Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kollektiivsete pensionisüsteemide juhtimine: tööandja pensionifondid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kollektiivsete pensionisüsteemide juhtimine: tööandja pensionifondid

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2003/41/EÜ tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selles on sätestatud eeskirjad, mis reguleerivad tööandjapensioni kogumisasutuste* või pensionifondide tegevust ja järelevalvet kõigis Euroopa Liidu riikides.

PÕHIPUNKTID

Direktiivi eesmärk on kindlustada tulevaste pensionäride (pensionifondiga liitunud isikud ja hüvitisesaajad) kõrgetasemeline kaitse ning ühtlasi tagada tõhus investeerimine. Selleks kehtestatakse järgmised eeskirjad.

  • 1.

    Pensioniskeemiga hõlmatud isikute ja hüvitisesaajate huve kaitsevad ranged usaldatavusnõuded, mille täpsemad üksikasjad määrab kindlaks iga ELi riik eraldi, ning skeemiga hõlmatud isikuid teavitatakse piisavalt nende õigustest, pensioniskeemi* eeskirjadest ja asutuse finantsolukorrast.

  • 2.

    Investeerimiseeskirjad, mis on kohandatud tööandjapensioni kogumisasutuste omadustega, pidades silmas säästude tõhusat juhtimist. Tööandjapensioni kogumisasutused on pikaajalised investorid, kes peavad tagama pensioniskeemiga hõlmatud isikutele ja hüvitisesaajatele parima tootluse ning ühtlasi kindlustama investeeringute turvalisuse. Selleks, et iga tööandjapensioni kogumisasutus saaks rakendada kõige turvalisemat ja tõhusamat investeerimispoliitikat, ei tohi investeerimiseeskirjad ja eelkõige osakutesse investeerimise eeskirjad olla liiga kitsendavad.

  • 3.

    Eeskirjad, mis võimaldavad tööandjapensioni kogumisasutuste piiriülest tegevust ja üleeuroopaliste pensionifondide loomist. Piiriüleseks juhtimiseks on vaja ELi riikides kehtivate järelevalvemeetodite vastastikust tunnustamist.

Käesolevas direktiivis ei käsitleta elukindlustusdirektiivi ja alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiiviga hõlmatud asutusi.

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) ülesanne on koguda ELi riikidelt teavet tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse piiriülese korralduse muutuste kohta ja avaldada kõnealust teavet oma EIOPA veebilehel.

Komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 643/2014 tehniliste standardite kohta, mis on seotud siseriiklikest usaldatavusnõuetest teatamisega EIOPA-le.

EIOPA võib töötada välja regulatiivsete ja rakenduslike standardite eelnõusid ning anda soovitusi tööandjapensioni kogumisasutuste järelevalve koordineerimiseks. EIOPA teeb tihedat koostööd ELi riikide ja Euroopa Komisjoniga.

Käesoleva direktiivi peaks alates 2016. aasta lõpust asendama uus direktiiv, mida hakatakse kõigis ELi riikides kohaldama hiljemalt 2018. aasta lõpus.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 23. septembrist 2003. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 22. septembriks 2005.

TAUST

ELi tööandja pensionifondid kasutavad ära kapitali vaba liikumise ja teenuste vaba osutamise põhimõtet. Tuleb edendada nende piiriülest tegevust. Samas tuleb kõigile pensioniskeemiga hõlmatud isikutele ja hüvitisesaajatele tagada pensionide piisav kaitse tööandjapensionide kogumisasutuste mõistliku juhtimise kaudu.

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Tööandjapensioni kogumisasutused: finantseerimisasutused, mis haldavad tööandjate kollektiivseid pensionisüsteeme, mis on mõeldud töötajatele (st pensioniskeemiga hõlmatud isikutele ja soodustatud isikutele) pensionihüvitiste maksmiseks

Pensioniskeem: leping, kokkulepe, usaldusleping või eeskiri, milles nähakse ette antavad pensionihüvitised ja nende andmise tingimused

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiiv 2003/41/EÜ tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta (ELT L 235, 23.9.2003, lk 10–21)

Direktiivi 2003/41/EC järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Tööandjapensionide kogumisasutusi käsitleva läbivaadatud direktiivi esialgne tekst, mille osas lepiti kokku juunis 2016 ja mis ootab ametlikku vastuvõtmist.

Komisjoni aruanne tööandjapensioni kogumisasutuste tegevust ja järelevalvet käsitleva direktiivi 2003/41/EÜ mõningate oluliste aspektide kohta (KOM(2009) 203 (lõplik), 30.4.2009).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/50/EL, mis käsitleb miinimumnõudeid liikmesriikidevahelise töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamise teel (ELT L 128, 30.4.2014, lk 1–7)

Komisjoni 16. juuni 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 643/2014, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/41/EÜ kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses teatamisega riiklikest sätetest, mis käsitlevad tööandjapensioni skeemide valdkonna usaldatavusnõudeid (ELT L 177, 17.6.2014, lk 34–41)

Viimati muudetud: 14.09.2016

Top