Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Teave reisijatele – lendu teenindav lennuettevõtja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Teave reisijatele – lendu teenindav lennuettevõtja

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 2111/2005 – nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ELi piires tegevuskeeldu, ja lennureisijate teavitamine lendu teenindavast lennuettevõtjast

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

  • Käesoleva määruse alusel koostatakse üldsusele juurdepääsetav nimekiri lennuettevõtjate kohta, kellel on ELis lendamine keelatud, sest nad ei täida vajalikke õhutusnõudeid (A lisa), ja kelle suhtes kohaldatakse teatavatel tingimustel tegevuspiiranguid (B lisa).
  • Sellega tagatakse, et reisijad teavad lennuettevõtjat, kes nende reisi teenindab.

PÕHIPUNKTID

  • Lennuettevõtja kantakse keelatud nimekirja, kui tal leitakse tõsiseid ohutuspuudujääke ja ta ei kõrvalda neid.
  • Selleks, et teha kindlaks, kas tuleks kohaldada tegevuskeeldu, on olemas asjaomastel ohutusnõuetel põhinevad ELi ühised kriteeriumid. Euroopa Komisjon võib neid kriteeriume muuta, võttes arvesse teaduslikku ja tehnilist arengut.
  • Ettenägematute ohutusprobleemide ilmnemisel võib ELi riik kehtestada lennuettevõtjale viivitamatu tegevuskeelu.
  • Komisjon tagab tegevuskeelu nimekirja kandmise otsuse vastuvõtmisel asjaomasele lennuettevõtjale ärakuulamise võimaluse.
  • Nimekiri avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Komisjon ja ELi riigid peavad hõlbustama üldsuse juurdepääsu nimekirjale, eelkõige interneti kaudu. Tsiviillennundusametid ja lennujaamad peavad samuti juhtima sellele üldsuse tähelepanu.
  • Piletimüüjad, reisikorraldajad ja reisibürood peavad broneerimisel tegema reisijale teatavaks kavandatavat lendu teenindava lennuettevõtja. Hilisematest vahetumistest tuleb reisijaid teavitada võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt lennule registreerimisel või pardaleminekul.
  • Reisijatel on õigus tagasimaksele või marsruudi muutmisele, kui lennuettevõtja kantakse tegevuskeeluga lennuettevõtjate nimekirja pärast broneerimist.

Komisjon avaldas detsembris 2015 Euroopa üldise lennundusstrateegia. Lisaks püüdele parandada lennundussektori konkurentsivõimet rõhutatakse strateegias rangete lennundusohutus- ja -julgestusstandardite säilitamise ning reisijate õiguste kaitse tähtsust.

Igal ELi lendaval mitte-ELi lennuettevõtjal peab 2016. aasta novembriks olema Euroopa Lennundusohutusameti välja antud lennuohutustunnistus. Need kogu ELis kehtivad tunnistused kinnitavad lennuettevõtjate vastavust rahvusvahelistele ohutusnõuetele.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse 16. jaanuarist 2006.

TAUST

Euroopa Liidu piires keelustatud lennuettevõtjate nimekiri

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2111/2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivi 2004/36/EÜ artikkel 9 (ELT L 344, 27.12.2005, lk 15–22)

Määruse (EÜ) nr 2111/2005 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 22. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu (ELT L 84, 23.3.2006, lk 14–28). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 06.06.2016

Top