Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laevade ja sadamarajatiste turvalisus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Laevade ja sadamarajatiste turvalisus

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 725/2004 laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamise kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

 • Kõik ELi riigid peavad täielikult rakendama laevade ja sadamarajatiste rahvusvahelise turvalisuse koodeksi ning SOLASe konventsiooni ajakohastatud versiooni 1. juuliks 2004. Peamiste riigisiseste reisilaevade puhul on tähtaeg 1. juuli 2005.
 • Pärast kohustuslikku turvariski hindamist peavad kõik ELi riigid 1. juuliks 2007 otsustama, millisel määral nad kohaldavad meetmeid riigisisese meresõidu muude kategooriate suhtes.
 • Iga ELi riik teavitab IMOd, Euroopa Komisjoni ja teisi ELi riike võetud meetmetest. Samuti tuleb edastada igas ELi riigis määratud meresõidu turvalisuse keskuste andmed.
 • Erimeetmetega hõlmatud laevad, mis kavatsevad siseneda ELi sadamasse, peavad esitama asjaomastele riiklikele ametiasutustele teabe turvalisuse kohta:
  • vähemalt 24 tundi ette või
  • vähemalt eelmisest sadamast lahkudes, kui reis kestab vähem kui 24 tundi; või
  • kohe, kui külastatav sadam selgub, kui see ei olnud väljumise ajal teada.
 • Oma territooriumil või kahe ELi riigi vahel kulgevad regulaarliinid võidakse vabastada saabumiseelse teabe esitamisest tingimusel, et nad esitavad teabe ametiasutuse taotluse korral.
 • ELi riikide ametiasutused haldavad ja ajakohastavad nende ühingute ja laevade loetelu, mille suhtes kohaldatakse erandit.
 • 1. juuliks 2004 pidid ELi riigid määrama meresõiduturvalisuse keskuse.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. juulist 2004.

* PÕHIMÕISTE

Meresõidujulgeolek: ennetusabinõud laevade ja sadamarajatiste kaitsmiseks tahtliku õigusvastase tegevuse ohtude eest

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 725/2004 laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamise kohta (ELT L 129, 29.4.2004, lk 6–91)

Määruse (EÜ) nr 725/2004 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 01.08.2016

Top