Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reisilaevade pardal olevate isikute registreerimine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reisilaevade pardal olevate isikute registreerimine

KOKKUVÕTE:

direktiiv 98/41/EÜ ELi riikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiiviga püütakse parandada reisijate ja laevapere ohutust ning päästevõimalusi reisilaevadel.
 • Selle eesmärk on tagada, et pardal olevate isikute arv ei ületaks arvu, mille suhtes on laevale antud meresõiduohutust tõendav tunnistus, ning hõlbustada õnnetuse korral otsingu- ja päästetöid.

PÕHIPUNKTID

Pardal olevate isikute arv

 • Kõik ELis asuvast sadamast väljuva reisilaeva pardal olevad isikud tuleb kokku lugeda enne laeva väljumist.
 • Pardal olevate isikute arv tuleb teatada laeva kaptenile ja ühingu määratud reisijateregistri pidajale või ühingu kaldalasuvale süsteemile, mis täidab sama ülesannet.
 • Enne reisilaeva väljumist peab laeva kapten tagama, et pardal olevate isikute arv ei ületaks arvu, mida sellel laeval on lubatud vedada.

Lisateave pardal olevate isikute kohta

Kui reisilaev väljub ELis asuvast sadamast pikemale kui 20 meremiili pikkusele reisile (ELi riigid võivad seda piirkaugust vähendada), tuleb kõigilt pardal olevatelt inimestelt koguda teatud teavet ja edastada see ühingu reisijateregistri pidajale või ühingu kaldalasuvale sama ülesannet täitvale süsteemile 30 minuti jooksul pärast reisilaeva väljumist. Selle teabe hulka kuulub

 • ees- ja perekonnanimi;
 • sugu;
 • vanus;
 • teave, mis käsitleb vajadust erihoolduse ja -abi järele (kui reisija on niisugust teavet vabatahtlikult andnud).

Pardal olevate isikute loendamist ja nende kohta teabe registreerimist nõutakse ka laevade puhul, mis väljuvad väljaspool ELi asuvast sadamast, kuid saabuvad ELi sadamasse, olenemata sellest, kas nad sõidavad ELi riigi või kolmanda riigi lipu all.

ELi riigid võivad anda vabastusi või teha erandeid kooskõlas rahvusvahelise konventsiooniga inimelude ohutusest merel (1974. aasta SOLASe konventsioon), kuid üksnes käesolevas direktiivis sätestatud tingimustel.

Iga reisilaeva ekspluateerimise eest vastutuse võtnud ühing peab

 • looma pardal olevate inimestega seotud teabe registreerimise süsteemi. Süsteem peab vastama järgmistele nõuetele:
  • loetavus;
  • kättesaadavus;
  • paindlikkus (süsteem ei tohi tekitada laevale minevatele ja/või sealt lahkuvatele reisijatele asjatuid viivitusi);
  • turvalisus (andmete kaitse rikkumise, kadumise või loata juurdepääsu eest);
 • määrama reisijateregistri pidaja, kes vastutab teabe säilitamise ja edastamise eest.

Direktiiv 2009/42/EÜ sätestab, kuidas ELi riigid peavad koguma statistilisi andmeid ELi sadamates peatuvate reisilaevade pardal olevate inimeste kohta.

Vabastused ja erandid

ELi riigid võivad anda vabastusi või teha erandeid seoses reisijate loendamise ja registreerimisega

 • laevade puhul, mis liiklevad üksnes kaitstud merepiirkondades;
 • vähem kui tunni kestvate liinivedude puhul;
 • liinivedude puhul piirkondades, kus tõenäosus, et lainekõrgus ületab kahte meetrit, on väiksem kui 10%, ning kui reis ei ole lähtepunktist arvestades pikem kui 30 miili või kui on tegemist avaliku teenuse osutamise kohustusega äärealade elanikele.

Registreerimissüsteemid

ELi riigid peavad käesoleva direktiivi alusel loodud registreerimissüsteemid heaks kiitma ja kontrollima, et need toimivad nõuetekohaselt.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 22. juulil 1998. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 1. jaanuariks 1999.

TAUST

Lisateavet vt teemast Reislaevade ohutus Euroopa Komisjoni veebisaidil.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 18. juuni 1998. aasta direktiiv 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta (EÜT L 188, 2.7.1998, lk 35–39)

Direktiivi 98/41/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 18.04.2016

Top