Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Postiteenused ELis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Postiteenused ELis

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2008/6/EÜ – postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimine

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga kehtestatakse ELi riikidele eeskirjad ELi postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimiseks.

PÕHIPUNKTID

Universaalteenustega seotud kohustused

ELi riigid peavad

 • tagama, et kõikjal riigis osutatakse püsivalt avalikkusele taskukohase hinnaga ja ettenähtud kvaliteediga postiteenuseid, ning ühtlasi
 • tagama, et kontakt- ja juurdepääsupunktid tuleksid toime kasutajate vajadustega ja et universaalteenus oleks garanteeritud vähemalt viiel tööpäeval nädalas (kaasa arvatud üks korje ja üks kohaletoimetamine päevas).

Kõik ELi riigid peavad tagama, et universaalteenuste osutamisel on täidetud järgmised nõuded:

 • teenuse puhul on tagatud vastavus olulistele nõuetele;
 • kasutajatele pakutakse võrreldavatel tingimustel ühesuguseid teenuseid;
 • need on kättesaadavad ilma mis tahes diskrimineerimiseta;
 • teenuste katkestused ja seisakud on lubatud ainult erandjuhtudel;
 • teenuseid arendatakse kooskõlas tehnilise, majandusliku ja sotsiaalse arenguga ning kasutajate vajadustega.

Konkurents

Direktiiviga keelatakse riikide valitsustel anda või säilitada ainu- või eriõigusi postiteenuste osutamise alustamiseks ja postiteenuste osutamiseks.

Load

ELi riigid võivad võtta kasutusele lubade (sealhulgas individuaalsete lubade) andmise menetluse, millega tagatakse, et postiteenused on kooskõlas oluliste nõuetega (sealhulgas postisaladus ja võrgu turvalisus ohtlike kaupade veol), ning universaalteenuste osutamine.

Hinnad

Universaalteenuse koosseisu kuuluvate teenuste hinnad peavad olema

 • taskukohased ja võimaldama kõikidele kasutajatele geograafilisest asukohast olenemata ning siseriiklikke eritingimusi arvestades juurdepääsu teenustele;
 • kulupõhised ning tõhusa universaalteenuse osutamist motiveerivad.

Teenuse kvaliteet

Hea kvaliteediga postiteenuste tagamiseks tuleb kehtestada ja avaldada universaalteenuse standardid. Standardid käsitlevad kohaletoimetamise aega ning teenuste osutamise korrapärasust ja usaldusväärsust.

ELi riikide vaheliste teenuste kohta kehtestatakse direktiiviga nõue, et

 • 85% kõige kiirema tavaposti kategooria saadetistest tuleb kohale toimetada kolme päeva jooksul pärast postitamise kuupäeva ja
 • 97% viie päeva jooksul pärast postitamise kuupäeva.

ELi riigid on kohustatud võtma meetmeid, sealhulgas

 • sätestama siseriiklike postiteenuste kvaliteedistandardid ning tagama, et need on kooskõlas ELi riikide vaheliste teenuste kohta kehtestatud kvaliteedistandarditega;
 • teavitama siseriiklike teenuste kvaliteedistandarditest Euroopa Komisjoni, kes avaldab need samal viisil nagu ELi riikide vaheliste teenuste kohta kehtivad standardid;
 • tagama, et kõik postiteenuste pakkujad rakendavad läbipaistvat, lihtsat ja soodsat kaebuste esitamise korda.

Siseriiklikud reguleerivad asutused

 • Iga ELi riik peab määrama ühe või mitu siseriiklikku reguleerivat asutust, kes on postiettevõtjatest juriidiliselt eraldatud ja oma tegevuses sõltumatud.
 • Kui riik säilitab omandi või kontrolli postiteenuste üle, tuleb reguleerivad funktsioonid omandi või juhtimisega seotud tegevustest struktuuriliselt eraldada.

2010. aastal loodi Euroopa postiteenuseid reguleerivate asutuste töörühm, mis koosneb postiteenuste valdkonna siseriiklikest reguleerivatest asutustest ja mille ülesanne on nõustada ja abistada komisjoni.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 27. veebruaril 2008. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 31. detsembriks 2010 ja teatavatel juhtudel 31. detsembriks 2012.

TAUST

Postiteenused

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta direktiiv 2008/6/EÜ, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega (ELT L 52, 27.2.2008, lk 3–20)

Direktiivi 2008/6/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 10. augusti 2010. aasta otsus, millega luuakse Euroopa postiteenuseid reguleerivate asutuste töörühm (ELT C 217, 11.8.2010, lk 7–9)

Viimati muudetud: 20.01.2016

Top