Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mobiiltelefonide turvaline kasutamine õhusõidukites

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mobiiltelefonide turvaline kasutamine õhusõidukites

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2008/294/EÜ – õhusõiduki pardal osutatavate mobiilsideteenuste (MCA-teenuste) spektrikasutuse tingimused

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

  • Sellega kehtestatakse ühised eeskirjad mobiiltelefonide turvaliseks kasutamiseks õhusõiduki pardal (MCA-teenused), et lennureisijatel oleks üle Euroopa lennates võimalik helistada ning saata ja võtta vastu sõnumeid (GSM-režiimis).
  • Seda on hiljem muudetud otsusega 2013/654/EL, et reisijate mobiilseadmete ühendamiseks õhusõidukis oleva vastuvõtja/saatjaga oleks võimalik kasutada ka 3G- ja 4G-mobiilsidetehnoloogiat. See võimaldab kasutada MCA-süsteemiga õhusõidukites lairibateenuseid, näiteks internetiühendust.

PÕHIPUNKTID

Üldine raamistik mobiiltelefonide kasutamiseks õhusõidukites sõltub kahest tegurist:

Õhusõiduki pardal mobiilsideteenuste osutamiseks kasutatavate seadmete vastavuse kohta ühes riigis antud lubakehtib kõigis ELi riikides . See võimaldab osutada lennureisijatele katkestusteta mobiilsideteenuseid kogu ELi territooriumil.

Reguleerimisala

  • Käesolev otsus puudutab ainult tehnilisi nõudeid, mis on vajalikud reisijate mobiilseadmete ühendamiseks õhusõiduki salongi paigaldatud vastuvõtja/saatjaga.
  • See ei reguleeri signaali edastamise viisi õhusõiduki ja maapealsete süsteemide vahel ega lubade andmist, kaubandus- ja lennundusküsimusi.
  • MCA-süsteemi paigaldamine on vajalik ainult juhul, kui lennuettevõtja kavatseb osutada reisijatele MCA-teenuseidSellisel juhul võib lennuettevõtja otsustada, kas reisijate mugavuse ja privaatsuse huvides lubada ainult andmesideteenuseid või ka kõnesid.

Töökorraldus

  • Reisijate mobiilseadmed on seotud pardal kasutatava mobiilsidevõrguga (õhusõidukil paiknev vastuvõtu-saate tugijaam), mis omakorda on ühenduses maaga, üldjuhul satelliidi abil.
  • Selleks, et reisijate telefonid ei häiriks maapealsete raadiosidevõrkude tööd, saab süsteemi aktiveerida alles siis, kui lennuk on maapinnast 3000 m kõrgusel.
  • Seni, kuni lennuk on vähem kui 3000 m kõrgusel, tuleb mobiilsideterminale hoida lennurežiimis.
  • Üle 3000 m kõrgusel annab MCA-süsteemiga õhusõiduki meeskond reisijatele loa lülitada mobiilseadmed tavarežiimile ning helistada, kõnesid vastu võtta ja teha muid toiminguid samamoodi nagu maismaal.
  • Rändlusteenuse osutamise eest võetakse tasu, mille suuruse otsustab lennuettevõtja ja/või telekommunikatsiooniteenuste osutaja ning mis ei kuulu käesoleva otsuse reguleerimisalasse.

Ohutus

Enne õhusõiduki pardale paigaldamist peab iga osa saama Euroopa Lennundusohutusametilt lennukõlblikkussertifikaadi. Seega on MCA-süsteem lennunduse seisukohast ohutu.

ELi riigid võivad kehtestada tehnilisi piiranguid, et lennureisijate mobiilseadmetest väljuvad ja neisse suunduvad signaalid ei häiriks ega segaks maapealsete telekommunikatsioonivõrkude tööd.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 7. aprillist 2008.

TAUST

Lisateave:

ÕIGUSAKT

Komisjoni 7. aprilli 2008. aasta otsus 2008/294/EÜ õhusõiduki pardal osutatavate mobiilsideteenuste spektrikasutuse ühtlustatud tingimuste kohta ühenduses (ELT L 98, 10.4.2008, lk 19–23)

Otsuse 2008/294/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 7. aprilli 2008. aasta soovitus mobiilsideteenuste lubamise kohta õhusõiduki pardal Euroopa Ühenduses (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1257 all) (ELT L 98, 10.4.2008, lk 24–27)

Viimati muudetud: 28.06.2016

Top