Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eeskirjad siseveetranspordi edendamiseks ELis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eeskirjad siseveetranspordi edendamiseks ELis

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 718/1999, mis käsitleb ühenduse laevastiku mahutavuse poliitikat siseveetranspordi edendamiseks

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Koos muudatusi sisaldavate määrustega sätestatakse sellega ELi laevastiku mahutavuse poliitika eeskirjad.
 • Selle eesmärk on julgustada jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise siseveetranspordi arendamist.

PÕHIPUNKTID

 • ELi riigid, mille siseveeteed on ühenduses mõne teise ELi riigi siseveeteedega ja mille laevastiku tonnaaž on üle 100 000 tonni, on kohustatud asutama siseveeteede fondi (kolme eraldi kontoga reservfondidega: üks kuivlastilaevadele*, üks tankeritele* ja üks tõukurpuksiiridele*).
 • Seda kohaldatakse kaubanduslikult kaupu vedavatele laevadele. Määrusega on ette nähtud erandeid, nagu laevad, mis sõidavad ainult Doonaul või mida kasutatakse vaid süvendamiseks või kaupade ladustamiseks.
 • Määruse (EÜ) nr 718/1999 alusel juhivad neid fonde riiklikud ametiasutused ja neid saab kasutada kahes olukorras:
  • tõsiste häirete korral siseveetranspordi turul (direktiivi 96/75/EÜ mõistes) ja
  • kui seda taotlevad ühehäälselt kõik siseveetransporti esindavad organisatsioonid. 2014. aasta alguse seisuga ei ole neid reservfonde kordagi kasutatud.
 • Määruses (EÜ) nr 718/1999 oli ette nähtud reegel „vana uue vastu”. See tähendas, et uue laeva omanik, kes soovis selle kasutusele võtta, pidi lammutama vana laeva tonnaaži vanametalliks või maksma raha. See nõue lõpetati määrusega (EÜ) nr 411/2003 ning selle võis uuesti kasutusele võtta koos või ilma struktuuritõhustusmeetmete kohaldamiseta üksnes selliste tõsiste turuhäirete korral, millele viidatakse direktiivis 96/75/EÜ.

Laiendatud meetmete valik

Määrusega (EL) nr 546/2014 muudetakse ja laiendatakse määrusega (EÜ) nr 718/1999 ettenähtud meetmeid, milleks on muu hulgas

 • aidata (nt teabega) siseveetranspordi alalt lahkuvatel ettevõtjatel saada ennetähtaegset vanaduspensioni või siirduda teisele tööle;
 • korraldada tööalast koolitust või ümberõpet laevapere liikmetele, kes sellest tööstussektorist lahkuvad;
 • parandada kutseoskusi siseveelaevanduse vallas ja logistikaalaseid teadmisi, et tagada kutseala areng ja tulevik;
 • julgustada reedereid kutseühingutega liituma ja tugevdada siseveetransporti ELi tasandil esindavaid organisatsioone;
 • soodustada laevade uuendamist, et parandada töötingimusi ja edendada ohutust;
 • soodustada laevade puhul innovatsiooni ja nende keskkonnasõbralikumaks muutmist;
 • soodustada reservfondide kasutamist koostoimes rahastamisvahenditega, nagu „Horisont 2020” ja Euroopa ühendamise rahastu raames.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust (EÜ) nr 718/1999 on kohaldatud 29. aprillist 1999. Määrust (EÜ) nr 546/2014 on kohaldatud 18. juunist 2014.

PÕHIMÕISTED

* Kuivlastilaevad – kuivlasti (nt vilja) vedavad laevad.

* Tankerid – vedellasti (nt naftat) vedavad laevad.

* Tõukurpuksiirid – laevad, mida kasutatakse teiste laevade (nt praamide) tõukamiseks, kuid mitte lasti veoks.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 29. märtsi 1999. aasta määrus (EÜ) nr 718/1999, mis käsitleb ühenduse laevastiku mahutavuse poliitikat siseveetranspordi edendamiseks (EÜT L 90, 2.4.1999, lk 1–5)

Määruse (EÜ) nr 718/1999 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 19. novembri 1996. aasta direktiiv 96/75/EÜ, mis käsitleb riigisiseses ja rahvusvahelises siseveetranspordis prahtimise ja hinnakujunduse süsteeme ühenduses (EÜT L 304, 27.11.1996, lk 12–14) Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 28. veebruari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 181/2008, millega kehtestatakse teatavad meetmed nõukogu määruse (EÜ) nr 718/1999 (mis käsitleb ühenduse laevastiku mahutavuse poliitikat siseveetranspordi edendamiseks) rakendamiseks (kodifitseeritud versioon) (ELT L 56, 29.2.2008, lk 8–12)

Viimati muudetud: 09.02.2016

Top