Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Meresõiduohutus – laevavarustus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Meresõiduohutus – laevavarustus

KOKKUVÕTE:

direktiiv 96/98/EÜ – laevavarustus

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Käesoleva direktiiviga sätestatakse eeskirjad ELi riikide lippude all sõitvate laevade pardal oleva laevavarustuse ohutuse ja kvaliteedi tagamiseks.

Need eeskirjad suurendavad ohutust laevade pardal, aitavad võidelda merereostusega ning püüavad tagada laevavarustuse vaba liikumise ELi siseturul.

PÕHIPUNKTID

Käesolevat direktiivi kohaldatakse varustuse suhtes, mida kasutatakse:

olemasolevatel ELi lipu all sõitvatel laevadel,

uutel ELi lipu all sõitvatel laevadel, isegi kui need ehitati väljaspool ELi.

Vastavushindamine

ELi riigid määravad asutused, kes vastutavad laevavarustuse vastavuse hindamise eest. Vastavushindamise eesmärk on tagada varustuse kvaliteet enne selle turule laskmist ja pärast laeva pardale paigutamist.

Euroopa standarditele vastav varustus peab kandma märgist.

Kui ELis registreerimata laev on kavas kanda ELi riigi registrisse, peab kõnealune ELi riik vaatama üle selle varustuse tegeliku seisundi ja tegema kindlaks, kas see vastab ELi standarditele.

Nõuetele mittevastav varustus

Kui mingi konkreetne varustus võib ohustada laevapere või reisijate tervist ja/või turvalisust või kahjustada merekeskkonda, peab asjaomane vastutav ELi riik kõrvaldama selle turult ja keelama või piirama selle kasutamist.

Katsestandardid

Laevavarustusele tuleb kohaldada rahvusvahelisi katsestandardeid. Kui rahvusvahelised organisatsioonid ei võta standardeid mõistliku aja jooksul vastu, võidakse kohaldada ELi standardeid.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 17. veebruaril 1997. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 30. juuniks 1998.

Direktiiviga 2014/90/EL tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/98/EÜ alates 18. septembrist 2016.

TAUST

Meretransport – tänapäevase merevarustuse eeskirjad ohutumate ELi laevade heaks

ÕIGUSAKT

Nõukogu 20. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/98/EÜ laevavarustuse kohta (EÜT L 46, 17.2.1997, lk 25–56)

Direktiivi 96/98/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolev konsolideeritud versioon on üksnes informatiivne.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiiv 2014/90/EL, milles käsitletakse laevavarustust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/98/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 146–185)

Viimati muudetud: 12.11.2015

Top