Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruanded

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruanded

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu direktiiv 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selle eesmärk on ühtlustada kõigi Euroopa Liidu (EL) rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete, sealhulgas konsolideeritud aruannete* vormi ja sisu.

PÕHIPUNKTID

 • Direktiivi kohaldatakse enamiku krediidiasutuste (nt pankade) ja muude rahaasutuste suhtes, välja arvatud mõningad erandid, nagu:
  • Kreekas: ETEBA (Riigi Tööstusarengu Investeerimispank);
  • Iirimaal: tööstusseltsid ja hoiuühingud*;
  • Ühendkuningriigis: vastastikuse abistamise ühingud* ning tööstusseltsid ja hoiuühingud.
 • Standardne bilansiskeem: varad ja kohustused on esitatud likviidsuse kahanemise järjekorras.
 • Teatavate bilansikirjete (näiteks raha pangakontodel ja kassas, riigivõlakirjad, laenud ja avansid krediidiasutustele, krediidiasutustele võlgnetavad summad jne) kohta kehtivad erieeskirjad.
 • Kasumiaruandel on kaks tüüpskeemi: püst- ja rõhtskeem.
 • Teatavate kasumiaruande kirjete (näiteks saadaolevad intressid, tulud väärtpaberitelt, puhaskasum või -kahjum finantstehingutest jne) kohta kehtivad erieeskirjad.
 • Kehtestatud on vara, finantspõhivara, krediidiasutusele kuuluvate väärtpaberite, vabalt võõrandatavate väärtpaberite, laenude ja avansside, muutuvtuluväärtpaberite* ning välisvaluutas nomineeritud vara ja kohustuste hindamise eeskirjad.
 • Raamatupidamisaruannete lisade nõutava sisu kohta on olemas üksikasjalik loend.
 • Raamatupidamise konsolideeritud aruande koostamise kohta on eraldi eeskirjad.
 • Raamatupidamise aastaaruande avaldamine toimub siseriiklikes õigusaktides sätestatud korras. Kui aastaaruannet ei avaldata, peavad koopiad olema kättesaadavad hinnaga, mis ei tohi ületada selle haldusmaksumust.
 • Riiklikele hoiupankadele tehakse järeleandmisi. Näiteks kui põhikirjajärgne auditeerimine on reserveeritud olemasolevale järelevalveorganile, siis eraldi auditit ei nõuta.
 • Direktiivi 2006/43/EÜ eesmärk on parandada finantsteabe usaldusväärsust ja tõhustada ELi kaitset finantsšokkide vastu. Muu hulgas sisaldab see eeskirju, mis puudutavad välise kvaliteedikontrolli nõuet (näiteks peab see kvaliteedikontroll olema vaatluse all olevatest vannutatud audiitoritest ja audiitorühingutest sõltumatu ning selle suhtes tuleb kohaldada riiklikku järelevalvet), rahvusvaheliste standardite kasutamist, vannutatud audiitorite kohustusi ja audiitorite sõltumatusega seotud põhimõtteid.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 23. detsembrist 1986. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 31. detsembriks 1990.

* PÕHIMÕISTED

Konsolideeritud aruanded: emaettevõtjast ja tema tütarettevõtjatest koosneva kontserni raamatupidamise koondaruanded

Tööstusseltsid ja hoiuühingud: Iirimaal ja Ühendkuningriigis kasutatav vastastikuse ühingu vorm, mis on juriidiline isik ja kuulub selle omanikele ning mis tegutseb ühistu põhimõttel või kogukonna huvides

Vastastikuse abistamise ühingud: Ühendkuningriigis kasutatav hoiu-laenuühingu vorm, mis pakub liikmetele näiteks elukindlustust ja toetust või ülalpidamisraha haigestumise, töötuks või pensionile jäämise korral

Muutuvtuluväärtpaberid: väärtpaberid, mille omanikutulu võib aja jooksul muutuda

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 8. detsembri 1986. aasta direktiiv 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta (EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1–17)

Direktiivi 86/635/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. See konsolideeritud versioon on üksnes informatiivne.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiiv 2006/46/EÜ , millega muudetakse nõukogu direktiivi 78/660/EMÜ, mis käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid, direktiivi 83/349/EMÜ, mis käsitleb konsolideeritud aruandeid, direktiivi 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta ning direktiivi 91/674/EMÜ kindlustusseltside raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta (ELT L 224, 16.8.2006, lk 1–7)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ (ELT L 157, 9.6.2006, lk 87–107)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 19.09.2016

Top