Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mereohutus: rahvusvahelise meresõiduohutuse korraldamise (ISM) koodeks

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mereohutus: rahvusvahelise meresõiduohutuse korraldamise (ISM) koodeks

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 336/2006 meresõiduohutuse korraldamise rahvusvahelise koodeksi rakendamise kohta ELi piires

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Sellega võetakse ELis vastu laevade ohutu ekspluateerimise ja reostuse vältimise korraldamise rahvusvaheline koodeks (ISM-koodeks).
 • Selle eesmärk on esmajoones tagada, et laevu käitavad ettevõtjad järgivad ISM-koodeksi nõudeid seeläbi, et:
  • loovad meresõiduohutuse korralduse süsteemi nii laevadel kui ka maal ja hoiavad seda asjakohaselt töös ning
  • lipuriigi (riik, kus laev on registrisse kantud) ja sadamariigi (riik, mille sadamas laev randub või heidab ankrusse) administratsioonid kontrollivad seda.

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisala

Käesolevat määrust kohaldatakse järgmist tüüpi laevade ja neid käitavate ettevõtjate suhtes:

 • kaubalaevad ja reisilaevad, mis sõidavad ELi riigi lipu all ja teevad rahvusvahelist meresõitu;
 • kaubalaevad ja reisilaevad, mis tegelevad ainult kohaliku rannasõiduga, olenemata nende lipuriigist;
 • kaubalaevad ja reisilaevad, mis teevad regulaarseid liinivedusid ELi riikide sadamate vahel, olenemata nende lipuriigist;
 • ujuvad merepuurplatvormid, mis tegutsevad ELi riigi võimupiirides.

Määrust ei kohaldata järgmise suhtes:

 • sõjalaevad ja sõjaväe-transpordilaevad ning muud laevad, mis kuuluvad ELi riigile või mida see käitab ja mida kasutatakse ainult riiklikel mitteärilistel eesmärkidel;
 • mehaanilise jõuajamita laevad, primitiivse konstruktsiooniga puidust laevad, lõbusõidujahid ja -väikelaevad, välja arvatud juhul, kui need veavad ärilistel eesmärkidel üle 12 reisija;
 • kalalaevad;
 • kaubalaevad ja ujuvad merepuurplatvormid kogumahutavusega alla 500 tonni;
 • reisilaevad, välja arvatud ro-ro-tüüpi reisiparvlaevad, direktiivi 2009/45/EÜ artiklis 4 määratletud konkreetsetes merepiirkondades.

Tunnistuste väljastamine ja kontrollimine

ELi riigid peavad järgima ISM-koodeksi B-osa sätteid.

Erandid

Kui ELi riik leiab, et mõnel ettevõtjal on praktikas raske saavutada ISM-koodeksi nõuetele vastavust teatud laevade suhtes, mida kasutatakse ainult kohalikul rannasõidul, võivad nad teha neile kõnealuste nõuete suhtes erandi, võttes samaväärsed meetmed.

Sellisel juhul peab ELi riik sellest teavitama Euroopa Komisjoni. Kui kavandatav erand ei ole õigustatud, peab kõnealune ELi riik neid meetmeid muutma või jätma need vastu võtmata.

Karistused

ELi riigid kehtestavad käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavate tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste süsteemi.

Aruanded

ELi riigid peavad esitama komisjonile iga kahe aasta järel aruande ISM-koodeksi rakendamise kohta. Selle aruande alusel koostab komisjon konsolideeritud aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 24. märtsist 2006.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. veebruari 2006. aasta määrus (EÜ) nr 336/2006, mis käsitleb meresõiduohutuse korraldamise rahvusvahelise koodeksi rakendamist ühenduse piires ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 3051/95 (ELT L 64, 4.3.2006, lk 1–36)

Määruse (EÜ) nr 336/2006 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2099/2002, millega asutatakse laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS) ning muudetakse määrusi, mis käsitlevad laevade põhjustatud merereostuse vältimist ja meresõiduohutust (EÜT L 324, 29.11.2002, lk 1–5). Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/15/EÜ laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta (ELT L 131, 28.5.2009, lk 47–56). Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/16/EÜ, mis käsitleb sadamariigi kontrolli (ELT L 131, 28.5.2009, lk 57–100). Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 163, 25.6.2009, lk 1–140). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 14.03.2016

Top