Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise vältimine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise vältimine

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

  • Selle eesmärk on vältida finantssektori ning teatavate muude valdkondade kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks kooskõlas rahapesuvastase töökonna (FATF) ülemaailmsete standarditega.
  • Sellega sätestatakse meetmed klientide tegeliku olemuse väljaselgitamiseks, kahtlastest tehingutest teatamiseks ja ettevõttesiseste ennetussüsteemide kasutuselevõtmiseks.

PÕHIPUNKTID

Lisaks finantssektorile kohaldatakse direktiivi teatavatele finantssektorivälistele valdkondadele, nagu juristid, notarid, raamatupidajad, kinnisvaramaaklerid, hasartmänguteenuste ning usaldusfondide ja äriühingute teenuste pakkujad ning kõik kaupade pakkujad, kui sooritatakse üle 15 000 euro suuruseid sularahamakseid.

Muu hulgas on isikud, kelle suhtes direktiivi kohaldatakse, kohustatud

  • selgitama välja ja kontrollima kliendi isikusamasust (kliendi suhtes kohaldatav nõuetekohane hoolsus) ja tegelikult kasusaava omaniku* isikusamasust ning jälgima ärisuhteid kliendiga;
  • teatama rahapesu* või terrorismi rahastamise* kahtlustest ametiasutustele, üldjuhul riiklikule rahapesu andmebüroole;
  • tagama töötajate nõuetekohase väljaõppe ning asjakohaste asutusesiseste ennetuspõhimõtete ja -menetluste rakendamise.

Direktiiviga kehtestatakse täiendavad nõuded ja kaitsemeetmed (tugevdatud nõuetekohane hoolsus) olukordades, millega kaasneb suurem rahapesu ja terrorismi rahastamise oht, sealhulgas näiteks kauplemine väljaspool ELi asuvate korrespondentpankadega.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 15. detsembril 2005. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 15. detsembriks 2007.

2015. aasta juunis võttis EL vastu direktiivi (EL) 2015/849. Sellega tunnistatakse alates 26. juunist 2017 kehtetuks direktiiv 2005/60/EÜ.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

* Tegelikult kasusaav omanik – isik (või isikud), kes on kliendi lõplik omanik või teda lõplikult kontrollib ja kelle nimel tehing sooritatakse, nt äriühingu puhul piisava arvu aktsiate või hääleõiguste omanik.

* Rahapesu – kriminaaltulu muutmine pealtnäha seaduslikuks rahaks, muu hulgas näiteks muutes selle kuju või teisaldades raha kohta, kus see äratab vähem kahtlust.

* Terrorismi rahastamine – rahaliste vahendite eraldamine või kogumine selleks, et panna toime õigusrikkumine nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK (terrorismiga võitlemise kohta) tähenduses, näiteks valede haldusdokumentide koostamine või terrorirühmituse juhtimine.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta (ELT L 309, 25.11.2005, lk 15–36)

Direktiivi 2005/60/EÜ järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 1. augusti 2006. aasta direktiiv 2006/70/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/60/EÜ rakendusmeetmete kehtestamise kohta seoses mõistega „riikliku taustaga isik” ning kliendi suhtes lihtsustatud nõuetekohaste hoolsuse menetluste ja harva või väga piiratud mahus teostatud finantstegevuse alusel tehtud erandite tehniliste kriteeriumite kohta (ELT L 214, 4.8.2006, lk 29–34)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73–117)

Viimati muudetud: 02.02.2016

Top