Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Raskete kaubaveokite maksustamine: Eurovignette’i direktiiv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Raskete kaubaveokite maksustamine: Eurovignette’i direktiiv

Enamik Euroopa Liidu (EL) riike võtavad vedajatelt tasu transporditaristu, eriti aga maanteede kasutamise eest. EL kehtestas Eurovignette’i direktiivi teede ehitamise, hooldamise, remondi ja keskkonnakulude katmiseks, õiglase konkurentsi tagamiseks ja diskrimineerimise vältimiseks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest.

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

See asendab eelmist õigusakti - direktiivi 93/89/EMÜ -, mille Euroopa Kohus 1995. aastal tühistas. Käesoleva direktiiviga ühtlustatakse tingimused, mille alusel võivad riiklikud asutused kohaldada kaupade autovedudele makse, tee- ja kasutusmakse.

OLULISEMAD PUNKTID

  • Esialgu kohaldati rahalist tasu ainult sõidukitele, mille suurim täismass on 12 tonni. Alates 2012. aastast laiendati seda sõidukitele, mille täismass ületab 3,5 tonni.
  • Tasusid võib võtta kiirteedel, sildadel, tunnelites, mäekurudes ja teatud teist tüüpi maanteedel.
  • Maksud ei tohi olla vedaja riikkondsuse või sõiduki lähte- või sihtkoha tõttu diskrimineerivad.
  • Kohustuslikud kontrollid ELi sisepiiridel on keelatud.
  • Maksud võivad erineda, sõltuvalt tekitatud heitkogustest või maantee infrastruktuuri kasutamise ajast.
  • Siseriiklikud asutused võivad konkreetsetel juhtudel kohaldada teisi makse, nt registreerimismakse, ebaharilike lastide tasusid, parkimistasusid või makse ummikute vältimiseks.
  • Makse ei kohaldata Kanaari saartel, Ceutas ja Melillas, Assooridel või Madeiras registreeritud, nendel territooriumitel või nende ja Hispaania ja Portugali vahel tegutsevatele sõidukitele.

Direktiiviga 2003/96/EÜ kehtestatakse mootorikütuse maksude miinimummäärad. Riikides, kus kehtivad maanteede kasutusmaksud, võib kohaldada sõidukites kasutatavale gaasiõlile vähendatud maksumäärasid.

MILLAL DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Alates 20. juulist 1999.

TAUST

2014. aastal võttis komisjon vastu strateegia, mille eesmärgiks on vähendada kütusekulu ja transpordist lähtuvaid CO2 heitkoguseid. Sellega rõhutati panust, mida võivad anda uued tehnoloogiad, sh ka alternatiivkütused, ning üleminek muudele transpordiliikidele.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni teemaksude veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 1999/62/EÜ

20.7.1999

1.7.2000

ELT L 187, 20.7.1999, lk 42-50

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2006/38/EÜ

10.6.2006

10.6.2008

ELT L 157, 9.6.2006, lk 8-23

Direktiiv 2006/103/EÜ

1.1.2007

1.1.2007

ELT L 363, 20.12.2006, lk 344-351

Direktiiv 2011/76/EL

15.10.2011

16.10.2013

ELT L 269, 14.10.2011, lk 1-16

Nõukogu direktiiv 2013/22/EL

1.7.2013

1.7.2013

ELT L 158, 10.6.2013, lk 356-361

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (ELT L 283, 31.10.2003, lk 51-70).

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: raskeveokite kütusekulu ja CO2 heitmete vähendamise strateegia (COM(2014) 285 final, 21.5.2014).

Viimati muudetud: 30.04.2015

Top