Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Välismaiste krediidi- ja finantseerimisasutuste filiaalide raamatupidamisdokumendid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Välismaiste krediidi- ja finantseerimisasutuste filiaalide raamatupidamisdokumendid

 

KOKKUVÕTE:

Direktiiv 89/117/EMÜ – väljaspool asjaomast ELi riiki asuva peakontoriga krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste filiaalide kohustuse kohta avaldada oma aastaaruanded

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selle eesmärk on kaotada väljaspool asjaomast riiki (ELis või kolmandas riigis) asuva peakontoriga välispankade ja muude finantseerimisasutuste filiaalide kohustus avaldada eraldi aastaaruanded.

PÕHIPUNKTID

  • Direktiivi kohaldatakse pankade ja muude finantseerimisasutuste kõigi ELi filiaalide suhtes, mille peakontor asub väljaspool filiaali asukoha ELi riiki.
  • Direktiiviga kaotatakse vajadus avaldada eraldi filiaalide aruanded. Mõnes muus ELi riigis asuva peakontoriga krediidi- ja finantseerimisasutuste filiaalide avaldatavad dokumendid sisaldavad nende aastaaruannet, konsolideeritud aastaaruannet, tegevusaruannet jm. Need tuleb avaldada ja neid tuleb kontrollida selle ELi riigi seaduste kohaselt, kus peakontor asub. Kuni edaspidise kooskõlastamiseni võivad ELi riigid kohustada filiaale avaldama täiendavalt teavet, nagu tulud ja kulud ning filiaali nõuded ja kohustused.
  • Kolmanda riigis asuva peakontoriga krediidi- ja finantseerimisasutuste filiaalide avaldatavad dokumendid on samad nagu nendel filiaalidel, mille peakontor asub mõnes ELi riigis. Need tuleb avaldada ja neid tuleb kontrollida kolmanda riigi seaduste kohaselt. Kui aga kõnealused eeskirjad ei vasta ELi raamatupidamisnõuetele, võivad ELi riigid nõuda filiaalidel avaldada aastaaruanne oma tegevuse kohta.
  • ELi riigid võivad nõuda, et dokumentide kinnitatud tõlked avaldatakse nende ametlikus keeles või ametlikes keeltes.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 14. jaanuarist 1989. aastast. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 1. jaanuariks 1991. aastaks.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 13. veebruari 1989. aasta direktiiv 89/117/EMÜ väljaspool asjaomast liikmesriiki asuva peakontoriga krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste liikmesriikides asutatud filiaalide kohustuse kohta avaldada oma aasta raamatupidamisdokumendid (EÜT L 44, 16.2.1989, lk 40–42)

Viimati muudetud: 23.10.2017

Top