Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Liiklusohutus: juhiload

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Liiklusohutus: juhiload

Selgemad eeskirjad ELi juhilubade kohta tagavad ELi sõidukijuhtidele suurema liikumisvabaduse, parandavad liiklusohutust ja aitavad vähendada pettusi.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/126/EÜ juhilubade kohta (uuestisõnastamine).

KOKKUVÕTE

Selgemad eeskirjad ELi juhilubade kohta tagavad ELi sõidukijuhtidele suurema liikumisvabaduse, parandavad liiklusohutust ja aitavad vähendada pettusi.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse uus Euroopa juhiluba ning sõnastatakse uuesti ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/439/EMÜ.

PÕHIPUNKTID

Direktiiv:

 • vähendab pettuste võimalust: uuel loal on mikrokiip, mis sisaldab kaardile trükitud teavet. Direktiiviga kehtestatakse autojuhiloa ja mootorratta juhiloa kehtivusajaks 10-15 aastat, et oleks võimalik korrapäraselt ajakohastada kaitsefunktsioone ja juhiloa omaniku andmeid. Direktiiviga luuakse uus elektrooniline võrk, mis hõlbustab riiklike ametiasutuste vahelist teabevahetust lubade kontrollimise eesmärgil;
 • aitab muuta liikluse ohutumaks: sellega kehtestatakse uus mopeedi juhiloa kategooria ning kohustusliku teooriaeksami läbimise nõue ja astmeline üleminek raskematele mootorratastele. Direktiivis täpsustatakse eksamineerimisnõudeid. Elukutselised sõidukijuhid peavad käima iga viie aasta järel arstlikul läbivaatusel. Sätestatakse sõidueksami vastuvõtjate kvalifikatsiooni- ja koolitusnõuded.

ELi riikide väljastatud juhilubasid tuleb vastastikku tunnustada. Juhiloa kategooriad on järgmised:

 • AM-kategooria - kahe- ja kolmerattalised sõidukid, mille valmistajakiirus on kuni 45 km/h, ning kerged neljarattalised sõidukid;
 • A1-kategooria - kerged mootorrattad, mille silindrite töömaht ei ületa 125 cm3 ja mille võimsus on kuni 11 kW;
 • A2-kategooria - mootorrattad, mille mootori võimsus ei ületa 35 kW;
 • A-kategooria - rasked mootorrattad ilma võimsuse piiranguteta;
 • B-kategooria - sõidukid, mis kaaluvad kuni 3500 kg ja mahutavad kuni kaheksa reisijat;
 • BE-kategooria - raske haagisega B-kategooria sõidukid, mis kaaluvad alla 3500 kg;
 • B1-kategooria (valikuline) - neljarattalised mootorsõidukid;
 • C1-kategooria - kaupa vedavad sõidukid, mis kaaluvad 3500-7500 kg ja mahutavad kuni kaheksa reisijat;
 • C1E-kategooria - C1- või B-kategooria sõidukid, mis veavad rasket haagist ja kaaluvad koos haagisega kuni 12 000 kg;
 • C-kategooria - kaupa vedavad sõidukid, mis kaaluvad üle 3500 kg ja mahutavad kuni kaheksa reisijat;
 • CE-kategooria - raske haagisega C-kategooria sõidukid;
 • D1-kategooria - sõidukid, mis on konstrueeritud kuni 16 reisija vedamiseks ja mille pikkus ei ületa 8 m;
 • D1E-kategooria - raske haagisega D1-kategooria sõidukid;
 • D-kategooria - sõidukid, mis mahutavad üle kaheksa reisija;
 • DE-kategooria - raske haagisega D-kategooria sõidukid;
 • kuni 750 kg kerghaagiseid võib pukseerida B, C1, C, D1 ja D kategooria sõidukitega.

Otsuses 2014/209/EL on esitatud nende kategooriate ja ELi riikides enne käesolevat direktiivi välja antud lubadele märgitud kategooriate vastavustabel.

Juhiloal peab olema kirjas, millistel tingimustel tohib loaomanik sõidukit juhtida. Kui on lubatud ainult teatavat liiki või kohandatud sõiduki juhtimine, peab loale olema märgitud vastav kood.

Lisaks kohaldatakse juhiloa väljastamisel järgmisi tingimusi:

 • C1-, C-, D1- ja D-kategooria sõiduki juhiluba: ainult nendele sõidukijuhtidele, kellel on juba õigus juhtida B-kategooria sõidukeid;
 • BE-, C1E-, CE, D1E- ja DE-kategooria sõiduki juhiluba: ainult nendele sõidukijuhtidele, kellel on juba õigus juhtida vastavalt B-, C1-, C-, D1- ja D-kategooria sõidukeid.

Juhiloa väljastamisel on vanuse alampiir:

 • kategooriate AM, A1 (kerged mootorrattad) ja B1 (kolme- ja neljarattalised mootorsõidukid) puhul 16 eluaastat;
 • A2-, B-, BE- ja C1-kategooria puhul 18 eluaastat;
 • C-, CE-, D1- ja D1E-kategooria puhul 21 eluaastat;
 • D- ja DE-kategooria puhul 24 eluaastat.

Teatud kategooriate puhul võivad ELi riigid vanuse alampiiri tõsta või alandada.

ELi riigid peavad tagama, et juhiloa taotlejatel oleks veoki juhtimiseks vajalikud teadmised, oskused ja käitumine. Üldiselt peavad selleks kehtestatud eksamid koosnema:

 • teooriaeksamist;
 • oskuste ja käitumise eksamist.

Oskuste ja käitumise eksami vastuvõtjate pädevus peab vastama miinimumnõuetele. Nende suhtes kohaldatakse kvaliteedikontrolli ja jätkuõppe nõuet.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

19. jaanuarist 2007.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni veebilehelt, mis käsitleb ELi juhiluba.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2006/126/EÜ

19.1.2007

19.1.2011

ELT L 403, 30.12.2006, lk 18-60

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/113/EÜ

15.9.2009

-

ELT L 223, 26.8.2009, lk 31-35

Direktiiv 2011/94/EL

19.12.2011

30.6.2012

ELT L 314, 29.11.2011, lk 31-34

Direktiiv 2012/36/EL

21.11.2012

31.12.2013

ELT L 321, 20.11.2012, lk 54-58

Direktiiv 2013/22/EL

1.7.2013

1.7.2013

ELT L 158, 10.6.2013, lk 356-361

Direktiiv 2013/47/EL

23.10.2013

31.12.2013

ELT L 261, 3.10.2013, lk 29

Direktiivi 2006/126/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 4. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 383/2012, millega kehtestatakse andmekandjaga (mikrokiibiga) juhilubade tehnilised nõuded (ELT L 120, 5.5.2012, lk 1-11).

Komisjoni 20. märtsi 2014. aasta otsus 2014/209/EL juhilubade kategooriate vahelise vastavuse kohta (ELT L 120, 23.4.2014, lk 1-89).

Komisjoni 27. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 575/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 383/2012, millega kehtestatakse andmekandjaga (mikrokiibiga) juhilubade tehnilised nõuded (ELT L 159, 28.5.2014, lk 47-49).

Viimati muudetud: 24.04.2015

Top