Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finantsinstrumentide turud ja investeerimisteenused

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Finantsinstrumentide turud ja investeerimisteenused

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

See on ettenähtud Euroopa Liidu (EL) investeerimisteenuseid ja reguleeritud turge käsitlevate eeskirjade tugevdamiseks, et täita kaks põhieesmärki:

 • kaitsta investoreid ja hoida turu terviklikkust, kehtestades ühtlustatud nõuded tegevusloa saanud vahendajate tegevusele;
 • edendada õiglasi, läbipaistvaid, tõhusaid ja integreeritud finantsturge.

PÕHIPUNKTID

Tegevusloa andmise tingimused ja kord

 • Direktiiviga nõutakse, et ELi riigid ühtlustaksid investeerimisteenuste ja -tegevuse kohta kehtivaid eeskirju. Selleks peavad ELi riigid võtma kasutusele tegevuslubade andmise süsteemi, mis võimaldaks investeerimisühingutel tegutseda kogu ELis. Need ühingud peavad olema registreeritud ning see register peab olema avalikkusele kättesaadav. Igast tegevusloast teatatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA).
 • ESMA saab välja töötada regulatiivsete tehniliste standardite projekti. Lisaks aitab see Euroopa Komisjoni mitte-ELi riikidega suhtlemisel ja nende turgude hindamisel.
 • Teisisõnu peab kõnealune direktiiv võimaldama investeerimisühingutel, pankadel ja väärtpaberibörsidel osutada oma teenuseid piiriüleselt päritoluriigi pädeva asutuse väljaantud tegevusloa alusel. Kuna tegevuslubade andmine toimub samadel tingimustel kõigis ELi riikides, edendab see investeerimisühingutele kohaldatavate eeskirjade ühtlustamist.
 • Selle kontekstis on kõnealune direktiiv ettenähtud investeerimisteenuste osutamisele ja väärtpaberibörside tegevusele kohaldatavate siseriiklike eeskirjade ühtlustamiseks, kusjuures lõppeesmärk on luua väärtpaberite ühtsed Euroopa eeskirjad. See on kasulik investoritele, emiteerijatele ja teistele turuosalistele, edendades turgude tõhusust ja konkurentsivõimet.

Usaldatavusnormatiivide täitmise hindamine

 • Samuti nähakse kõnealuse direktiiviga ette ühtlustada olulise osaluse* omandamise korra ja kriteeriumide hindamiseeskirju. Selle eesmärk on ühtlustada
  • teatamiskünnised kavandatava olulise osaluse omandamise või võõrandamise kohta;
  • hindamismenetlus ja
  • hindamiskriteeriumide loetelu.
 • Kavandatava omandamise kontekstis vastab aktsionäride ja juhtkonna usaldatavusnormatiivide täitmise hindamine üksikasjalikele kriteeriumidele ning selle viivad läbi pädevad asutused üheskoos.
 • Direktiivis on konkreetselt sätestatud, et pädevad asutused võtavad vastu otsuse pakutud omandaja sobivuse ja kavandatava omandamise rahalise usaldusväärsuse kohta, tuginedes järgmisele:
  • pärast kavandatud omandamist kindlustusandja äritegevust juhtivate isikute maine ja kogemus;
  • pakutud omandaja rahaline usaldusväärsus;
  • rahapesu või terrorismi rahastamise või selle katse kahtlustamiseks mõistliku aluse olemasolu.

Investorite kaitse

 • Direktiiv parandab märkimisväärselt investorite kaitset, kehtestades ärialase käitumise reeglid investeerimisteenuste osutamisel klientidele ning minimaalsed volitused ja õigused, mis peavad olema antud siseriiklikele pädevatele asutustele. Samuti kehtestatakse sellega tõhusad mehhanismid reaalajas koostöö tegemiseks eeskirjade rikkumiste uurimisel ja süüdistuste esitamisel.

Läbipaistvus ja turu terviklikkus

 • Direktiiviga kehtestatakse turu terviklikkuse hoidmise, tehingute kohta aruannete esitamise ja registripidamise kohustused. ESMA-l on juurdepääs sellele teabele.
 • Direktiiviga kehtestatakse kauplemiseelse läbipaistvuse nõue. See kohustab kliendi korralduste süsteemseid täitjaid (st ettevõtteid, mis tegelevad oma arvel kliendi korralduste täitmisega väljaspool reguleeritud turgu või mitmepoolset kauplemissüsteemi) avaldama hindu, millega nad on valmis oma klientidelt ostma ja/või neile müüma. See avaldamiskohustus on siiski piiratud tehingutega, mis ei ületa turu tehingu standardsuurust ehk turul täidetud korralduste keskmist suurust.
 • See tähendab, et kauplemiseelse läbipaistvuse nõuet ei kohaldata Euroopa kutselistele maakleritele ja kauplejatele ning turutegijana ei pea nad tulema toime oluliste riskidega.
 • Iga ELi riik on kohustatud koostama reguleeritud turgude loendi ning edastama selle teistele ELi riikidele ja ESMA-le.

