või reisitšeki vargus);
  • makseviisidega seotud protsess (nt ilma loata pangaülekande tegemine);
  • maksetehingute korraldamise, sissenõudmise, töötlemise, kliiringu ja arveldamise süsteem (nt volitamatu pangaülekande tegemist võimaldava arvutiprogrammi loomine või hankimine).

Karistused

  • Raamotsuse kohaselt tuleb kõik eespool nimetatud käitumise liigid klassifitseerida kõigis ELi riikides kuritegudeks.
  • ELi riigid peavad kehtestama nende süütegude eest karistused, mis olenevad sellest, kas toimepanija on isik või organisatsioon.
  • Need karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Süüteo tõsiduse ja kohaldatavate karistuste ranguse kindlaksmääramise osas on ELi riikidel mõningane valikuvabadus.

Koostöö ja teabevahetus

Samuti peavad ELi riigid raamotsuse kohaselt osutama vastastikust abi nende süütegudega seotud kohtumenetlustes. Lisaks peavad nad looma kontaktpunktid või kasutama olemasolevaid mehhanisme, et oleks võimalik vahetada teavet kõnealuste süütegude kohta.

Koostöö ELis toimuvate pettuste ja võltsimiste küsimuses tehakse võimalikuks mitme meetme, mehhanismi, asutuse ja institutsiooni kaudu:

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 2. juunist 2001. ELi riigid pidid selle oma riiklikesse õigusaktidesse üle võtma 2. juuniks 2003.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 28. mai 2001. aasta raamotsus 2001/413/JSK mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimiste vastase võitluse kohta (EÜT L 149, 2.6.2001, lk 1–4)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus nr 514/2014, millega sätestatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad üldsätted (ELT L 150, 20.5.2014, lk 112–142)

Aruanded

Komisjoni aruanne, mis põhineb nõukogu 28. mai 2001. aasta raamotsuse (mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimiste vastase võitluse kohta) artiklil 14 (KOM(2004) 346 (lõplik), 30.4.2004)

Komisjoni aruanne – teine aruanne, mis põhineb nõukogu 28. mai 2001. aasta raamotsuse (mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimiste vastase võitluse kohta) artiklil 14 (KOM(2006) 65 (lõplik), 20.2.2006)

Viimati muudetud: 01.08.2016

Top