Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Väärtpaberite emiteerimisel avaldatav prospekt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Väärtpaberite emiteerimisel avaldatav prospekt

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2003/71/EÜ – väärtpaberite üldsusele müümisel või kauplemisele lubamisel avaldatav prospekt

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on parandada teabe kvaliteeti, mida esitavad investoritele ettevõtted, kes soovivad leida ELis välisinvestoreid laienemiseks vajaliku kapitali kaasamiseks.

Selle eesmärk on tagada, et kui väärtpabereid pakutakse kõigile ELi investoritele, kehtivad kõigis ELi riikides piisavad ja võrdväärsed avalikustamisnormid.

Direktiiviga kehtestatakse eeskirjad prospekti* ehk dokumendi kohta, mille peavad avaldama ELi ettevõtted, kes emiteerivad investeeringute kaasamiseks väärtpabereid. Nende eeskirjade kohaselt kehtib ühes ELi riigis kinnitatud prospekt kogu ELis (emitentidele üheainsa loa andmine).

PÕHIELEMENDID

Prospekti avaldamise kohustus

Emitendid on kohustatud avaldama väärtpaberite pakkumise kohta prospekti, välja arvatud järgmistel juhtudel:

  • pakkumine on suunatud üksnes kutselistele investoritele ja/või
  • pakkumine on suunatud vähem kui 150 isikule ELi riigi kohta, kes ei ole kutselised investorid (nt eraisikutele) ja/või
  • pakkumine on suunatud investoritele, kes omandavad kõnealuseid väärtpabereid vähemalt 100 000 euro eest investori kohta ja/või
  • pakkumine hõlmab väärtpabereid (aktsiad või võlakirjad), millest igaühe nimiväärtus on vähemalt 100 000 eurot;
  • pakkumise koguväärtus liidus on väiksem kui 100 000 eurot.

Teave

Prospekt peab sisaldama standardkujul esitatud kokkuvõtet järgmise põhiteabega:

  • väärtpaberite emitendi (nt emitendist äriühing), võimalike tagajate (nt pank) ja pakutavate või reguleeritud turul kauplemisele lubatud väärtpaberite põhilised tunnusjooned;
  • pakkumise üldtingimused, eelkõige emitendi poolt investorile esitataval arvel kajastuvate kulude kalkulatsioon.

Emitendil lasub prospektis esitatud teabe suhtes tsiviilõiguslik vastutus. Teave peab vastama tõele ega tohi olla väljajätteline.

Kinnitamine ja avaldamine

Kui päritoluriigi pädev asutus on prospekti kinnitanud, tuleb see avaldada (näiteks suure lugejaskonnaga siseriiklikus ajalehes või emitendi veebilehel) ning selle koopia tuleb saata Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA).

Prospekt kehtib pärast selle kinnitamist kuni 12 kuud, tingimusel et seda ajakohastatakse ja täiendatakse vajalike andmetega.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaeg oli 1. juuli 2005. Muutmisdirektiivi (2010/73/EÜ) on kohaldatud alates 1. juulist 2012.

2015. aasta veebruaris avaldas liit rohelise raamatu kapitaliturgude kohta, milles komisjon teatas oma kavatsusest prospektidirektiiv uuesti läbi vaadata, et ettevõtjatel, eelkõige VKEdel, oleks lihtsam kaasata välismaist kapitali ja investoreid.

Lisateavet leiate prospektidirektiivi käsitlevalt Euroopa Komisjoni veebilehelt.

PÕHIMÕISTE

* Prospekt – avaldatud dokument, milles sisalduvale teabele tuginedes saavad investorid teha investeerimisotsuseid, teades kõiki asjaolusid.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta (ELT L 345, 31.12.2003, lk 64–89)

Direktiivi 2003/71/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 13.12.2015

Top