Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Liiklusohutus: veoautode ja busside lubatud mõõtmed ja suurim mass

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Liiklusohutus: veoautode ja busside lubatud mõõtmed ja suurim mass

KOKKUVÕTE:

Direktiiv nr 96/53/EÜ – kommertsveokite mõõtmed ja mass

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga kehtestatakse raskeveokitele ja bussidele ülempiirid seoses ELis toimuvate rahvusvaheliste vedudega.

Selle kohaselt peavad riikide veoettevõtted vastama rahvusvahelistele vedudele kehtestatud standarditele.

PÕHIPUNKTID

Direktiiviga kehtestatakse järgmiste rahvusvahelises ja siseriiklikus liikluses kasutatavate sõidukite mõõtmete ülempiir:

kaupa vedavad sõidukid, mis kaaluvad üle 3,5 tonni;

sõidukid, mis mahutavad üle üheksa reisija.

Ühtlasi määratakse selles kindlaks rahvusvahelises liikluses lubatud suurim mass ja teatavad muud sõiduki parameetrid, mis on määratletud direktiivi lisades.

Mis on lubatud?

Rahvusvaheliste vedude puhul ei ole ELi riigi teedel lubatud kasutada piirnorme ületavaid sõidukeid, välja arvatud erilubadega.

Siseriiklike vedude puhul ei ole ELi riigi teedel lubatud kasutada piirnorme ületavate mõõtmetega sõidukeid. Nende piirnormide osas kehtivad teatavad erandid, sealhulgas seoses järgmisega:

energiatõhusust suurendavate aerodünaamiliste omadustega sõidukite pikkus;

kindlate kaupade, näiteks puidu vedamiseks ettenähtud sõidukite pikkus;

kombineeritud vedude* puhul mahuteid vedavate sõidukite mass.

ELi riigi sõidukid, mis ei ületa ettenähtud piirnorme, tuleb lubada teise ELi riigi teedele. Erandiks võivad olla mõningad piiratud teelõigud nt väikestes külades või erihuvi pakkuvates paikades, kus võimud võivad kehtestada madalamaid piirnorme. ELi riikidel lubatakse oma territooriumil toimuvate siseriiklike vedude puhul rakendada kõrgemaid massi piirnorme ja katsetada piiratud aja jooksul uusi tehnoloogiaid sõidukitega, mis ületavad kehtestatud piirnorme.

Nõuete täitmine

ELi riigid peavad tagama, et sõiduki vastavust eeskirjadele tõendab

valmistaja silt ja täiendav silt mõõtmetega;

ühtne andmesilt, millele on märgitud mõlemad andmed;

sama teavet sisaldav dokument, mille annab välja ELi riik, kus sõiduk on registreeritud.

Eeskirjade jõustamine

Riikide valitsused otsustavad ise, kuidas eeskirju jõustada ja milliseid karistusi piirnormide ületamisel kohaldada. Iga kahe aasta tagant tuleb saata Euroopa Komisjonile aruanne, milles on kirjas

kahe eelnenud kalendriaasta jooksul tehtud kontrollide arv;

avastatud ülekoormatud sõidukite või liidendsõidukite arv.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 17. septembril 1996. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 16. septembriks 1997.

TAUST

Maanteesõidukite mass ja mõõtmed

PÕHIMÕISTED

* Kombineeritud vedu – kaupade vedu, mille puhul kasutatakse lisaks autoveole ka alternatiivset raudtee- ja/või veetransporti. Enamik teekonnast tuleks läbida alternatiivseid transpordiliike kasutades ning kaupade autovedu peaks piirduma lühikese vahemaaga teekonna alguses ja/või lõpus.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 25. juuli 1996. aasta direktiiv 96/53/EÜ, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass (EÜT L 235, 17.9.1996, lk 59–75)

Direktiivi 96/53/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 10.11.2015

Top