Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ühtne Euroopa taevas - aeronavigatsiooniteenuseid käsitlevad ELi eeskirjad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ühtne Euroopa taevas - aeronavigatsiooniteenuseid käsitlevad ELi eeskirjad

Käesoleva määrusega sätestatakse nõuded aeronavigatsiooniteenuste ohutuks ja tõhusaks osutamiseks üldise lennuliikluse jaoks Euroopa Liidus kooskõlas ühtse Euroopa taeva* algatusega. Määrus on siduv ja seda kohaldatakse kõigis ELi riikides.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 550/2004 aeronavigatsiooniteenuste osutamise kohta ühtses Euroopa taevas (teenuse osutamise määrus).

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Käesoleva määrusega sätestatakse nõuded aeronavigatsiooniteenuste ohutuks ja tõhusaks osutamiseks üldise lennuliikluse jaoks Euroopa Liidus kooskõlas ühtse Euroopa taeva* algatusega. Määrus on siduv ja seda kohaldatakse kõigis ELi riikides.

PÕHIPUNKTID

Käesoleva määrusega kehtestatakse ELi riikide järelevalveasutustes kasutusele võetav aeronavigatsiooniteenuse osutajate sertifitseerimise süsteem. Kõigis ELi riikides kehtivatel sertifikaatidel määratletakse aeronavigatsiooniteenuse osutajate õigused ja kohustused, sealhulgas õhuruumi kasutajate* mittediskrimineeriv juurdepääs teenustele, võttes eelkõige arvesse ohutust ning võimalust pakkuda ELis teenuseid teistele teenuseosutajatele, õhuruumi kasutajatele ja lennujaamadele.

Sertifitseerimisnõuded

Nende hulka kuuluvad järgmised nõuded:

tegevuspädevus ning suutelisus;

süsteemid ohutuse ja kvaliteedi korralduseks;

aruandlussüsteemid ja majanduslik tugevus;

vastutus ja kindlustuskaitse;

omandiline kuuluvus ja organisatsiooniline struktuur, sealhulgas huvikonfliktide vältimine;

inimressursid, sealhulgas piisavad töölevõtmise kavad.

Riiklikud järelevalveasutused

ELi riikide riiklikud järelevalveasutused peavad määrama lennuliiklusteenuse osutajad, kellel on ELis kehtiv sertifikaat, ning tagama, et lennuliiklusteenuseid osutatakse ainult kõnealuse ELi riigi vastutusalasse kuuluva õhuruumi määratletud osa piires. Kui õhuruumiosa ulatub üle rohkem kui ühe riigi vastutusalasse kuuluva õhuruumi, toimub see ühiselt (või lepingu alusel).

Kui riiklik järelevalveasutus leiab, et sertifikaadi omanik ei täida nõudeid, võtab ta kasutusele asjakohased meetmed, mille hulka võib kuuluda sertifikaadi tühistamine. Siseriiklik järelevalveasutus peab seejärel tagama teenuste järjepidevuse.

Funktsionaalsed õhuruumiosad

ELi riigid ja kolmandad riigid peavad asjaomastel juhtudel vastastikusel kokkuleppel tagama funktsionaalsete õhuruumiosade rakendamise. Need peavad olema piisavalt suutlikud ja tõhusad, et tagada kestvalt kõrge ohutuse tase ja vähendatud keskkonnamõju. Euroopa Komisjon võib sellele kaasaaitamiseks määrata funktsionaalsete õhuruumiosade süsteemi koordinaatori.

Riiklikud ametiasutused võivad määrata ka konkreetse meteoroloogiateenuste osutaja.

Aeronavigatsiooniteenuse osutajad, õhuruumi kasutajad ja lennujaamad vahetavad ajakohaseid tegevusandmeid üldise õhuliikluse* kohta üksnes operatiivsetel eesmärkidel kasutamiseks. Teenuseosutajad sõlmivad sõjaväeasutustega kirjalikud lepingud või samaväärsed õiguslikud kokkulepped töökorralduse määratlemiseks.

Määruse nõuete kohaselt peab raamatupidamine olema läbipaistev ning õhuruumi kasutajate suhtes kohaldatavad maksutingimused peavad olema õiglased ja läbipaistvad.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 20. aprillil 2004, seda muudeti 2009. aastal.

PÕHIMÕISTED

* Ühtne Euroopa taevas: algatus õhuruumi kujunduse, korraldamise ja reguleerimise koordineerimiseks kogu ELis.

* Õhuruumi kasutajad: õhusõidukite kasutajad üldise õhuliikluse eesmärgil.

* Üldine õhuliiklus: Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) eeskirjadele ja protseduurireeglitele vastavalt teostatud lennud. Nende hulka võivad kuuluda ka mõned sõjalised lennud.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 550/2004

20.4.2004

-

ELT L 96, 31.3.2004, lk 10-19

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1070/2009

4.12.2009

-

ELT L 300, 14.11.2009, lk 34-50

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 549/2004, millega sätestatakse raamistik ühtse Euroopa taeva loomiseks (raammäärus) (ELT L 96, 31.3.2004, lk 1-9).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 551/2004 õhuruumi korraldamise ja kasutamise kohta ühtses Euroopa taevas (õhuruumi määrus) (ELT L 96, 31.3.2004, lk 20-25).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 552/2004 Euroopa lennuliikluse juhtimisvõrgu koostalitlusvõime kohta (koostalitlusvõime määrus) (ELT L 96, 31.3.2004, lk 26-42).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ (ELT L 79, 19.3.2008, lk 1-49).

Komisjoni 30. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 482/2008, millega luuakse aeronavigatsiooniteenuste osutajate rakendatav tarkvara turvalisuse tagamise süsteem ja muudetakse määruse (EÜ) nr 2096/2005 II lisa (ELT L 141, 31.5.2008, lk 5-10).

Komisjoni 24. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 176/2011 teabe kohta, mis tuleb esitada enne funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamist ja muutmist (ELT L 51, 25.2.2011, lk 2-7).

Komisjoni 17. oktoobri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1034/2011 lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste ohutusjärelevalve kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 691/2010 (ELT L 271, 18.10.2011, lk 15-22).

Komisjoni 17. oktoobri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1035/2011, milles sätestatakse aeronavigatsiooniteenuste osutamise ühised nõuded ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 482/2008 ja (EL) nr 691/2010 (ELT L 271, 18.10.2011, lk 23-41).

Komisjoni 3. mai 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 390/2013, millega kehtestatakse aeronavigatsiooniteenuste ja võrgustiku funktsioonide tulemuslikkuse kava (ELT L 128, 9.5.2013, lk 1-30).

Komisjoni 3. mai 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 391/2013, milles sätestatakse ühine aeronavigatsioonitasude süsteem (ELT L 128, 9.5.2013, lk 31-58).

Komisjoni 3. mai 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 409/2013, milles käsitletakse ühisprojektide määratlemist, juhtimiskorra kehtestamist ja Euroopa lennuliikluse korraldamise üldkava elluviimist toetavate stiimulite väljaselgitamist (ELT L 123, 4.5.2013, lk 1-7).

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile. ühtse Euroopa taeva loomine (KOM(1999) 614 (lõplik), 1.12.1999).

Viimati muudetud: 23.07.2015

Top