Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulaarselt liiklevate ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade kohustuslikud kontrollimised

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Regulaarselt liiklevate ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade kohustuslikud kontrollimised

KOKKUVÕTE:

direktiiv 1999/35/EÜ – regulaarselt liiklevate ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise kohustuslike kontrollimiste korra kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega nähakse ette regulaarselt liiklevate ELi sadamates peatuvate ro-ro-reisiparvlaevade* ja kiirreisilaevade kohustuslikud kontrollimised, et tagada nende laevade vastavus kohaldatavatele ohutusstandarditele.

PÕHIPUNKTID

 • Õigusakti kohaldatakse kõigile ELi sadamates peatuvatele ro-ro-reisiparvlaevadele ja kiirreisilaevadele, mis tegelevad rahvusvaheliste merereiside või kohaliku rannasõiduga, sõltumata nende lipuriigist.
 • ELi riigid peavad tagama, et enne liinivedude alustamist parvlaevad ja laevad:
  • omavad kehtivat tunnistust, mida on kontrollitud;
  • on kooskõlas asjaomaste liigitusnõuetega;
  • on varustatud reisiinfo salvestiga;
  • vastavad konkreetsetele püstuvusnõuetele.
 • Ühingud, kes osutavad liinivedusid, peavad tagama meetmete, nagu teave kaldapealsete navigatsioonisüsteemide kohta, kättesaadavuse laevade pardal.
 • ELi riigid peavad
  • viima läbi esmase ülevaatuse enne liinivedude alustamist, et tagada vastamine vajalikele ohutusstandarditele;
  • viima läbi korrapäraseid ülevaatusi kaks korda aastas ja peale igat remonti või laeva haldaja vahetumist. Üks kahest aastasest ülevaatustest peab toimuma liiniveo ajal;
  • tõkestama laeva tegevuse, kui laev ei vasta ohutusstandarditele;
  • selle direktiiviga hõlmatud laeva õnnetusse sattumise või intsidendi korral tegema uurimisalast koostööd iga riigiga, kellel on oluline huvi.

Sadamariigi kontrolli käsitleva seonduva õigusakti eesmärgiks on keelata normidele mittevastav laevaliiklus ELis. Selle kohaselt peavad kõik laevad vastama ELi ja rahvusvahelistele ohutusstandarditele, nagu on sätestatud näiteks rahvusvahelises konventsioonis inimelude ohutusest merel (SOLAS).

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 1. juunist 1999. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 1. detsembriks 2000.

PÕHIMÕISTE

* Ro-ro-reisiparvlaev – mereliikluses enam kui 12 reisijale mõeldud reisijateveoalus, mis on planeeritud nii, et maantee- või raudteesõidukid võivad ise pardale ja maha sõita.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 29. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/35/EÜ regulaarselt liiklevate ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise kohustuslike kontrollimiste korra kohta (EÜT L 138, 1.6.1999, lk 1–19)

Direktiivi 1999/35/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/16/EÜ, mis käsitleb sadamariigi kontrolli (ELT L 131, 28.5.2009, lk 57–100). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 19.04.2016

Top