Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kaupade ja reisijate siseveetransport

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kaupade ja reisijate siseveetransport

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1356/96 – ELi riikide vahelise kaupade ja reisijate siseveetranspordi suhtes kohaldatavad eeskirjad

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruse eesmärk on tagada, et kaupade ja reisijate siseveetranspordiga tegelevatel veoettevõtjatel oleks vabadus osutada asjaomaseid teenuseid ELi riikide vahel.

PÕHIPUNKTID

 • Määrust kohaldatakse ELi riikide vahelise kaupade ja reisijate siseveetranspordi ning ELi riike läbiva kaupade ja reisijate siseveetransiidi suhtes.
 • Kõikidel kaupade ja reisijate siseveetranspordiga tegelevatel veoettevõtjatel lubatakse neid teenuseid ELi riikide vahel osutada eeldusel, et täidetud on järgmised tingimused:
  • veoettevõtja on registrisse kantud mõnes ELi riigis selle riigi seaduste kohaselt;
  • veoettevõtja omab kõnealuses riigis rahvusvahelise kaupade või reisijate siseveetranspordi õigust;
  • veoettevõtja kasutab laevu, mis on registreeritud mõnes ELi riigis, või kui laeva ei ole registreeritud, omab tunnistust mõne ELi riigi laevastikku kuulumise kohta;
  • veoettevõtja vastab määruses (EMÜ) nr 3921/91, millega nähakse ette tingimused, mille alusel mitteresidendist veoettevõtjad võivad transportida liikmesriigi siseveeteedel kaupu või reisijaid (nn kabotaaž), sätestatud nõuetele.
 • Kolmandate riikide veoettevõtjate õigusi käsitlevaid erieeskirju sisaldavad Reini laevaliikluse muudetud konventsioon (Mannheimi konventsioon) ja Doonau laevasõidukonventsioon (Belgradi konventsioon) ning samuti võivad need tuleneda teistest rahvusvahelistest kokkulepetest või lepingutest, milles EL osaleb.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 2. augustist 1996.

TAUST

Lisateavet vt Euroopa Komisjoni veebisaidi leheküljelt siseveeteede kohta.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 8. juuli 1996. aasta määrus (EÜ) nr 1356/96 liikmesriikidevahelise kaupade ja reisijate siseveetranspordi suhtes kohaldatavate ühiste eeskirjade kohta selliste veoteenuste osutamise vabaduse kehtestamiseks (EÜT L 175, 13.7.1996, lk 7–8)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 16. detsembri 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 3921/91, millega nähakse ette tingimused, mille alusel mitteresidendist vedajad võivad vedada liikmesriigi siseveeteedel kaupu või reisijaid (EÜT L 373, 31.12.1991, lk 1–3)

Viimati muudetud: 22.09.2016

Top