Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finantskonglomeraadid – järelevalve

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Finantskonglomeraadid – järelevalve

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2002/87/EÜ – finantskonglomeraatide järelevalve

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

  • Direktiiviga püütakse tugevdada finantskonglomeraatide (s.t finantsturgude eri sektorites sageli piiriüleselt tegutsevate suurte finantskontsernide – pangakontsernide, kindlustusandjate gruppide või investeerimisühingute kontsernide) tõhusat järelevalvet.
  • Selle üldeesmärk on aidata kaasa suurema finantsstabiilsuse ja tarbijate kaitse tagamisele.

PÕHIPUNKTID

Direktiivis sätestatakse konkreetsed nõuded:

  • maksejõulisuse kohta, et esmajoones välistada sama kapitali korduv kasutamine puhvrina riskide vastu ühe konglomeraadi erinevates üksustes (mitmekordne finantsvõimendus) ning vältida emaettevõtjate poolt laenude väljastamist ja saadud tulu kasutamist reguleeritud tütarettevõtjate omakapitalina (ülemäärane finantsvõimendus);
  • konglomeraadi juhtkonna sobivuse ja professionaalsuse kohta;
  • asjakohase riskijuhtimise ja sisekontrolli süsteemide tagamise kohta konglomeraadis;
  • ühtse järelevalveasutuse määramise kohta, et koordineerida konglomeraadi üldist järelevalvet, mis võib hõlmata mitmeid erinevaid ametiasutusi, kes tegelevad konglomeraadi tegevuse erinevate tahkudega;
  • finantskonglomeraadi reguleeritud üksuste järelevalve eest vastutavate (sealhulgas kolmandates riikides asuvate) järelevalveasutuste hulgas teabe jagamise ja koostöö kohta.

Direktiiviga 2011/89/EL tehti muudatusi, millega anti riiklikele finantsjärelevalve eest vastutavatele asutustele uusi volitusi, et tagada parem järelevalve konglomeraadi emaettevõtjate (nt valdusettevõtjate) üle. Sedasi võivad järelevalveasutused saada paremat teavet finantskonglomeraadi raskuste kohta juba varasemas järgus ning oleksid paremini valmis sekkuma.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse 11. veebruarist 2003. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 10. augustiks 2004.

TAUST

Lisateave: „Finantskonglomeraadid” (Euroopa Komisjoni veebileht).

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 79/267/EMÜ, 92/49/EMÜ, 92/96/EMÜ, 93/6/EMÜ ja 93/22/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 98/78/EÜ ja 2000/12/EÜ (ELT L 35, 11.2.2003, lk 1–27)

Direktiivi 2002/87/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 11.04.2016

Top