Korraldaja kaitse

 • Direktiiv sisaldab mitmeid kaitsemeetmeid kliendi korralduste ühingusisestele täitjatele juhuks, kui nad on kohustatud tegema hinnapakkumisi, et nad saaksid osutada klientidele seda vajalikku teenust soovimatuid riske võtmata. Muuhulgas on neil võimalik hinnapakkumisi ajakohastada ja tühistada.
 • Direktiiviga luuakse ka õiglane turg mittekutselistele investoritele. See väldib selliste investorite diskrimineerimist (nt avaldatud hinnapakkumisest parema hinna pakkumist mõnele neist).

Pädevate asutuste määramine

 • ELi riigid peavad määrama kindlaks oma pädevad asutused ning edastama sellekohase vajaliku teabe komisjonile, ESMA-le ja teiste ELi riikide pädevatele asutustele. Pädevad asutused on ELi riikides kontaktpunktideks. ESMA peab nende asutuste ajakohastatud loendit. Pädevad asutused on kohustatud tegema ESMAga tihedat koostööd.
 • ELi riigid võivad sõlmida ESMAga koostöölepinguid, mis käsitlevad järgmist:
  • krediidiasutuste järelevalve;
  • investeerimisühingute likvideerimis- ja pankrotimenetlused;
  • investeerimisühingute raamatupidamisaruannete seadusjärgne auditeerimine;
  • investeerimisühingute likvideerimis- ja pankrotimenetluste eest vastutavate organisatsioonide järelevalve;
  • järelevalve isikute üle, kellele on ülesandeks tehtud kindlustusseltside, krediidiasutuste, investeerimisühingute ja muude finantseerimisasutuste raamatupidamisaruannete seadusjärgne auditeerimine.

Täiendavad eeskirjad

 • Direktiiv on ettenähtud väärtpaberiturgude kohta kehtivate ELi eeskirjade parandamiseks. Seetõttu on sellega sätestatud üldised kohustused, mida ELi riikide ametiasutused peavad jõustama.
 • Komisjon võtab vastu rakendusmeetmeid, aruandeid ja näeb ette kontrolle pärast ELi riikide turuosalistega konsulteerimist ja võttes arvesse ESMA arvamust.

Uuesti sõnastamine

Direktiivi 2004/39/EÜ on ajakohastatud direktiiviga 2014/65/EL (MiFID II), et lisada selle teksti aastate jooksul tehtud märkimisväärne arv muudatusi.

See direktiiv koos määrusega (EL) 600/2014, nende delegeeritud õigusaktide ja delegeeritud määrustega asendatakse direktiiviga 2014/65/EL 3. jaanuarist 2018. (Direktiiv 2014/65/EL pidi algselt jõustuma 3. jaanuaril 2017, kuid direktiiviga (EL) 2016/1034 lükati see kuupäev aasta võrra edasi 3. jaanuarile 2018).

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 30. aprillist 2004. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 31. jaanuariks 2007.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Oluline osalus: mis tahes otsene või kaudne osalus investeerimisühingus, mis moodustab kapitalist või hääleõigusest 10% või rohkem, või osalus, mis võimaldab märkimisväärselt mõjutada selle investeerimisühingu juhtimist, milles osalust omatakse.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ (ELT L 145, 30.4.2004, lk 1–44)

Direktiivi 2004/39/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349–496)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1–73)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 10. augusti 2006. aasta direktiiv 2006/73/EÜ, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ seoses investeerimisühingute suhtes kohaldatavate organisatsiooniliste nõuete ja tegutsemistingimustega ning nimetatud direktiivi jaoks määratletud mõistetega (ELT L 241, 2.9.2006, lk 26–58)

Komisjoni 10. augusti 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1287/2006, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ seoses investeerimisühingute registripidamise kohustuse, tehinguaruandluse, turu läbipaistvuse, finantsinstrumentide kauplemisele lubamise ning nimetatud direktiivi jaoks määratletud mõistetega (ELT L 241, 2.9.2006, lk 1–25)

Viimati muudetud: 11.10.2016

Top