Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Juurdepääs telekommunikatsioonivõrkudele

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Juurdepääs telekommunikatsioonivõrkudele

Käesolev direktiiv ühtlustab elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise reguleerimisviise ELi riikides. Selles kehtestatakse võrkude ja teenuste pakkujate vahelisi suhteid reguleeriv raamistik, millega saavutatakse püsiv konkurents ja elektrooniliste sideteenuste koostalitlusvõime.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta (juurdepääsu käsitlev direktiiv).

KOKKUVÕTE

Koos nelja muu direktiiviga (raam- ja loadirektiiv, universaalteenuse ning eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) moodustab juurdepääsu käsitlev direktiiv osa telekommunikatsiooni paketist, mis määratleb reguleeriva raamistiku, mille eesmärk on muuta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste sektor konkurentsivõimelisemaks.

2009. aastal muudeti nn telekommunikatsiooni paketti parema õigusloome ja kodanike õiguste direktiividega ning samuti elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) loomisega.

Kohaldamine

Kõnealust direktiivi kohaldatakse igat liiki üldkasutatavate sidevõrkude suhtes, mis edastavad üldkasutatavaid elektroonilisi sideteenuseid. Nende hulka kuuluvad paik- ja mobiiltelefonivõrgud, kaabeltelevisioonivõrgud, maapealse ringhäälingu jaoks kasutatavad võrgud, satelliitvõrgud ja internet, mida kasutatakse kõne, faksi, andmete või piltide edastamiseks.

Üldpõhimõtted

ELi riigid peavad tagama, et ei oleks piiranguid, mis ei lase ühe või mitme ELi riigi ettevõtjatel pidada omavahelisi läbirääkimisi juurdepääsu ja võrkude vastastikuse sidumise tingimuste üle, eelkõige asutamislepingus sätestatud konkurentsieeskirjadega arvestavate piiriüleste lepingute puhul.

See üldpõhimõte tagab, et turgudel, kus erinevused ettevõtjate läbirääkimisasendi tugevuses on jätkuvalt väga suured, on otstarbekas luua siseturu põhimõtete ja konkurentsieeskirjadega kooskõlas olev raamistik, mis tagaks turu tõhusa toimimise.

Järgides tehnoloogia neutraalsuse põhimõtet, on selle eesmärgiks

rajada raamistik, mis julgustab konkurentsi ja edendab tõhusaid investeeringuid võrgutaristusse, võimaldades lõpptarbijate huvides piisavat juurdepääsu ja vastastikust sidumist ning teenuste koostalitlusvõimet;

tagada, et turu kitsaskohad ei piira uuenduslike teenuste teket, mis võiksid olla tarbijatele kasulikud.

Operaatorite õigused ja kohustused

Direktiivis on sätestatud põhireegel, mille kohaselt üldkasutatavate sidevõrkude operaatoritel on õigus ja muu asjakohaselt volitatud ettevõtja taotluse korral ka kohustus pidada omavahelisi vastastikust sidumist käsitlevaid läbirääkimisi, et tagada teenuste koostalitlusvõime kogu Euroopa Liidus.

Riigi reguleerivad asutused on kohustatud tegema korrapäraselt turuanalüüse, et teha kindlaks, kas ühel või mitmel ettevõtjal ei ole asjaomasel turul märkimisväärset turujõudu. Kui riigi reguleeriv asutus leiab turuanalüüsi tulemuste põhjal, et ettevõtjal on asjaomasel turul märkimisväärset turujõudu, võib kõnealune asutus olenevalt olukorrast kehtestada selle operaatori puhul järgmisi kohustusi:

1.

läbipaistvuskohustus seoses vastastikuse sidumise ja/või juurdepääsuga, nõudes, et operaatorid muudaksid avalikuks teatava teabe, näiteks raamatupidamisandmed, tehnospetsifikaadid või võrgu omadused standardpakkumise teel (kui see on asjakohane);

2.

mittediskrimineerimise kohustused, tagamaks, et operaator kohaldab samaväärseid teenuseid osutavate ettevõtjate suhtes samasuguste asjaolude korral samaväärseid tingimusi, sealjuures on keelatud eelistada oma teenuseid;

3.

raamatupidamise lahususe kohustused vastastikuse sidumise ja/või juurdepääsuga seotud teatavate toimingute puhul;

4.

teatavatele võrguvahenditele juurdepääsu ja nende kasutamise kohustus. Operaatoritele võib seada ka järgmisi kohustusi:

võimaldada kolmandatele isikutele juurdepääs teatavatele võrguelementidele ja/või vahenditele, kaasa arvatud eraldatud juurdepääs kliendiliinile;

pidada läbirääkimisi juurdepääsu taotlevate ettevõtjatega heas usus;

mitte tühistada abivahenditele lubatud juurdepääsu;

võimaldada avatud juurdepääs tehnilistele liidestele, protokollidele ja muudele juhtivatele tehnoloogiatele, mis on teenuste koostalitlusvõimeks tingimata vajalikud;

pakkuda ühispaiknemist või muid vahendite ühiskasutusviise;

võimaldada juurdepääs seotud teenustele, nagu identifitseerimise, asukoha ja kohaloleku teenus;

5.

kulude katmise ja hinnakontrolliga seotud kohustused, sealhulgas kuludele orienteeritud hindade kohustused ja kuluarvestussüsteeme käsitlevad kohustused.

Kui hoolimata nende kohustuste rakendamisest esineb püsiv turutõrge, võib riigi reguleeriv asutus erandmeetmena kohustada vertikaalselt integreeritud ettevõtjat paigutama oma tegevuse juurdepääsutoodete ja -teenuste hulgimüügi ja -pakkumise alal eraldiseisvalt tegutsevasse majandusüksusse.

See sõltumatu majandusüksus peab kõikidele ettevõtjatele, sealhulgas emaettevõtja teistele majandusüksustele, pakkuma juurdepääsutooteid ja -teenuseid samade tähtaegade ja tingimustega, sealhulgas samade hindade ja teenuse tasemega ning kasutades samu süsteeme ja protsesse.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2002/19/EÜ

24.4.2002

24.7.2003

EÜT L 108, 24.4.2002

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/140/EÜ

19.12.2009

25.5.2011

ELT L 337, 18.12.2009

LISADE MUUDATUSED

II lisa - olulise turujõuga teavitatud operaatori avaldatavas standardpakkumises, mis käsitleb juurdepääsu hulgimüügivõrgu infrastruktuurile, sealhulgas ühis- või täielikult eraldatud juurdepääsu kliendiliinile määratud piirkonnas, sisalduvate küsimuste miinimumloetelu.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/140/EÜ, millega muudetakse direktiive 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta, 2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta ning 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta (ELT L 337, 18.12.2009).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/140/EÜ (millega muudetakse direktiive 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta, 2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta ning 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta) parandus (ELT L 241, 10.9.2013).

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni suunised seoses turuanalüüsi ja olulise turujõu hindamisega vastavalt elektroonilise side võrkude ja teenuste õigusraamistikule (EÜT C 165, 11.7.2002).

Vastavalt sideteenuste õigusraamistikule on kõnealustes suunistes sätestatud põhimõtted, millele peavad riiklikud reguleerivad asutused tõhusa konkurentsi tagamiseks oma turuanalüüside koostamisel tuginema.

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012 (COM(2013)627 final, 11.9.2013 - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Viimati muudetud: 10.09.2015

Top