Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Arvelduse lõplikkus makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Arvelduse lõplikkus makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides

Finantstoodete ülekanded ja maksed peavad olema reguleeritud suurte riskide ennetamiseks (esmajoones seoses tehingus osalejate maksejõuetusega). Käesolevas Euroopa Liidu (EL) õigusaktis on sätestatud eeskirjad selliste riskide minimeerimiseks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aasta direktiiv 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides.

KOKKUVÕTE

Finantstoodete ülekanded ja maksed peavad olema reguleeritud suurte riskide ennetamiseks (esmajoones seoses tehingus osalejate maksejõuetusega). Käesolevas Euroopa Liidu (EL) õigusaktis on sätestatud eeskirjad selliste riskide minimeerimiseks.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga tagatakse finantstoote ülekannete ja maksejuhiste täitmise võimalikkus, peamiselt osaleja maksejõuetusest tulenevate probleemide leevendamise kaudu. Kõnealused osalejad võivad olla:

  • finantsinstitutsioonid, nt pangad;
  • süsteemi käitajad (nt väärtpaberite keskdepositooriumid).

PÕHIPUNKTID

Maksejuhiseid ei saa tühistada

Finantstoodete maksejuhised on õiguslikult täitmisele pööratavad. Seda nõuet kohaldatakse ka nendega seotud tasaarvelduste suhtes olukorras, kus toimub osalejate vahel kohustuste ja nõuete ümberarvestamine.

Kõnealuseid eeskirju kohaldatakse ka osaleja maksejõuetusmenetluse korral, tingimusel et maksejuhised sisestati enne maksejõuetusmenetluse algatamise hetke. Samuti võidakse neid eeskirju kohaldada kuni 24 järgneva tunni jooksul, hõlmamaks olukordi, kui tehingu tegemise ajal ei ole asjaomased andmed saadaval (nt öösel).

Ühtsed eeskirjad

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada ühtsete eeskirjade kohaldamine mitmepoolsete arveldus- ja maksesüsteemide kasutamisel tehingu algatamise hetkest alates, et vältida kokkusobimatute eeskirjade tõttu tekkivaid raskusi.

Tagatised maksejõuetuse puhul

Osaleja vastu algatatud maksejõuetusmenetlusel ei ole tagasiulatuvat jõudu teiste osalejate õiguste ja kohustuste suhtes ega tehinguga seotud tavaliste finantsgarantiide suhtes.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Algselt 1998. aastal jõustunud direktiivi on selle vastuvõtmisest saadik korduvalt muudetud.

Lisateavet leiate finantsteenuste ja kapitaliturgude veebilehelt Euroopa Komisjoni veebisaidil.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 98/26/EÜ

11.6.1998

11.12.1999

ELT L 166, 11.6.1998, lk 45-50

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/44/EÜ

30.6.2009

30.12.2010

ELT L 146, 10.6.2009, lk 37-43

Direktiiv 2010/78/EL

4.1.2011

31.12.2011

ELT L 331, 15.12.2010, lk 120-161

Määrus (EL) nr 648/2012

16.8.2012

-

ELT L 201, 27.7.2012, lk 1-59

Määrus (EL) nr 909/2014

17.9.2014

-

ELT L 257, 28.8.2014, lk 1-72

Direktiivi 98/26/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 03.12.2014

Top