Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mereveod – teenuste osutamine, konkurents, ebaõiglane hinnakujundus ja juurdepääs ülemerekaubandusele

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mereveod – teenuste osutamine, konkurents, ebaõiglane hinnakujundus ja juurdepääs ülemerekaubandusele

 

KOKKUVÕTE:

MIS ON MÄÄRUSTE EESMÄRK?

Määruste eesmärk on korraldada merevedusid kooskõlas ELi õiguse aluspõhimõtetega, mis käsitlevad teenuste osutamist, konkurentsi ja vaba turulepääsu merevedude valdkonnas.

PÕHIPUNKTID

Teenuste osutamise vabadus

Määrus (EMÜ) nr 4055/86

 • annab ELi riigi kodanikele (ja ELi mittekuuluvate riikide laevandusettevõtjatele, kes kasutavad ELi riigis registrisse kantud laevu ja mille tegevus on ELi kodanike kontrolli all) õiguse reisijate- ja lastiveoks meritsi ühe ELi riigi sadama ja teise ELi riigi või ELi mittekuuluva riigi sadama või kaldast eemal asuva rajatise vahel;
 • nõuab riiklike kitsenduste (mille kohaselt on kaupade vedu reserveeritud oma riigi lipu all sõitvatele laevadele) järkjärgulist kaotamist või muutmist ning uute kitsenduste vältimist;
 • sätestab menetluse nendeks juhtudeks, kui ELi riigi laevandusettevõtjatel pole võimalik osaleda ELi mittekuuluvatesse riikidesse suunduvatel või sealt tulevatel kaubavedudel;
 • laiendab sellest tulenevad eelised ELis registreeritud kolmandate riikide kodanikele.

Määrus (EMÜ) nr 3577/92 käsitleb konkreetselt teenuste osutamise vabadust ELi riikide merevedude puhul (merekabotaaž*).

Ebaõiglane hinnakujundus merevedude puhul

Määrus (EMÜ) nr 4057/86

 • lubab ELil kohaldada tasakaalustavaid tollimakse, et kaitsta ELi riikide laevaomanikke ELi mittekuuluvate riikide ebaõiglase hinnakujunduse eest. Neid tasakaalustavaid tollimakse võib kohaldada pärast uurimist, mis tõestab, et kahju on põhjustatud ebaõiglasest hinnakujundusest ja et ELi huvides on sekkumine vajalik;
 • sätestab seoses kahjude uurimisega asjakohased tegurid või näitajad, mida tuleb võtta arvesse, näiteks laevaomaniku turuosa või kasumi vähenemine või mõju tööhõivele;
 • sätestatakse kaebuste, konsultatsioonide ja täiendava uurimise kord.

Vaba juurdepääs ookeanikaubandusele

Määrus (EMÜ) nr 4058/86

 • on kohaldatav juhul, kui ELi mittekuuluva riigi või selle agentide tegevus piirab ELi riikide laevandusettevõtjate või ELi riigis registreeritud laevade vaba juurdepääsu kaupade liiniveole, puistlastiveole või muudele kaubavedudele (välja arvatud juhul, kui kõnealune tegevus on kooskõlas ÜRO liinilaevanduse toimimisjuhendiga);
 • näeb ette võimaluse ELi koordineeritud meetmeteks ELi riigi poolt Euroopa Komisjonile esitatud taotluse alusel. Nendeks meetmeteks võivad olla asjaomastele laevandusettevõtjatele suunatud vastumeetmed ja diplomaatiline tegevus ELi mittekuuluvates riikides;
 • lubab samasuguste koordineeritud meetmete võtmist, kui seda taotleb Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni kuuluv riik, millega on sõlmitud vastastikune kokkulepe.

Konkurentsieeskirjad

ELi üldiseid konkurentsieeskirju, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1/2003, kohaldatakse ka ELi mereveosektoris. Kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 246/2009 võib komisjon teha erandeid liinilaevandusega* tegelevate ettevõtjate teatavat liiki koostöö (konsortsiumid*) suhtes. Seoses sellega võttis komisjon vastu määruse (EÜ) nr 906/2009, mis võimaldab neid erandeid, ja pikendas seda 25. aprillini 2020 määrusega (EL) nr 697/2014.

MIS AJAST MÄÄRUSEID KOHALDATAKSE?

 • Nõukogu määrust (EMÜ) nr 4055/86 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1987.
 • Nõukogu määruseid (EMÜ) nr 4057/86 ja (EMÜ) nr 4058/86 kohaldatakse alates 1. juulist 1987.
 • Nõukogu määrust (EÜ) nr 1/2003 kohaldatakse alates 1. maist 2004.
 • Nõukogu määrust (EÜ) nr 246/2009 kohaldatakse alates 14. aprillist 2009.
 • Komisjoni määrust (EÜ) nr 906/2009 kohaldatakse alates 26. aprillist 2010.

TAUST

Lisateave

* PÕHIMÕISTED

Kabotaaž: kui ühes ELi riigis registreeritud kaubaveoettevõtja korraldab riigisiseseid vedusid teises ELi riigis.

Liinilaevandus: etteteatatud väljumiskuupäevadele ja sõiduaegadele vastav regulaarne tasuline kaubavedu, mis on vajaduse korral ka juhuti kättesaadav kõikidele transpordikasutajatele.

Konsortsiumid: kokkulepped (või kokkulepete kogumid) vähemalt kahe laevandusettevõtja vahel, kes pakuvad vaid lastivedudeks ette nähtud rahvusvahelisi liinilaevandusteenuseid ühes või mitmes valdkonnas. Nende eesmärk on pakkuda ühiselt meretransporditeenust, mis on parem kui teenus, mida iga konsortsiumi liige pakuks eraldi (st konsortsiumi puudumisel).

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 22. detsembri 1986. aasta määrus (EMÜ) nr 4055/86 teenuste osutamise vabaduse põhimõtte kohaldamise kohta liikmesriikide ning liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelises mereveos (EÜT L 378, 31.12.1986, lk 1–3)

Määruse (EMÜ) nr 4055/86 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Nõukogu 22. detsembri 1986. aasta määrus (EMÜ) nr 4057/86 ebaõiglase hinnakujunduse kohta meretranspordis (EÜT L 378, 31.12.1986, lk 14–20)

Nõukogu 22. detsembri 1986. aasta määrus (EMÜ) nr 4058/86 kooskõlastatud tegevuse kohta ookeanikaubanduses vaba juurdepääsu tagamiseks mereveostele (EÜT L 378, 31.12.1986, lk 21–23)

Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1–25)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 246/2009 asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta liinilaevandusettevõtjate teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuste suhtes (konsortsiumid) (kodifitseeritud versioon) (ELT L 79, 25.3.2009, lk 1–4)

Komisjoni 28. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 906/2009 asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta liinilaevandusettevõtjate teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes (konsortsiumid) (ELT L 256, 29.9.2009, lk 31–34)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 17.10.2016

Top